Villámárvíz következménye

Kérdés: Termékgyártó gazdasági társaság gyártóüzemét és annak tároló-, kiszolgálólétesítményét ért villámárvíz - vis maior - következtében a gyár teljes leállítására kényszerült a cég. Az üzemszünet előreláthatóan több hónapig fog tartani. Ez alatt az idő alatt a teljes gyárterület, épületek, építmények, gépek, berendezések, felszerelések kárfelmérése, fertőtlenítése, lehetőség szerinti javítások, pótlások, cserék fognak megtörténni. Mindaz, ami a gyártóüzem újra működésbe hozásához szükséges lesz. Ezen helyzet számviteli kezelésével kapcsolatban kérdéseink: Helyesen járunk-e el, ha a katasztrófaesemény bekövetkeztétől (hóközi időpont) az akkor a könyvekben meglévő eszközeinkre a majdani újraindulásig nem számolunk el terv szerinti értékcsökkenést? Mennyiben vonatkozhat ez az üzemszüneti periódus alatt a javítási munkákhoz beszerzett tárgyi eszközökre, az IT-rendszer újraindításához szükséges hardverekre? Kérem, foglalják össze a vis maior helyzet egyéb számviteli tudnivalóit is!
Részlet a válaszából: […] ...a katasztrófa előtti állapotába javítás után sem hozható, akkor a csökkentértékűség mértékének megfelelően a készleteknél értékvesztést, a tárgyi eszközöknél terven felüli értékcsökkenést kell az egyéb ráfordítások között elszámolni.Lehetnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Piaci érték megállapítása

Kérdés: Hogyan állapítjuk meg a piaci értéket?
Részlet a válaszából: […] ...25. §-a.)A számviteli törvény szerinti leltárba kerülő piaci értékek nem csökkenthetők terv szerinti értékcsökkenéssel, illetve értékvesztéssel, az adóalap megállapításánál pedig a piaci értéktől eltérő bekerülési értékkel és terv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 1.

Mérlegkészítés időpontja

Kérdés: Mit kell érteni az Szt. 3. §-a (6) bekezdésének 1. pontja szerinti "mérlegkészítés időpontja" alatt? A fogalomhoz szeretnék kérni gyakorlati megközelítést. Ha nekem a számviteli politikában 03. 31. a mérlegkészítés időpontja, ez mit jelent? 03. 31-ig befogadhatom a beszámoló készítéséhez a bizonylatokat, dokumentumokat, vagy 03. 31. az a dátum, ameddig a beszámolónak el kell készülnie?
Részlet a válaszából: […] ...megállapításának módjától, gyakorlatától), mindkettőnél a készletek használhatósága minősítése technikájától (kell-e értékvesztést elszámolni?);- követelések esetében a mérlegkészítés időpontját alapvetően az határozza meg, hogy mennyi idő kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 11.

Vásárolt részvények árfolyam-emelkedése, -csökkenése

Kérdés: A társaság tőzsdén jegyzett részvényeket vásárolt, amelyek közül egyes részvények árfolyama az elmúlt fél évben 30 százalékkal emelkedett, más részvények (például az OTP-részvények) árfolyama pedig jelentős mértékben csökkent. Hogyan érinti ez a számviteli, illetve a társaságiadó-elszámolást?
Részlet a válaszából: […] ...jelentő befektetéseknél (részvényeknél) - függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett eszközök között van - értékvesztést kell elszámolni, a befektetés (a részvény) könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti különbözet összegében,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 11.

USD-ért vásárolt részesedés nyilvántartása

Kérdés: Az adott belföldi társaság forintban vezeti a könyvelését. Ez a társaság 2021-ben egy külföldi társaságban fennálló részesedést vásárolt 600.000 USD-ért (a bekerülési érték devizában az anyavállalatnál), és így annak 100%-os anyavállalatává vált. Amegvásárolt részesedés névértéke, euróban meghatározott jegyzett tőkéje 10.000 euró. Az Szt. szerint a külföldi pénzértéken kifejezett részesedések értékét a mérlegfordulónapi választott árfolyamon számított forintértékre kell átértékelni az üzleti év végén. Emellett egy részesedés devizás tételnek történő minősítését az határozza meg, hogy a részesedés névértéke milyen pénznemben van meghatározva. Hogyan kell meghatározni a részesedés év végi forintértékét az adott körülmények ismeretében? 10.000 eurót kell átszámítani a fordulónapi árfolyammal, és egy nagy összegű árfolyamveszteséget elszámolni? Amennyiben igen, ez nem sérti a megbízható és valós kép követelményét a 2021. évi beszámoló tekintetében?
Részlet a válaszából: […] ...a külföldi társaság saját tőkéje euróban, akkor az Szt. 54. §-ának (1)-(2) és (7) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, és értékvesztést kell - feltételezhetően - elszámolni. Az értékvesztés elszámolása túlzottan magas vételár esetén a megbízható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 26.

