Végelszámolás során kiadott eszközök áfája

Kérdés: 3 db eszközt adnék át a tulajdonosnak. Az egyik személygépkocsi, melynek nem lett az áfája levonva a beszerzéskor. A másik egy utánfutó (2009-ben vásárolt), melyet magánszemélytől vásároltunk, szintén nincs áfalevonás. A harmadik egy garázs (2008-ban vásárolt), melynek szintén nem vontuk le az áfáját. A figyelési időszakon is túl vagyunk. Ebből adódóan úgy értelmeztem, hogy nincs áfafizetési kötelezettség az eszközök átadásakor az áfatörvény 11. §-a alapján. A NAV szerint csak a személykocsi után nem kell megfizetni az áfát, a többi után pedig beáll a fizetési kötelezettség.
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozó előírásai alapján még a végelszámolás befejezése előtt az eszközöket piaci értéken értékelni kell, és az eszközértékesítés általános szabályai szerint a számlázott - áfa nélküli - értéket egyéb bevételként el kell számolni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 25.

Váltó kiállítása kötelezettség teljesítésére

Kérdés: X Kft. tagikölcsön-kötelezettség ellenértékeként váltót állít ki a tulajdonosok felé. A tulajdonosok az elfogadott váltóval Y Kft.-től (tulajdonosai azonosak az X Kft. tulajdonosaival) kapott kölcsön kifizetésére tovább forgatják. Y Kft. leszámítoltatja a váltót, amely készpénzzel továbbra sem tud fizetni, helyette eszközt ad. Az eszközértékesítés ellenértékeként a váltó leszámítolásra kerül, az értékesítésről X Kft. számlát állít ki az Y Kft. felé, nettó+áfa értékben. Kérem szakmai segítségüket a fenti ügylet számviteli elszámolása kapcsán! A kötelezettség és követelések megszűnésének számviteli időpontja a váltókiállítás napja, a váltóelfogadás napja, a váltó leszámítolásánál az eszközátadás napja lesz?
Részlet a válaszából: […] Az X Kft.-nél a tagikölcsön-kötelezettség fejében a tulajdonosok felé kiállított saját váltó kiállításának az időpontjával a tagikölcsön-kötelezettség megszűnik, helyette váltótartozást kell a könyvekben kimutatni, számviteli elszámolása: T 47. Rövid lejáratú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 10.

Muzeális jellegű személygépkocsi továbbértékesítése

Kérdés: "X" kft. és a felszámolás alatt álló "Y" kft. Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok. "X" kft. az "Y" kft. egyedüli tagja. "X" kft. a felszámolási eljárás során "Y" kft. "fa" rendelkezésére bocsátotta a szükséges pénzeszközt, amellyel "Y" kft. "fa" felszámolója valamennyi hitelezőt ki tudott elégíteni, tehát tartozás nem maradt. A felszámolási eljárás befejezésekor "Y" kft. "fa" egyetlen vagyontárgya egy muzeális jellegű személygépkocsi, amelyet 2006. évben vásárolt. A vásárláskor az eladó áfát hárított át a vevőre. 2021 júliusában a törvényszék a felszámolási eljárást befejezte, és az adós "Y" kft.-t jogutód nélkül megszüntette, egyben úgy rendelkezett, hogy a muzeális jellegű személygépkocsi tulajdonjoga "X" kft.-t illeti meg. Ennek alapján a felszámoló a muzeális jellegű személygépkocsit "X" kft. birtokába és tulajdonába adta. "X" kft. a muzeális jellegű személygépkocsit még 2021. évben továbbértékesíti. Kell-e "X" kft.-nek a továbbértékesítéskor áfát felszámítania? Áfás vagy áfa nélküli számlát kell kiállítania?
Részlet a válaszából: […] ...az "X" kft. részére történő kiadásakor – mivel az a muzeális jellegű személygépkocsi kiadása a felszámolás befejezésekor – az eszközértékesítés szabályait kell alkalmazni. A felszámoló által felszámított áfát az "X" kft. az Áfa-tv. 124. §-a alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 26.

