Telefon javítási költségeinek elszámolása

Kérdés: Egy áfaalany kft. részletre vásárolt egy telefont a korábbi évben, amelynek részletfizetése jelenleg is tart. A telefont javítani kellett, mely után bruttó 20 000 Ft önrészt kellett rendezni, amelyet 27% áfával számlázott a telefonszolgáltató. Ezt követően kiállított még egy számlát, amelyen feltüntetésre került: 27% áfával "javítási költség" 215 875 Ft bruttó, mínusz előjellel a bruttó 20000 Ft "önrész" szintén 27% áfás tételként, valamint mínusz előjellel 195 875 Ft "javításidíj-kompenzáció" áfahatályon kívüli tételként. Így a számla végösszege 0 Ft, a nettó összesen: -41 643 Ft, áfa 41 643 Ft.
Részlet a válaszából: […] ...elszámolásához kapcsolódóan a javítás költsége,-negatív előjellel az önrész, az előbbiek szerint megbontva,-negatív előjellel - mint engedmény - a javításidíj-kompenzáció, az előbbiek szerint megbontva,-a számla végösszege, amely nem lehet más, mint nulla! Mivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 12.

Negatív összeg a számlán

Kérdés: Új energiaszolgáltatóhoz került át a cégünk 2022 januárjától. A számlában szerepel egy ilyen tétel: "KAT és Prémium" adóalapon kívüli tétel, negatív összeggel. Ennek a könyvelésében kérem a segítségüket: költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, az egyéb bevételek között, helyes ennek a könyvelése?
Részlet a válaszából: […] ...feltüntetett adóalapon kívüli tételt nem lehet támogatásnak tekinteni, azt nem lehet másnak tekinteni, mint egy sajátos módon adott engedményt. Ha a szolgáltató támogatást adna, akkor azt nem a számlán kellene feltüntetnie, hanem külön támogatási szerződésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 28.

Magyarországra szállított termék szállítási díja

Kérdés: A külföldről beszerzett EXW-paritással megvásárolt, független fuvarozóval Magyarországra szállított termék szállítási díja a beszerzési ár részét képezi-e, szállítási költségét lehet a beszerzési árral együtt az elábére könyvelni, és ezáltal az iparűzési adó összegét csökkenteni?
Részlet a válaszából: […] ...közötti nyilvántartásba vétellel.Az Szt. 47. §-ának (1) bekezdése alapján az eszközök bekerülési (beszerzési) értéke az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat, továbbá az eszköz beszerzésével, ... raktárba történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 28.

Közigazgatási díj elszámolása

Kérdés: Ügyfelünk egy gazdasági társaság, amely a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 35. § (9) bekezdése alapján a filmforgatás engedélyezésére vonatkozó, e fejezetben meghatározott ügyek tekintetében hatósági jogkör gyakorlására jogosult. A társaság fő tevékenysége az alapító okiratban ennek megfelelően "8411 '08 Általános közigazgatás". A fenti tevékenység végzése kapcsán a társaságot a 2004. évi II. törvény 35. § (7) bekezdése alapján igazgatási szolgáltatási díj illeti meg. A társaság ezen a jogcímen számlát állít ki, mely az Áfa-tv. 7. § (2) bekezdése alapján közhatalmi tevékenységnek minősül, nem eredményez adóalanyiságot. A társaság csak ezt a tevékenységet látja el, a befolyó igazgatási szolgáltatási díj jelenti a költségei egy részének forrását. A fennmaradó költségei támogatásból finanszírozottak. Kérdésünk arra vonatkozik, hogy a társaságot megillető igazgatási szolgáltatási díj a számviteli törvény alapján a 72. § (1) bekezdés értelmében - nem egyéb bevételnek, hanem - értékesítés nettó árbevételének minősül? Ezzel együtt alapját képezi-e az iparűzési adónak?
Részlet a válaszából: […] ...értékesített vásárolt és saját termelésű készletek, valamint a teljesített szolgáltatások ártámogatással és felárral növelt, engedményekkel csökkentett - általános forgalmi adót nem tartalmazó - ellenértékét.A konkrét esetben ugyan nem szerződés fűzi össze...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 10.

E-számlán kisebb összeg vagy plusztétel

Kérdés: Több szolgáltató számlájában
a) e-számla-kedvezmény jogcímen kisebb összegek szerepelnek jóváírásként a számlán, illetve
b) plusztételt számítanak fel, ha a vevő nem veszi igénybe az e-számla-szolgáltatást. Mikor járunk el helyesen a könyvelésben:
a) esetben: a szolgáltatás értékét csökkenti a jóváírás, illetve egyéb költséget csökkentő tétel vagy egyéb bevétel?
b) esetben: a szolgáltatás értékét növelve könyvelendő, illetve egyéb költségként vagy ráfordításként szerepeljen a könyvekben?
Részlet a válaszából: […] ...következik a válasz. E szerint árbevételként kell kimutatni ... a teljesített szolgáltatások ártámogatással és felárral növelt, engedményekkel csökkentett - áfát nem tartalmazó - ellenértékét. Ugyanis az, ami a szolgáltatónál árbevételnek minősül, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 24.

