Elektronikus úton előállított dokumentum megőrzése

Kérdés: Elektronikus archiválással, digitalizáló rendszerekkel foglalkozó szolgáltatók kínálatában szerepel az ún. "Elektronikus hitelesítés" ajánlata. A késztermék értékesítését, szállítását, átvételét igazoló dokumentum (szállítólevél) utólagos digitalizálására jelenleg milyen előírások vonatkoznak, a dokumentum hitelességének megőrzését illetően? Az eredetileg papír formában (gépi úton) előállított, az áruátvételt hagyományos módon (tintával) igazoló aláírással ellátott, utólag szkennelt szállítóleveleket az adóhatóság digitális formában hiteles dokumentumnak tekinti-e, amennyiben a digitalizálási szolgáltató digitális aláírással, időbélyeggel igazolja az eredeti papírpéldány és a digitalizált dokumentum egyezőségét? Vagy emellett szükség van a papírdokumentumok megőrzésére is?
Részlet a válaszából: […] Az Art. bizonylatok megőrzésére vonatkozó szabályai nem tartalmaznak konkrét rendelkezést a megőrzés módjára, azaz arra nézve, hogy annak papíralapon vagy elektronikus úton, az eredeti vagy a másolati példány megőrzésével kell-e történnie. Az Art. 78. §-ának (3)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 23.

Utazási iroda iparűzésiadó-alapja

Kérdés: Utazási irodánál az utóbbi években folyamatosan probléma a helyi iparűzési adó megállapítása. A Fővárosi Önkormányzat ellenőrzése során a közvetített szolgáltatások megítélésénél alapvetően más követelményeket kér számon, mint a NAV vagy a számviteli törvény. A közvetített szolgáltatást nyújtó cégekkel írásos külön szerződést kér, és azt, hogy vevőszámlán külön sorokon írjuk be a közvetített szolgáltatásokat. Az utazási iroda utazási csomagokat értékesít, és az ehhez konkrétan kapcsolódó közvetített szolgáltatások feltüntetése rendkívüli – és szerintünk felesleges – adminisztráció. Nem fogadja el az önkormányzat azokat az üzleti partnerekkel történt levelezéseket, amik e-mailen történtek, csak faxot vagy postai levelezést, a napi üzleti gyakorlat ettől jelentősen eltér. Az utazási iroda a pozíciószámonkénti (áfa)elszámolást választotta, a kimenő számlákon ezért fel kell tüntetni tételesen a közvetített szolgáltatást nyújtókat, hogy az iparűzési adónál elszámolható legyen?
Részlet a válaszából: […] A Htv. 52. §-ának 40. pontjában fogalmazza meg, mit kell érteni közvetített szolgáltatások értéke mint nettó árbevétel-csökkentő tétel alatt. A Htv. közvetített szolgáltatások értékére vonatkozó fogalma normaszövegszerűen közel két évtizede változatlan, annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 12.

Személyszállítási tevékenység közvetített szolgáltatásként

Kérdés: Cégünk szárazföldi személyszállítási tevékenységet végez. A megrendelők sokszor telefonon, e-mailben juttatják el igényüket hozzánk, s e-mailben igazoljuk vissza a megrendelést, valamint azt a tényt, hogy a szolgáltatás a közzétett szerződéses feltételek szerint teljesül. Papíralapú szerződés ugyanakkor nem készül, mert annak aláírása mindkét fél részéről a szűkös határidő miatt nem lehetséges. A személyszállítási feladat ellátásához más személyszállító vállalkozások segítségét is igénybe vesszük, amit a társaság honlapján található általános szerződési feltételek is tartalmaznak. Lehetséges-e alvállalkozói teljesítések értéke vagy közvetített szolgáltatások értéke jogcímen levonni az alvállalkozó fuvarozók teljesítményét a nettó árbevételből a helyi iparűzésiadó-alap kiszámítása során, tekintve, hogy a megrendelésekről papíralapú szerződés nincs? A társaság és a megrendelő közötti szerződésnek megbízási vagy vállalkozási szerződésnek kell lennie?
Részlet a válaszából: […] A közvetített szolgáltatások értékének fogalmát a Htv. 52. §-ának 40. pontja határozza meg. E nettó árbevétel-csökkentő tétel lényege, hogy az adóalany a megrendelővel írásban kötött szerződés alapján saját nevében vásárol, és részben vagy egészében, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 13.

Pdf-formátumú számlák megőrzése

Kérdés: A számláinkat elektronikusan szeretnénk megőrizni. Az e-mail mellékleteként már hitelesítéssel érkező, illetve nem hitelesített pdf-formátumban kapott számlákat kinyomtatjuk, és a továbbiakban mint papíralapú számlákat kezeljük, küldjük a társosztályoknak igazoltatásra. Könyvelés után az SAP-rendszerünkből kapott bizonylatszámot ráírjuk, a kifizetés dátumát rögzítjük rajta, majd beszkenneljük a mellékleteivel együtt, és elküldjük elektronikus hitelesítésre egy szolgáltatóhoz. Ezután csatoljuk az SAP-rendszerben a könyvelési bizonylathoz. Megfelel-e ez a folyamat az elektronikus számlák megőrzése, illetve az elektronikus archiválás szabályainak?
Részlet a válaszából: […] Mind a hitelesítéssel érkező, mind pedig a nem hitelesített pdf-formátumban kapott számla elektronikus számlának minősül az Áfa-tv. fogalommeghatározása szerint (259. § 5. pont), amely kizárólag elektronikus formában őrizhető meg [179. § (2) bekezdés]. Kialakított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 18.

