Készpénzfelvét könyvelése

Kérdés: A vállalkozás bankszámláját vezető pénzintézet a december havi bankkivonatot január 2-i dátummal zárta. A bankkivonat záróegyenlege a január 2-i tételeket is tartalmazza, mivel december 29-én történt készpénzfelvétel. Más pénzmozgás nem volt január 2-án. Az alábbi dátumokat jelölték a bankkivonaton: a készpénzfelvét esetén: értéknap: 2024. 01. 02. Készpénzfelvét díja esetében értéknap: 2024. 01. 02. Tranzakció ideje: 2023. 12. 29. A tranzakciós díjrész esetében: értéknap 2024. 01. 02. Tranzakció ideje: 2024. 01. 02. Könyvelés napja sehol sincs feltüntetve. Szerepeltetni kell-e a 2023. évi könyvelésben a 2023-ban megvalósult, de a bank által 2024. 01. 02-i értéknappal rögzített tételeket (készpénzfelvét, tranzakciós díj, készpénzfelvét díja)? Ha nem szerepeltetem, a bankkivonat záróegyenlege nem támasztja alá a mérlegértéket. December 29-én a készpénz bevételezésre került a pénztárba az átvezetési számlával szemben. Ha az átvezetési számla K egyenleget mutat, a bankbetétek egyenlegét csökkenti a mérlegben?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 165. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerint a pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek (események) bizonylatának adatait készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, illetve bankszámlaforgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor könyvelni kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 22.

Egyéni vállalkozónál a fejlesztési tartalék feloldása

Kérdés: Árufuvarozó egyéni vállalkozó tehergépkocsit szerzett be, zárt végű lízing konstrukcióban, 4 éves futamidővel. Indulás 2023. november, a teljes bekerülési értéke nettó 32 millió Ft. Az első lízingdíjat pénzügyileg rendezte 2023. novemberben. 2022. évben 40 millió fejlesztési tartalékot képzett, ezt szeretné feloldani a 2023. évi tehergépkocsi-beszerzéssel. A tárgyieszköz-nyilvántartásban a teljes bekerülési értékkel szerepel. A fejlesztési tartalékot a teljes bekerülési értékkel oldhatja fel, vagy csak annyi összeggel, amelyet pénzügyileg rendezett?
Részlet a válaszából: […] ...a kivezetések vagy azok elmaradása miatt fizetendő adó és a késedelmi pótlék összegének is.A fejlesztési tartalék képzése előrehozott értékcsökkenési leírásnak számít, mivel a beruházási költségnek a nyilvántartásból kivezetett összeggel csökkentett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 22.

Visszaélés-bejelentési rendszer I.

Kérdés: Olvastam, hogy a vállalkozásoknak 2023. december 17-től visszaélés-bejelentő rendszert kell működtetniük. Mit jelent ez a rendszer, és kire vonatkozik ez a kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...körnek további könnyebbség, hogy a belső visszaélés-bejelentési rendszert közösen, illetve az erre jogosult más foglalkoztatóval is létrehozhatják, míg a nagyobb foglalkoztatóknak ezt önállóan kell biztosítaniuk. Lényeges, hogy a foglalkoztató saját döntése szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 8.

eÁFA-bevallás

Kérdés: 2024. január 1-től a NAV elindította az eÁFA rendszert. Az lenne a kérdésem, hogy januárról már kötelező ezen a felületen keresztül beadni a bevallást? Milyen szabályok vonatkoznak erre az adóbevallási módra?
Részlet a válaszából: […] ...és az összeállított bevallástervezetet gépi úton továbbíthatják és hagyhatják jóvá. Ennek feltétele a technikai felhasználó létrehozása az Online Számla rendszerében. A gép-gép kapcsolattal feltöltött adatokat a NAV rendszere vizsgálja, és ERROR, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 8.

Visszaélés-bejelentési rendszer II.

Kérdés: A legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozásoknak és egyéb szervezeteknek 2023. december 17-től belső visszaélés-bejelentési rendszert kell létrehozniuk. Kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy hol találom ennek a szabályait, milyen rendelkezések vonatkoznak erre a rendszerre? Hogyan kell létrehozni egy ilyen rendszert, és milyen feladatokat jelent ez a vállalkozásra nézve?
Részlet a válaszából: […] A belső visszaélés-bejelentési rendszer részletes szabályait a 2023. május 25-én kihirdetett, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztv.) tartalmazza. A rendszert -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 8.