Megújuló energiával termelt többletáram elszámolása

Kérdés: A megújuló energiával termelt villamos energia felhasználási helyen belül el nem használt részének átvételére a jelenlegi jogszabályok átvételi kötelezettséget írnak elő. Társaságunk részére az energiaszolgáltató módosító számlát állít ki a jóváírt összegről, ami véleményem szerint önszámlázásnak számít. Ezt a jóváírt összeget az 5. számlaosztály Követel oldalán (költségcsökkentésként) kell kimutatni, vagy az egyéb bevételek között, a 96. főkönyvi számlák között?
Részlet a válaszából: […] ...megsértésével jár el az energiaszolgáltató, amikor az átvett energiához kapcsolódóan jóváíró, módosító számlát állít ki. Nem engedményt adott, hanem a megújuló energiával termelt villamos energiát vette át, amelyet a zrt. továbbértékesített. A jóváíró...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 10.

Nulla forintért kapott telefonok

Kérdés: Cégünk előfizetési szerződésben áll egy telefontársasággal. Vásároltunk telefonokat, amelyekre 100%-ban kedvezményt kaptunk. A számlák nulla végösszegűek, fizetési kötelezettség nincs. A telefonok soronként vannak értékkel feltüntetve "nettó+áfa = bruttó értékkel, majd rögtön az egyes sorok alatt szerepel: kedvezmény "nettó+áfa = bruttó" érték. Jól gondolom-e, hogy mivel az Szt. 47. § (1) bekezdése szerint a bekerülési érték az engedményekkel csökkentett ellenértéket foglalja magában, ezért csak a kedvezménnyel csökkentett értéken lehet a telefonokat állományba venni, azaz 0 Ft értéken? Az Áfa-tv. 71. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint az adó alapjába nem tartozik bele a teljesítésig adott üzletpolitikai célú árengedmény, így előzetesen felszámított áfa keletkezett, de befizetendő áfa nem. Hogyan könyveljük ezt az előzetesen felszámított áfát?
Részlet a válaszából: […] ...előírásokból, az Áfa-tv. hiányos ismeretéből rossz következtetéseket von le.Az Áfa-tv. 71. §-a (2) bekezdése szerint az árengedmény akkor üzletpolitikai célú, ha az árengedmény pénzben kifejezett - adó nélkül számított - összesített összege kisebb, mint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 13.

Húsfeldolgozás termékeiből ingyenes kiszállítás

Kérdés: Társaságunk tevékenysége húsfeldolgozás (sertés- és marhahúsok, húskészítmények előállítása), termékeinket nagykereskedelem formájában értékesítjük. Üzleti partnereinknek (gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások) egyes esetekben ingyenesen szállítunk ki termékeinkből. Esetek:
-termékkóstoltatásra,
-kereskedelmi forgalomba hozható mintaként,
-mennyiségi megrendeléshez kötött ingyenes termékként,
-forgalom után számolt bónuszként,
-rendezvényre történő felhasználásra.
Az árukat minden esetben szállítólevél kíséretében adjuk át a boltoknak, amelyek igazolva veszik át a termékeket. Segítségüket kérem a fenti esetek adózási és könyvelési területen történő kezeléséhez. Hogyan kell bizonylatolni az eseteket, kell-e számlát kiállítani? Mit kell tartalmaznia a számlának? Fennáll-e áfakötelezettség? Ha igen, de nem szeretnénk a partnerrel megfizettetni, hogyan számlázzuk és könyveljük? Egyéb adómegfizetés terheli-e ezeket az átadásokat? Üzleti ajándéknak minősülhet-e az átadás? (Véleményünk szerint nem, mert az Szja-tv. csak magánszemélyekre vonatkozik.)
Részlet a válaszából: […] ...kötött ingyenes termék esetén (például 10-et fizet és 12-t kap), vagy a 10 eladási árát tekintik a 12 eladási árának (árengedmény), vagy a plusz 2-t térítés nélküli eszközátadásként számolják el. Az első változat a jobb, bármelyik változatról van szó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 25.

Tulajdonjog értékesítése - fejlesztési tartalék

Kérdés: Társaságunk a 2020. évben jelentős összegű fejlesztési tartalékot képzett. A felhasználás időbeli korlátja 2024. 12. 31. Ezen felhasználási kötelezettség ismeretében, tevékenységének folytatása mellett eladható-e a részvénytársaság 100%-os tulajdonjoga? Természetesen a részvény árában érvényesítve ezt a kötelezettséget. (Vagyis a 2020. évi fejlesztésitartalék-képzés kizárja-e a 2021. évi tulajdonosváltás lehetőségét?)
Részlet a válaszából: […] ...2024. 12. 31-ig meg is valósul, egyéb feltételek is megfelelőek, akkor - szerintünk - a tulajdonosnak a társaság piaci értékéből még engedményt sem kell adnia.Ha viszont csak azért képeztek a társaságnál fejlesztési tartalékot, hogy kevesebb társasági adót...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 11.

Fizetési határidőhöz kapcsolódó engedmény

Kérdés: EU-ból történő termékbeszerzés esetén a beszállító számláján 20 napos fizetési határidő esetén 2% engedmény/skontó szerepel. A számlát a 2% engedmény figyelembevételével a határidőig kiegyenlítettük. Mindezek után az érvényesített engedményről számlát küld a partner. Minek minősül a küldött számla áfa, adózási és számviteli szempontból? Hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...az engedménnyel nem csökkentett összegben kell könyvelni, és a fizetendő áfa alapja meghatározása során számításba venni. Az engedményről beérkező számla (helyesbítő számla) alapján könyvelni kell az engedmény összegét a beszerzési érték és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 14.
1
2
3
32