Számla e-mailben, pdf formátumban

Kérdés: A 6009-es számú kérdéshez kapcsolódóan érdeklődöm: 2013 óta történt-e változás az elektronikusan továbbított (e-mail-csatolmányként), de az elektronikus számla követelményeinek (elektronikus aláírás és időbélyegző) nem megfelelő pdf formátumban lévő számla adóhatóság általi elfogadását illetően? Elfogadható-e az a gyakorlat, ha az elektronikus úton előállított (számlázóprogrammal) számlákat e-mail-csatolmányként juttatjuk el a vevőhöz?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy a számlázóprogrammal előállított és e-mail csatolmányaként, pdf állományban továbbított számla 2013-tól igenis e-számlának minősül. Erre a hivatkozott 6009. számú válaszunkban is utaltunk. A jogszabályi hátteret az Áfa-tv. 259....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 17.

Számla e-mailen, PDF-formátumban

Kérdés: Egyre több partner csak e-mailben (PDF-formátumban) küldi a számlát. A vevőnél kinyomtatott bizonylat minőségében is teljesen egyforma tud lenni a szállítói oldalon kinyomtatott és postázott bizonylattal, viszont e-mailben hamarabb megérkezik, és nincs hozzá kapcsolódó egyéb költség sem. Ez a bizonylat e-számlának minősül? (Az 5942. kérdésre adott válaszuk arra utal, hogy igen.) Milyen feltételekkel fogadható be és alkalmazható áfalevonásra az ilyen számla?
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus formában kibocsátott és befogadott bizonylatoknál is követelmény, hogy a kibocsátás időpontjától a számla megőrzésére vonatkozó időszak végéig biztosítani kell az eredet hitelességét, az adattartalom sértetlenségét és az olvashatóságot. Azaz alá kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 19.

Számlák e-mailben vagy letölthető formában

Kérdés: Cégünk lapterjesztéssel foglalkozik. Ügyfélkörünkbe számos lakossági ügyfél tartozik. Felmerült ügyfeleink részéről az az igény, hogy számláikat nem kérik postázni, elegendő, ha e-mailben vagy honlapunkról letölthető módon juttatjuk el részükre. Számláinkat hagyományos formában, papíralapon és nem elektronikus módon állítjuk elő. Van-e jogszabályi akadálya annak, hogy – vevőinkkel egyeztetve vagy honlapunkon mindenki számára elérhetően ismertetve – a fenti módon juttassuk el lakossági ügyfeleink részére a számlát?
Részlet a válaszából: […]  A számlakibocsátási kötelezettséget, ezen kötelezettségteljesítését az Áfa-tv. 159-164. §-ai szabályozzák. A 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet tartalmazza azokat aszabályokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy akár a nyomtatványként nyomdaiúton előre előállított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 19.

Aláírás bélyegzővel

Kérdés: A kft. hivatalos iratait a képviselő írja alá. A cégnél a kft. képviselője a munkáltatói jogok gyakorlója is. A képviselő úgy döntött, hogy 2011. július 1-jétől a tényleges aláírás helyett aláírás-bélyegzővel írja alá a kft. iratait. A cégnek ezt az újfajta aláírást a szabályzataiban rögzíteni kell? A képviselő egyáltalán aláírhat-e aláírás-bélyegzővel?
Részlet a válaszából: […] Az utóbbi kérdésre a válasz az, hogy igen. Minden olyanesetben, amikor nem kötelező az aláírás.Ha jogszabály kötelezően előírja, hogy a cég valamely iratahivatalos legyen, azt a cég képviselőjének személyesen kell aláírnia, sőtmeghatározott esetekben minősített, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 4.

Számla e-mailen PDF formában

Kérdés: A 4601. kérdés alapján adott válaszban hivatkozott paragrafust 2010. 09. 27-i nappal hatályon kívül helyezték. Erre hivatkozva szállítónk e-mailen PDF formában kívánja a továbbiakban a számlát részünkre megküldeni. Helyesen jár el?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy nem jár el helyesen!A hatályon kívül helyezett rendelkezés: "Aszámlázóprogramnak a számla adattartamának papírra nyomtatása során biztosítanikell, hogy a számla eredeti és másolati példánya egymástól megkülönböztethetőés eredeti példányként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 10.

Elektronikusan előállított bizonylatok megőrzése

Kérdés: Cégünk integrált vállalatirányítási rendszert üzemeltet, amelyben a gazdasági eseményekhez kapcsolódóan elektronikusan képződnek a bizonylatok, könyvelődnek a tételek. Ki kell-e nyomtatni a kimenő számlákon és szállítóleveleken kívül képződő egyéb belső bizonylatokat, ha az egyes gazdasági események összesítőit kinyomtatjuk, és a felelős vezetőkkel aláírattatjuk? Év végén ki kell-e nyomtatni a tárgyi eszköz, a készlet és a főkönyvi kartonokat, ha a program eleget tesz az Szt. 169. §-ának (5) bekezdése és a 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 2. §-a előírásainak, de nem rendelkezik a rendelet 3. §-a szerinti egyik feltétellel sem? Kötelező-e megvalósítanunk a rendelet 3. §-ában foglalt feltételek valamelyikét ilyen fokú integrált rendszer esetében?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az utóbbi kérdésre az, hogy igen.Az Szt. 169. §-ának (5) bekezdése alapján az elektronikusformában kiállított bizonylatot – az elektronikus archiválásra vonatkozó különjogszabály [ez a 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet] előírásainak, valamint a167. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 21.
1
2