Kísérleti fejlesztés költségeinek aktiválása

Kérdés: Mikor kell (kell-e) aktiválni a kísérleti fejlesztés költségeit?
Részlet a válaszából: […] ...közvetlen önköltségbe tartozó költségeket lehet figyelembe venni, amelyek aktiválható termékben nem vehetők számításba, mivel a létrehozott termék piaci – várhatóan piaci – árát meghaladják."A kísérleti fejlesztés aktivált értéke az immateriális javak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 14.

Csoportos társaságiadó-alany létrehozása

Kérdés: Az A társaságban 58%-os részesedéssel rendelkezik Y természetes személy, míg 20%-os részesedéssel rendelkezik X természetes személy. Ugyanezen két személy részesedése B és C társaságban 70-20%, illetve 70-10%. A szavazati jogok a tulajdoni részaránynak megfelelően oszlanak meg a felek között. Y és X természetes személyek nem egymás közeli hozzátartozói. A társaságok maradék üzletrészein más személyek osztoznak különböző részarányban. Az érintett társaságok vonatkozásában fennállnak a Tao-tv. 2/A. § (2) bek. b) és c) alpontjában rögzített feltételek. A, B és C társaság létrehozhat-e csoportos társaságiadó-alanyt, azaz Y és X személyek tekinthetőek-e egy személynek a Tao-tv. 2/A. § (2) bek. a) alpontjában és (3) bekezdésében rögzített 75%-os feltétel megállapításakor?
Részlet a válaszából: […] Nem hozhatnak létre csoportos társaságiadó-alanyt, mivel, ha Y és X nem közeli hozzátartozók, akkor a szavazati joguk nem adható össze, azaz nem tekinthetők egy személynek. Ezért ugyan A, B és C kapcsolt vállalkozások a Tao-tv. 4. § 23/c) pontja alapján, mivel Y mind a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 14.

Közhasznú alapítvány, egészségügyi dolgozók munkájának segítésére

Kérdés:

Egy állami fenntartású kórház egy adott osztályán dolgozó orvosok, egészségügyi dolgozók munkájának, munkakörülményeinek segítése, fejlesztése érdekében közhasznú alapítvány létrehozására és működtetésére került sor. Fő tevékenység megjelölése "9499. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység", alapcél szerinti tevékenysége a kórházi keretek között biztosított egészségügyi ellátótevékenység fejlesztése, továbbá a műszerpark és eszközkészlet bővítése, korszerűsítése. Az alapítvány rendszeresen finanszírozza az adott osztályon dolgozó orvosok, egészségügyi dolgozók szakmai továbbképzésének díjait, esetenként kiegészítő munkaruházatot, munkafelszerelést szerez be a részükre. Az alapítvány részéről a továbbképzések díjának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
– főszabály szerint az alapítvány által közvetlenül, az alapítvány nevére kiállított számla és annak kiegyenlítése alapján;
– egyes esetekben az alapítvány által közvetetten, a dolgozók részére történő utófinanszírozás keretében, a továbbképzésen történt részvételről a dolgozók által bemutatott, a dolgozók nevére kiállított számlák és a dolgozók által történt kiegyenlítésről szóló kifizetési bizonylatok alapján.
Az alapítvány esetenként egy-egy orvosi műszert is vásárol a kórházi osztály műszerparkjának korszerű bővítése, kiegészítése érdekében. A kórházi osztályon dolgozó orvosok, egészségügyi dolgozók az alapítványnak nem tagjai, azzal nem állnak jogi kapcsolatban.
1. Az alapítvány a kórházi osztály dolgozói részére finanszírozott továbbképzések díját elszámolhatja-e költségként, mint az alapcél szerinti tevékenysége érdekében felmerült tételeket, vagy más kategóriában szükséges azokat kimutatnia – tekintettel a közvetlen finanszírozás és a közvetett, utófinanszírozás esetére is?
2. Az alapítvány a kórházi osztály dolgozói részére vásárolt kiegészítő munkaruházat, munkafelszerelés értékét elszámolhatja-e költségként, mint az alapcél szerinti tevékenysége érdekében felmerült tételeket, vagy más kategóriában szükséges azokat kimutatnia?
3. A kórházi osztály dolgozóinak van-e valamilyen adózási kötelezettsége az alapítvány által közvetlenül vagy közvetetten, utólagosan finanszírozott továbbképzési díjuk értéke után?
4. A kórházi osztály dolgozóinak van-e valamilyen adózási kötelezettsége az alapítvány által a részükre beszerzett munkaruházat, munkafelszerelés értéke után?