Számviteli feladatok a végelszámolás befejezésekor

Kérdés: A társaság végelszámolása lassan befejeződik. A hitelezői igények kielégítésre kerülnek, de az eszközök egy részét a végelszámoló nem tudja értékesíteni. Azokkal mi legyen? A szabályszerűség érdekében kérem, hogy ismertessék a végelszámolást lezáró számviteli beszámoló sajátosságait, legfontosabb feladatait.
Részlet a válaszából: […] ...eszközökből származó bevételként, árfolyamnyereségként, vagy részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztéseként kell elszámolni (ha ezen eszközök a forgóeszközök között szerepelnek, akkor a pénzügyi műveletek egyéb bevétele...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 12.

Magyarországra szállított termék szállítási díja

Kérdés: A külföldről beszerzett EXW-paritással megvásárolt, független fuvarozóval Magyarországra szállított termék szállítási díja a beszerzési ár részét képezi-e, szállítási költségét lehet a beszerzési árral együtt az elábére könyvelni, és ezáltal az iparűzési adó összegét csökkenteni?
Részlet a válaszából: […] ...alapulnak.Az Szt. 78. §-ának (2) bekezdése szerint: anyagköltségként az üzleti évben felhasznált vásárolt anyagok bekerülési (értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt bekerülési) értékét ... kell kimutatni.Az Szt. 78...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 28.

Értékvesztés elszámolása bankbetétre

Kérdés: A 8060. számú kérdésre adott válaszukra hivatkozva kérdezem: Szükséges-e (folyószámlán lévő pénzeszközre) bankbetétre értékvesztést elszámolni, ha a bank végelszámolása a mérlegfordulónap után, és egyik esetben a mérlegkészítés napja előtt, a másik esetben a mérlegkészítés napja után indult? Kérem, válaszukban arra is térjenek ki, hogy egyéb ráfordításként kell-e elszámolni!
Részlet a válaszából: […] ...a felhasználható mennyiséget meghaladó résznek megfelelő, illetve az abból várhatóan meg nem térülő résznek megfelelő összegben kell értékvesztést elszámolni.A mérlegfordulónapi értékelést a mérlegkészítés időpontjában ismert, megismert információk alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 24.

Kedvezményes átalakulás összeolvadással

Kérdés: Kedvezményezett átalakulással kapcsolatban kérdezem: Az ügyletben minden társaság belföldi adóalany. "Anya" 100%-os tulajdonosa "A" társaságnak, könyveiben 10 M Ft értéken tartja nyilván. "A" társaság 100%-ban tulajdonosa "B" társaságnak. "A" és "B" társaság összeolvadásával létrejönne "C" társaság, ennek 100%-os tulajdonosa "Anya". "C" társaság saját tőkéje 30 M Ft lenne. "Anya" társaság könyveiben miként fog megjelenni az összeolvadás? Milyen eredményhatása lesz, illetve kapcsolódik-e hozzá adóalap-módosító tétel? Befolyásol-e bármit, hogy "Anya" az "A" társaságot annak szerzésekor a NAV felé jogszerűen bejelentett részesedésként bejelentette?
Részlet a válaszából: […] ...Ez a csökkentés azonban - ha a kivezetett részesedés nem volt bejelentve - növeli az adóalapot, ha a C társaságban szerzett részesedésre értékvesztés-elszámolás történik, vagy azt részben vagy egészében kivezeti az Anya társaság a nyilvántartásából. A növelő tétel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 10.

Követelés átalakuláskor a vagyonmérlegben

Kérdés: A kft. zrt.-vé alakul át. A kft. záró vagyonmérlegében szereplő vevőkkel szembeni követelések egy részére értékvesztés került elszámolásra még az átalakulás előtti hónapokban. A zrt. nyitó analitikájában ezen követeléseket milyen értéken kell nyilvántartásba venni: az értékvesztéssel csökkentett értéken (vagyis ez lesz az új bekerülési érték), vagy továbbra is az eredeti bekerülési értéken (külön nyilvántartva az értékvesztést is)? Előbbi esetén, amennyiben a vevő végül mégis fizet, az értékvesztés összegét egyéb bevételként kell elszámolni, és a társaságiadó-alap számításánál csökkentő tételként figyelembe lehet venni? Ha nem fizet, és így a követelés behajthatatlanná válik, az értékvesztés összege figyelembe vehető társaságiadóalap-csökkentő tételként?
Részlet a válaszából: […] ...a tárgyi eszközök nettó értéken (bruttó érték csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel), a vevőkkel szembeni követelések pedig az értékvesztéssel csökkentett könyv szerinti értéken. A zrt.-nél az elő­bbiekből következően a vagyonmérlegben szereplő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 10.
1
2
3
35