Elektronikus úton előállított dokumentum megőrzése

Kérdés: Elektronikus archiválással, digitalizáló rendszerekkel foglalkozó szolgáltatók kínálatában szerepel az ún. "Elektronikus hitelesítés" ajánlata. A késztermék értékesítését, szállítását, átvételét igazoló dokumentum (szállítólevél) utólagos digitalizálására jelenleg milyen előírások vonatkoznak, a dokumentum hitelességének megőrzését illetően? Az eredetileg papír formában (gépi úton) előállított, az áruátvételt hagyományos módon (tintával) igazoló aláírással ellátott, utólag szkennelt szállítóleveleket az adóhatóság digitális formában hiteles dokumentumnak tekinti-e, amennyiben a digitalizálási szolgáltató digitális aláírással, időbélyeggel igazolja az eredeti papírpéldány és a digitalizált dokumentum egyezőségét? Vagy emellett szükség van a papírdokumentumok megőrzésére is?
Részlet a válaszából: […] Az Art. bizonylatok megőrzésére vonatkozó szabályai nem tartalmaznak konkrét rendelkezést a megőrzés módjára, azaz arra nézve, hogy annak papíralapon vagy elektronikus úton, az eredeti vagy a másolati példány megőrzésével kell-e történnie. Az Art. 78. §-ának (3)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 23.

Ügyvezető feladata egyszerűsített végelszámolásnál

Kérdés: Az új végelszámolási szabályok szerint, ha az ügyvezető a végelszámoló, mikor és milyen nyomtatványokat kell a cégbírósághoz benyújtani? Hol találhatók meg ezen iratminták, illetve milyen elektronikus felületen kell beküldeni azokat?
Részlet a válaszából: […] A 2018. július 1-jétől hatályos előírások alapvetően az egyszerűsített végelszámolásra vonatkoznak, amelyeket a Számviteli Levelek 388. számában a 7644. kérdésre adott válaszban ismertettünk. Nem beszélhetünk új végelszámolási szabályokról, csak a 2017. évi CLXXXVI....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 8.

Pdf-formátumú számlák megőrzése

Kérdés: A számláinkat elektronikusan szeretnénk megőrizni. Az e-mail mellékleteként már hitelesítéssel érkező, illetve nem hitelesített pdf-formátumban kapott számlákat kinyomtatjuk, és a továbbiakban mint papíralapú számlákat kezeljük, küldjük a társosztályoknak igazoltatásra. Könyvelés után az SAP-rendszerünkből kapott bizonylatszámot ráírjuk, a kifizetés dátumát rögzítjük rajta, majd beszkenneljük a mellékleteivel együtt, és elküldjük elektronikus hitelesítésre egy szolgáltatóhoz. Ezután csatoljuk az SAP-rendszerben a könyvelési bizonylathoz. Megfelel-e ez a folyamat az elektronikus számlák megőrzése, illetve az elektronikus archiválás szabályainak?
Részlet a válaszából: […] Mind a hitelesítéssel érkező, mind pedig a nem hitelesített pdf-formátumban kapott számla elektronikus számlának minősül az Áfa-tv. fogalommeghatározása szerint (259. § 5. pont), amely kizárólag elektronikus formában őrizhető meg [179. § (2) bekezdés]. Kialakított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 18.

Számla e-mailen PDF formában

Kérdés: A 4601. kérdés alapján adott válaszban hivatkozott paragrafust 2010. 09. 27-i nappal hatályon kívül helyezték. Erre hivatkozva szállítónk e-mailen PDF formában kívánja a továbbiakban a számlát részünkre megküldeni. Helyesen jár el?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy nem jár el helyesen!A hatályon kívül helyezett rendelkezés: "Aszámlázóprogramnak a számla adattartamának papírra nyomtatása során biztosítanikell, hogy a számla eredeti és másolati példánya egymástól megkülönböztethetőés eredeti példányként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 10.