Részlet a válaszából: […] 1. Az alapítványnak a kórházi osztály dolgozói részére finanszírozott továbbképzések díjának elszámolásával kapcsolatban először is azt kell vizsgálnia, hogy a továbbképzések beletartozhatnak-e a kérdésben idézett, "a kórházi keretek között biztosított egészségügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 14.

Projektelszámolás egyoldalú szerződésfelmondás után

Kérdés: Az építőipari társaság az év végén folyamatban lévő munkák számviteli elszámolására a projektelszámolás szabályait alkalmazza. Tárgyévben az egyik projekt megrendelője egyoldalúan felmondta a szerződést, és keresetet nyújtott be a bíróságon jelentős követelésre vonatkozó igényről, illetve a teljes szerződéses összegre vonatkozó teljesítési biztosítékot – bankgaranciát – lehívta. A megrendelővel kötött szerződés alapján havonta történik elszámolás és számlázás az elvégzett munkáról. A megrendelő a társaság tárgyév januári és februári teljesítését már nem is igazolta. Év végén a teljesítési fok 78% volt, a ténylegesen felmerült költségek és a szerződés teljes becsült költségének aránya alapján meghatározva. A társaság nem ismeri el a szerződés felmondásának a jogalapját, illetve a megrendelő követeléseit is vitatja. A társaság jogi képviselője szerint a megrendelő követelése nem megalapozott, folyamatban van egy viszontkereset kidolgozása is a társaság követeléseiről (elvégzett, de nem igazolt teljesítés, nem megalapozott bankgarancia-lehívás, egyéb felmerült költségek és kár). Ebben az esetben – a megrendelő egyoldalú szerződésfelmondása – a projektelszámolás szabályai alkalmazhatók-e? Ha igen, akkor a felmerült költségek alapján számított teljesítési foknak megfelelő, nyereséggel növelt árbevétel határolandó el, vagy nyereség nélkül, csak a költségeknek megfelelő árbevétel? Ha a projektelszámolás szabályai nem alkalmazhatók, mert a megrendelő felmondta a szerződést, akkor a teljesített, de meg nem térült szolgáltatás költségeit befejezetlen szolgáltatásként készletre kell venni a per lezártáig?
Részlet a válaszából: […] ...egysége jogilag a megrendelővel kötött, a megrendelő által meghatározott jellemzőkkel rendelkező termék vagy szolgáltatás létrehozására és értékesítésére vonatkozó szerződés egésze.Az árbevételre vonatkozó szabályból az következik, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 9.

Bérelt ingatlanon végzett felújítás kivezetése

Kérdés: A bérlő a társaság tulajdonosától határozatlan idejű bérleti szerződés alapján bérelt ingatlanon felújítást végzett, amely ingatlant a tulajdonos ázsiós tőkeemelés (apport) formájában át kíván adni leányvállalatának. A társaság tárgyi eszközei közül ki kell, hogy vezesse a felújítási költségeket terven felüli értékcsökkenésként, mivel a bérleti szerződés lejárt, és a szerződésben nincs mód átterhelni a felújítási költségeket. Ez esetben felmerülhet-e térítés nélküli eszközátadás és annak áfavonzata, vagy kivezethető terven felüli értékcsökkenésként? (Az apport értéke várhatóan a piaci ár tekintetében a tulajdonos könyveiben szereplő könyv szerinti és a volt bérlő könyveiben szerepelt bérelt ingatlanon végzett felújítás értékének fog megfelelni.)
Részlet a válaszából: […] ...de az eredeti (felújítás előtti) állapotot is helyre kell állítani, azaz fizikailag is meg kell szüntetni a felújítással létrehozott értéknövekedést. (Enélkül nem értelmezhető a terven felüli értékcsökkenés elszámolása, azaz a könyv szerinti érték...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 26.
1
2
3
57