Értékpapírok átadása átalakuláskor

Kérdés: Kiválásos-beolvadásos átalakulás keretén belül a forgóeszközök közé sorolt értékpapírok is átkerülnek a beolvadással a másik céghez. Az értékpapírokat nem szeretnék a kiváló társaságnál lejárat előtt visszaváltani, a bank azonban csak ebben az esetben írná át a másik társaság nevére az értékpapírokat. Hogyan kell számviteli szempontból helyesen kezelni ezt az esetet?
Részlet a válaszából: […] ...számvitelileg nincs jó, a számviteli alapelveknek is megfelelő megoldás!Javaslatunk annak érdekében, hogy a forgóeszközök közé sorolt értékpapírok a beolvadással létrejövő társaság könyveibe bekerülhessenek, az lenne, hogy a vagyonmérlegbe a szóban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 10.
Kapcsolódó címkék:  

Értékpapírok átlagáras nyilvántartása

Kérdés: A különböző időpontokban beszerzett diszkontértékpapírok csoportos nyilvántartása megvalósítható-e?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy a diszkontértékpapírok - általában - csoportosan nem tarthatók nyilván.A diszkontértékpapír olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelyet névérték alatt bocsátottak ki, és a lejáratkor névértéken váltanak be. A kibocsátási (a vevőnél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 10.
Kapcsolódó címkék:  

Hitelbiztosíték értékpapír-óvadékkal

Kérdés: A társaság 10 millió Ft értékben hitelt vett fel, amelynek biztosítékául értékpapír-óvadéki szerződés keretében 10 millió Ft fedezeti értékben elismert, 10 millió Ft-ért vásárolt (de 7 millió Ft névértékű) tőke- és hozamvédett értékpapír szolgál. Az óvadéki szerződés szerint az értékpapír kamata az óvadékul történő lekötés időtartama alatt a bankot illeti, és a szerződés biztosítékaként óvadékként szolgál. Az értékpapírt egyéb követelésként a 36. számlacsoportban, vagy értékpapírként a 37. számlacsoportban kell kimutatni? Az értékpapír hozamát hogyan kell rendezni? Évenként a banktól kért kimutatás alapján, vagy az óvadék felszabadulásakor egy összegben? Vagy soha nem is kerül a társasághoz?
Részlet a válaszából: […] ...válasznál elsősorban az új Ptk. zálogjogra vonatkozó előírásaira hivatkozunk. Az új Ptk. szerint óvadék pénzen és értékpapíron kézizálogjogként alapítható. A kézi­zálogjog tárgya ingó dolog lehet, így az értékpapír is. A zálogjog kiterjed a zálogtárgy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 19.

Értékpapír formájában megszerzett jövedelem

Kérdés: Tulajdonosa vagyok az "A" társaságnak. Az "A" társaságba beolvad a "B" társaság, amelynek szintén tulajdonosa vagyok. "A" társaság saját tőkéje 100 egység, "B" társaságé 1000 (bekerülési értéke 10 egység). Beolvadás után "A" társaság saját tőkéje 1100 egység. Keletkezik-e értékpapír formájában megszerzett jövedelmem, vagy alkalmazható az Szja-tv. 77/A. §-a (2) bekezdésének c) pontja?
Részlet a válaszából: […] ...törvényhelyalkalmazható!Az Szja-tv. 77/A. §-a (2) bekezdésének c) pontja szerint:nem minősül bevételnek a magánszemély által értékpapír formájában megszerzettvagyoni érték, ha a magánszemély az értékpapírt átalakuló társas vállalkozástagjaként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 29.
Kapcsolódó címkék:  