Ingatlan ingyenes használatba adása

Kérdés: Az "A" és "B" társaság kapcsolt vállalkozások. Az "A" társaság a tulajdonában álló üzemi célú ingatlant műhely és bolt céljára ingyenes használatba adja "B" társaságnak. A használati jog ingyenes átadásához milyen bizonylatot kell kiállítani? Az ingyenes átadás áfaköteles? A térítés nélküli használati jog átengedését hogyan kell elszámolni? A társasági adó alapját kell korrigálni?
Részlet a válaszából: […] ...az ingatlan könyv szerinti értékét egyéb ráfordításként kell elszámolni.A használati jog értékesítése, térítés nélküli átadása eszközértékesítés a számviteli előírások szerint. (Térítés nélküli átadáskor az ingatlanhoz kapcsolódó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 7.

Eszközök értékesítésekor a teljesítés időpontja

Kérdés: Eszközök értékesítésekor a teljesítés időpontjára vonatkozóan egyes vélemények szerint az adásvétel a Ptk., az Szt., az Áfa-tv. összefüggésében akkor teljesül, amikor a vevő megszerzi a tulajdonjogot. Ezért, ha az adásvételi szerződésben a tulajdonjogot fenntartják a vételár teljes kifizetéséig, akkor a fizetés dátuma lesz a teljesítés időpontja? Hogyan kell eljárni ingatlanok, más eszközök értékesítésekor?
Részlet a válaszából: […] ...megszerzi.Összefoglalóan: az adásvételi szerződésben foglaltak szerinti termékértékesítést (legyen az ingatlan- vagy más eszközértékesítés) teljesítettnek kell tekinteni, ha annak a szerződésben rögzített feltételei teljesülnek, ha a terméket a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 24.

Lízingelt gépkocsi értékesítése

Kérdés: 2015. 03. 05-én lízingeltünk egy BMW típusú személygépkocsit. Bruttó vételár: 9 415 000 Ft, regisztrációs adó: 85 000 Ft. 3 149 606 Ft+áfa előleget fizettünk. Üzembe helyeztük a személygépkocsit 2015. 03. 05-én 7 529 136 Ft értéken. 2018. 03. 05-én lejárt a lízingszerződés, és maradványértéken megvásároltuk a személygépkocsit. A maradványérték áfája visszaigényelhető? A maradványértékkel az üzembe helyezett gépjármű értéke növelhető? 2018. 12. 31-én el kívánjuk adni bruttó 6 100 000 Ft-ért. Megfelelő-e a számla, ha 4 803 150+áfa értéken állítjuk ki? Kérem, hogy a könyvelési teendőkről is tájékoztassanak!
Részlet a válaszából: […] ...kellett adnia);– a lízingbeadó számlája a lízingdíjról áfával (az Áfa-tv. szerint a nyílt végű pénzügyi lízing nem eszközértékesítés, hanem szolgáltatásnyújtás)= törlesztés: T 448 – K 384,= törlesztés összegére jutó áfa: T 466 – K 384,=...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 31.

Idegen ingatlanon végzett beruházás

Kérdés: Két magánszemély tulajdonában áll egy telek, valamint azon álló ingatlan. Ugyanezen két magánszemély tulajdonol egy betéti társaságot. A bt. beruházást végzett a magánszemélyek tulajdonában álló ingatlanon. A beruházás építésihatóságiengedély-köteles volt. A jogerős használatbavételi engedélyt a bt. kérte és kapta meg. Az idegen ingatlanon végzett beruházás a bt. adóköteles tevékenységéhez kapcsolódott. A bt. magánszemély tulajdonosai arról döntöttek, hogy az ingatlant egy másik társaságnak értékesítik. A vevő társaság folytatná a bt. által az ingatlanhoz kapcsolódó tevékenységet. Van-e lehetőség a megosztott értékesítésre oly módon, hogy a magánszemélyek az ingatlant értékesítik a megfelelő piaci értéken, míg a bt. az idegen ingatlanon végzett beruházást piaci értéken? Ha van lehetőség a megosztott értékesítésre, befolyásolja-e azt, ha a vevő mégsem a betéti társaság által végzett adóköteles tevékenységet kívánja folytatni? Helyes-e az az értelmezésem, hogy az idegen ingatlanon végzett beruházás értékesítése az Áfa-tv. szempontjából nem tekinthető ingatlanértékesítésnek?
Részlet a válaszából: […] ...eszközre ad értelmezést, lényegében az Szt.-ben meghatározott módon. Ebből és az Áfa-tv. 9. §-ából valóban az következik, hogy az eszközértékesítés szabályait az önálló, a különálló eszközök értékesítése esetén indokolt alkalmazni. Így a válaszban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 15.