Elektronikusan előállított bizonylatok megőrzése

Kérdés: Cégünk integrált vállalatirányítási rendszert üzemeltet, amelyben a gazdasági eseményekhez kapcsolódóan elektronikusan képződnek a bizonylatok, könyvelődnek a tételek. Ki kell-e nyomtatni a kimenő számlákon és szállítóleveleken kívül képződő egyéb belső bizonylatokat, ha az egyes gazdasági események összesítőit kinyomtatjuk, és a felelős vezetőkkel aláírattatjuk? Év végén ki kell-e nyomtatni a tárgyi eszköz, a készlet és a főkönyvi kartonokat, ha a program eleget tesz az Szt. 169. §-ának (5) bekezdése és a 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 2. §-a előírásainak, de nem rendelkezik a rendelet 3. §-a szerinti egyik feltétellel sem? Kötelező-e megvalósítanunk a rendelet 3. §-ában foglalt feltételek valamelyikét ilyen fokú integrált rendszer esetében?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az utóbbi kérdésre az, hogy igen.Az Szt. 169. §-ának (5) bekezdése alapján az elektronikusformában kiállított bizonylatot – az elektronikus archiválásra vonatkozó különjogszabály [ez a 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet] előírásainak, valamint a167. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 21.

Bizonylatok megőrzése elektronikus formában

Kérdés: A számviteli törvény szerinti kötelezettségének eleget tesz-e a társaság, ha a lezárt évek főkönyvi kartonjait Excel formátumban lementi, és azt egy adathordozóra (floppy discre vagy CD-re) kiírja? Az olvasható formátum így is biztosítható? Egy könyvelőiroda, amely több tíz céget könyvel, ezzel jelentős nyomtatvány- és irodaszer-megtakarítást tudna elérni.
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 169. §-ának (5) bekezdése alapján az elektronikusformában kiállított bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus,illetve részletező nyilvántartásokat is) elektronikus formában kell megőrizni,oly módon, hogy az alkalmazott módszer biztosítsa a bizonylat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 16.

Szövetkezeti közösségi alap felhasználása

Kérdés: Ez évtől indul be a mezőgazdasági szövetkezetekben a lekötött tartalékba helyezett közösségi alap felhasználása. Szükség lenne egy átfogó tájékoztatásra az alap eredménytartalékból való feltöltésére, az alapból való felhasználás éves mértékére (arányára), a különböző jogcímeken történő kifizetések adóvonzataira, a könyvelés, elszámolás módjára, az alap teljes kezelésére vonatkozóan.
Részlet a válaszából: […] A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (atovábbiakban: Szöv-tv.) 58. §-a és 59. §-a (2) bekezdésének c) pontja szerint atárgyév mérlegfordulónapjára vonatkozó pozitív adózott eredmény közgyűlés általmeghatározott összege közösségi alapba kerül. Ez a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 28.

Bizonylatokkal kapcsolatos előírások változása

Kérdés: Úgy hallottuk, az Európai Unióban nem kötelező a számlák aláírása. Magyarországon is változik az előírás? Változnak-e a követelmények az elektronikus aláírással, a bizonylatok megőrzésével kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] A feltett kérdésekre a rövid válasz az, hogy igen, változnak. Sőt új követelmények is megfogalmazódtak.Az Szt. új 161/A. §-a alapján a gazdálkodónak a könyvvezetésre, a bizonylatolásra vonatkozó részletes belső szabályait úgy kell kialakítania, hogy az a mérleg és az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 8.

Az új Szt. módosuló, változó előírásai

Kérdés: Melyek a 2002. január 1-jével hatályba lépő legfontosabb számviteli változások?
Részlet a válaszából: […] A pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról szóló 2001. évi LXXIV. törvény VI. fejezete tartalmazza a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosításait (a 118-133. §-okban). Már itt meg kell azonban jegyezni, hogy legalább ilyen fontos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. január 3.