Értékpapírok nyilvántartása, kapcsolódó elszámolások

Kérdés: Befektetési szolgáltatási szerződést kötöttünk "A" értékpapír zrt.-vel. A dematerializált értékpapírokat a zrt. az ügyfélszámla részét képező értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli. Az ügylet tárgyát képező értékpapírokkal, illetve a fizetendő ellenértékkel, díjakkal az ügyfélszámlát megterheli. Negyedévente a számlakivonaton szerepel az eladott részvények mennyisége, pénzszámla névjelöléssel a különböző díjfizetések összege, átvezetési díjak, késedelmi pótlékok. A számlakivonaton szerepel, hogy az számlának minősül. Az ügyfélszámlát vagy annak pénzszámla részének forgalmát hol kell vezetni?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben leírtakból az következik, hogy az "A" értékpapírzrt. a kérdező cég megbízása alapján végez a dematerializált értékpapírokkalkülönböző műveleteket, az ügyfél (a cég) számára megvásárolja azokat, majdértékesíti az értékpapírokat (részvényeket),...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 15.
Kapcsolódó címkék:  

Értékpapírok értékvesztése

Kérdés: A vagyonhasznosító kft.-nél az év végi értékelés során megállapítást nyert, hogy az értékpapírok egy részénél a nyilvántartási érték magasabb, mint a mérlegkészítés időpontjában azok piaci értéke. A különbözet összegében értékvesztést számoltunk el, amellyel a társaságiadó-alapot nem növeltük. A kft. számviteli politikája minden értékvesztést jelentősnek minősít. Amikor az értékpapír-állományból értékesítés történik a jövőben, akkor arányosan vissza kell írni a korábban elszámolt értékvesztést. Helyesen jártam el?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben leírtak első felében a kérdező helyesen járt el.Az Szt. 54. §-a alapján az értékpapíroknál (ideértve a részesedéseket, továbbáa hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírokat)értékvesztést kell elszámolni, ha a részesedés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 1.
Kapcsolódó címkék:  

Értékpapírok értékvesztése

Kérdés: Befektetési célú vagy forgatási célú értékpapír értékvesztése - felszámolás miatt - növeli-e a társasági adó alapját 2004-ben, illetve 2003-ban?
Részlet a válaszából: […]

Sem a befektetett eszközök, sem a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok elszámolt értékvesztésével a társasági adó megállapítása során az adózás előtti eredményt nem kellett növelni sem 2003-ban, sem 2004-ben.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 26.
Kapcsolódó címkék:  

Értékpapír elszámolási szabályai (eva)

Kérdés: Társaságaink rendelkeznek kincstárjeggyel, amely a jövő nyáron lejár. Miként lesz ennek lejártakori hozadéka és értéke figyelembe véve az evába átlépő kft.-nél, ha az az Szt. szerint számol el, és annál a bt.-nél, amelyik a bevételi nyilvántartást választja? Vajon a lejáró kincstárjegy bevételnek tekintendő-e?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. hatálya alatt maradó kft.-nél a bevételt az Szt. előírásainak megfelelően kell megállapítani, és a bevétel megszerzésének időpontja is az Szt. szerinti időpont. Így az evaalany kft. kincstárjegyének beváltásakor a visszaváltáskori ár és a könyv szerinti érték...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 5.
Kapcsolódó címkék:  

Értékpapír fogalmának értelmezése (eva)

Kérdés: Társas vállalkozásoknak nem lehet részesedésük más társaságokban, kivéve értékpapírok. Mit jelent ez? Csak tőzsdén jegyzett részvények, vagy más rt.-k részvényeire is vonatkozik?
Részlet a válaszából: […] ...nem rendelkezik részesedéssel (kivéve, ha az a Tkp-tv. szerint nyilvánosan forgalomba hozott, tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapír).Ez utóbbi azt jelenti, ha a társas vállalkozás a magyar tőzsdén jegyzett társaságban tulajdonosi jogot megtestesítő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 5.
Kapcsolódó címkék:  

Értékpapírok árfolyamvesztesége

Kérdés: Forgatási céllal vett értékpapír lejáratakor, illetve piaci értéken (napi áron) történő értékesítése esetén - amennyiben árfolyamveszteség keletkezik - a 2001. évi társasági adó alapját meg kell-e növelni?
Részlet a válaszából: […] ...új Szt. 85. §-a szerint árfolyamveszteségként kell kimutatni a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír eladási ára, illetve névértéke és könyv szerinti értéke közötti - veszteség jellegű - különbözetet az értékesítéskor, a beváltáskor, függetlenül attól,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. február 28.
Kapcsolódó címkék: