Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott elektronikus aláírás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bizonylatokkal kapcsolatos előírások változása

Kérdés: Úgy hallottuk, az Európai Unióban nem kötelező a számlák aláírása. Magyarországon is változik az előírás? Változnak-e a követelmények az elektronikus aláírással, a bizonylatok megőrzésével kapcsolatban?
Részlet a válaszból: […]írhatják elő) a hagyományos papír alapú számlák aláírását. A hazai számviteli szabályozás a számviteli bizonylat adatainak alaki és tartalmi hitelességére, megbízhatóságára épít, azt a bizonylati elv és a bizonylati fegyelem alapjának tekinti. A hitelesség, a megbízhatóság biztosításának egyik jelenlegi eszköze a papír alapú számviteli bizonylatok (ideértve a számlát is) esetén az aláírás kötelezettsége. E direkt kötelezettséget a hivatkozott irányelvi rendelkezés alapján meg kell szüntetni. Ezért módosul az Szt. 167. §-ának (3) bekezdése, és hatályon kívül helyezésre kerül ezen § (4) bekezdése. Az Szt. szerint a jövőben az alaki és tartalmi hitelességnek többféle formában is meg lehet felelni, amelyek között - mintegy lehetőség - továbbra is megtalálható az aláírás. A gazdálkodó döntésére van bízva, hogy a bizonylatok (ideértve a számla, az egyszerűsített számla) hitelességének biztosítására milyen eljárást választ. A hivatkozott irányelv-módosítás megszünteti a számlát helyettesítő okmány elnevezést és alkalmazást. 2004. május 1-je után az irányelvi rendelkezéseknek megfelelően például az előlegről is számlát kell kiállítani. Az Szt. hatályba léptető rendelkezései ezért - többek között - törlik az Szt.-ben szereplő "számlát helyettesítő okmány" elnevezést. Elektronikus aláírás, bizonylatok megőrzése Az Szt. 167. §-a (5) bekezdésének módosítása szerint számviteli bizonylatként elfogadható az Elal-tv. szerinti, fokozott biztonságú elektronikus aláírással (a minősített elektronikus aláírással ellátott helyett) és időbélyegzővel ellátott elektronikus dokumentum, irat is, ha az megfelel az Szt. vonatkozó egyéb előírásainak. Az elektronikus dokumentum, irat bizonylatként történő alkalmazásának feltételeit, hitelességének, megbízhatóságának követelményeit más jogszabály is meghatározhatja. Az Szt. 169.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1530
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Az új Szt. módosuló, változó előírásai

Kérdés: Melyek a 2002. január 1-jével hatályba lépő legfontosabb számviteli változások?
Részlet a válaszból: […]tőkekivonással megvalósított jegyzett tőke leszállításához kapcsolódó tőketartalék-kivonás, illetve eredménytartalék-kivonás a jegyzett tőke leszállításával arányos legyen, elsősorban a hitelezők érdekének védelmében. Az új Szt. 35. §-a (3) bekezdéséből törölve lett az "amelynek összegéig a tulajdonosokat (a tagokat) felelősség terheli" szövegrész, a különböző jogszabályok közötti összhang megteremtése érdekében. Az értékcsökkenés elszámolásához kapcsolódó változások Az új Szt. 53. §-a (3) bekezdésének módosításával törölték "a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél" szövegrészt. Ez a módosítás a terv szerinti értékcsökkenés módosításának lehetőségét valójában minden immateriális jószágra, illetve tárgyi eszközre kiterjesztette. (Részletesen foglalkoztunk a témával a Számviteli levelek 2001/24. számában a 475. kérdésre adott válaszban.) Az új Szt. 53. §-a (4) bekezdésének kiegészítő módosítása azt jelenti, hogy terven felüli értékcsökkenés a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél számolható el. (A kategorikus tiltás szűnt meg.) Az új Szt. 81. §-a (3) bekezdésének d) pontja törlésével megszűnt a hiányzó, a tárgyévben megsemmisült, az állományból kivezetett immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke - egyéb ráfordításkénti - elszámolásának kettős szabályozottsága, maradt csak a terven felüli értékcsökkenéskénti elszámolás. A devizaeszközök, a devizakötelezettségek év végi értékelése Az új Szt. 44. §-a (4) bekezdésének módosítása azt jelenti, hogy a devizaeszközök, a devizakötelezettségek év végi értékelésekor összevontan árfolyamnyereséget mutató árfolyam-különbözet elhatárolandó összegének megállapításánál figyelembe veendő a tárgyévben realizált árfolyamnyereség és -veszteség különbözete is, amennyiben ez a különbözet veszteség. Az elektronikus aláírásról szóló törvényhez kapcsolódó változások Az új Szt. 167. §-ának (5) bekezdése helyébe új előírás lépett. Ennek lényege: számviteli bizonylatként a minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus dokumentum, irat alkalmazható, ha az megfelel a számviteli törvény előírásainak, és ha a hitelesítésszolgáltató által kibocsátott tanúsítvány érvényessége a bizonylat megőrzésének időtartamán belül ellenőrizhető. Az új Szt. 169. §-a (1) bekezdésének módosítása azt jelenti az egyszerűbb fogalmazáson túlmenően, hogy "az adatok feldolgozásánál alkalmazott, működőképes állapotban tárolt számítógépes program" szövegrész a megőrzésre kerülő dokumentumok közül kikerült. Törölve lett a 169. § (2) bekezdésének utolsó mondata is, amely szerint: "a folyószámláknál az elévülési idő a folyószámla megszűnésének időpontjával kezdődik. "Az eddigi 169. § szerinti előírások kiegészültek egy új (5) bekezdéssel, amelynek a lényege: a bizonylat elektronikus formában is megőrizhető, ha az alkalmazott módszer biztosítja az eredeti bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét, és az megfelel a számviteli törvény elektronikus okirattal szembeni követelményeinek. Egyéb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. január 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 486