Éles látást biztosító szemüveg ára

Kérdés: Cégünk a munkaruha-szabályzatban foglaltaknak megfelelően 30 000 forintot megtérít a monitor előtti munkavégzéshez éles látást biztosító szemüveg árából. A munkavállaló a cég nevére kért számlát, ami 38 000 forintról szól. Hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...T 553 – K 261, 8 ezer forintot pedig az eladott áruk beszerzési értékeként: T 814 – K 261. Ez utóbbi összeghez kapcsolódik egy eszközértékesítés is 8 ezer forintos összegben a munkavállaló felé: T 311 – K 91-92. Ezt követően a 454. és a 311. számlát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 28.

Ingatlan ingyenes használatba adása

Kérdés: "A" és "B" cég kapcsolt vállalkozások. "A" cég a tulajdonában álló üzemi célú ingatlant műhely és bolt céljára ingyenesen használatba adja "B" cégnek. A Számviteli Levelek 149. számában a 3053. számú kérdésre adott válasz szerint "B" cég az ingatlan használati jogának értékét a rendkívüli bevételekkel szemben aktiválja, majd a rendkívüli bevételt időbelileg elhatárolja, az elhatárolást a használati jog után elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírással azonos mértékben szünteti meg. A használati jog ingyenes átadása szolgáltatásnyújtásnak minősül, így áfaköteles. Az áfát átháríthatja-e "A" cég a "B" cégre? Ha igen, "B" cég levonásba helyezheti-e azt? Milyen bizonylatot kell ehhez kiállítani? A térítés nélküli használati jog átengedését hogyan kell elszámolni? Milyen korrekciók kapcsolódnak ehhez a társasági adóban? És a kapcsolt vállalkozásoknál?
Részlet a válaszából: […] ...ráfordításokkalszemben kell az ingatlan könyv szerinti értékét kivezetnie.A használati jog értékesítése, térítés nélküli átadásaeszközértékesítés (átadás) a számviteli előírások szerint, ugyanakkor azÁfa-tv. 13. §-ának (2) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 8.

Vagyonosodási vizsgálat után tagikölcsön-visszafizetés

Kérdés: A Számviteli Levelek 2009/198-as számában a 4127. Vagyonosodási vizsgálat következménye tárgyú kérdésre adott válaszukhoz kapcsolódik kérdésem. Az eredeti kérdésből kiderült az, hogy ügyfelem magánvagyonának a bevonására volt szükség az egyéni vállalkozásához megvásárolt és ott tárgyi eszközként kimutatott eszközök (főként közúti és vízi járművek) beszerzéséhez. Ezen vagyon eredetének tisztázása alapozta meg a vagyonosodási vizsgálatot. Ügyfelem ezen vagyontárgyak értékesítéséből származó bevételt szeretné – mint magánszemély – az egyéni vállalkozásból kivenni, mint (válaszukban is jóváhagyott és határozat alapján kimutatható) tagikölcsön-visszafizetést. Igen ám, de ha nincs elég beszerzése, ami ellensúlyozná az eszközértékesítésből származó bevételt, akkor nagy adóalapja keletkezik, és az után pedig nagy adófizetési kötelezettsége. Feltételezem, jól gondolom. Tehát le kell adóznia az értékesített járművek bevétele után, és csak az így maradt pénzt fordíthatja tagikölcsön-visszafizetésre? Ha ez így van, akkor viszont duplán adózott.
Részlet a válaszából: […] Ha a vállalkozás a tagi kölcsön visszafizetését avállalkozásban kimutatott eszközök értékesítésből kívánja biztosítani,természetesen adóznia kell az értékesítésből származó bevétel után. Arra kellfigyelemmel lenni, hogy az értékesített eszközök kizárólag üzemi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 29.
1
2