Nettó értékű tárgyi eszközök selejtezése

Kérdés: Cégünknél olyan tárgyi eszközöket selejteztünk év közben, amelyeknek még volt számvitel szerinti könyv szerinti és társasági adó szerint számított nyilvántartási értéke. Tehát a nettó értéke nem volt nulla. Ezek az eszközök már használhatatlanok voltak, a selejtezés dokumentálva lett. Ez a számvitel szerint terven felüli értékcsökkenésnek minősül, és a könyv szerinti értékkel növelni kell az adóalapot. Lehet-e csökkenteni a társaságiadó-alapot, ha a selejtezett tárgyi eszköz nem szerepelt a nyilvántartásunkban az év utolsó napján, így a terven felüli értékcsökkenés nem csökkenti az adóalapot a Tao-tv. 1. sz. melléklet 10. pont d) alpontja szerint?
Részlet a válaszából: […] A kérdező problémájára egyértelmű választ ad a Tao-tv. normaszövege. A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján: az adózás előtti eredményt csökkenti az értékcsökkenési leírásként az 1. és 2. számú mellékletben foglalt előírások szerint az adóévre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 12.

Helyreállítási költségek tűzkár esetén

Kérdés: Az üzemi ingatlan leégett. A biztosító megtéríti a helyreállítás költségeit. Minden helyreállítási költség egyéb ráfordítás lesz? Előfordulhat felújítás is, mivel a helyreállítási költség meghaladja az ingatlan bekerülési értékének 50 százalékát? A biztosító egy mai helyreállítást térít, nem a nyilvántartási értéket. Lehet-e időbeli elhatárolás a felújításra eső résszel? Érinti-e az elszámolás a valós értéken történő nyilvántartást?
Részlet a válaszából: […] A választ az egyszerűbb kérdés, a biztosító által megtérített kártérítés elhatárolásával kezdjük:Az Szt. 77. §-a (3) bekezdésének f) pontja alapján az egyéb bevételek között kell kimutatni a biztosító által fizetett, illetve a mérlegkészítés időpontjáig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 26.

Tárgyi eszközök selejtezése

Kérdés: Társaságunk hőközpontot és vezetéket, valamint vezetékszakaszt selejtez, amelyek helyett új hőközpontot és vezetéket létesít, illetve részlegesen selejtezett vezetéken felújítást végez vezetékszakaszok cseréjével. A régi hőközpontot, a teljes vezetékhosszat, illetve részleges selejtezés esetén a vezetékszakaszokat selejtezzük és kivitelezővel elbontatjuk. A bontások során visszanyert anyagokat hulladékként értékesítik. Helyes-e, ha a selejtezett eszközök, vezetékszakaszok nettó értékét értékvesztésként, terven felüli értékcsökkenésként egyéb ráfordításként számoljuk el, amelyet a készletre vett hulladék értéke csökkent? Az újonnan épített hőközpont, vezetékszakasz és vezeték bekerülési/aktivált értékében nem vesszük figyelembe a selejtezett eszközök bontási költségeit, azt egyéb ráfordításként számoljuk el.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtakra nem lehet egyértelmű igennel vagy nemmel válaszolni. Az értékvesztéskénti elszámolás tárgyi eszközök esetében kizárt.A bontási költségek elszámolása során abból kell kiindulni, hogy annak összegét a tárgyi eszköz állományból történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 14.

Egy éven belül elhasználódó eszközök selejtezése

Kérdés: Anyagköltségként könyveljük az egy éven belül elhasználódó anyagi eszközöket. Ha egy kézi fúrógépet vagy kőművesszerszámot ilyennek minősítünk, akkor annak az elhasználódásakor van selejtezéssel és könyveléssel kapcsolatos teendőnk? (Analitikában nem tartjuk nyilván azokat.)
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 28. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján az egy éven belül elhasználódó eszközöket a használatbavételükig a készletek között kell kimutatni. Így a beszerzéskor azok bekerülési értékét nem lehet anyagköltségként elszámolni.Az egy éven belüli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 4.

Tárgyi eszközök selejtezése

Kérdés: A 0-ra leírt tárgyi eszközök esetében a selejtezés lebonyolítása során keletkező hulladék anyag bevételezése hogyan, milyen értéken történik? Az Szt.-ben hol található előírás a hulladék anyag, a haszonanyag bevételezésére? A Számviteli Levelek 12/220. válasza szerint: hulladék anyag, haszonanyag készletre vétele a bruttó értéket csökkentő tételként történik, értéke nem lehet több, mint az adott tárgyi eszköz selejtezéskori nettó értéke.
Részlet a válaszából: […]  A választ a kérdés utolsó mondatával kezdjük,mert ma is igaz, és következik abból, hogy a hulladék anyag, haszonanyagkészletre vételi értéke nem lehet több, mint annak a bekerülési értéke.Felértékelésre az adott esetben nincs lehetőség.A hulladék anyag, a haszonanyag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 22.

Fel nem használt közteherjegyek elszámolása

Kérdés: A fel nem használt és vissza nem igényelt közteherjegyek elszámolásának számviteli és adózási vonzatait szeretném, ha ismertetnék. Mivel a közteherjegyek már nem kerülnek felhasználásra, selejtezni kell és ráfordításként elszámolni? Mivel nem kísérelték meg a visszaigénylést, ezért adóalap-növelőként kell nyilvántartani?
Részlet a válaszából: […] A fel nem használt közteherjegyek forgalomból történőkivonásával, értékének megtérítésével, valamint a közteherjegyek selejtezésévelkapcsolatos eljárási és elszámolási szabályokról a 8/2010. (III. 18.) PMrendelet rendelkezik. A rendelet 2. §-ának (1) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 18.

Tűzkár-helyreállítás költségei

Kérdés: Az üzemi ingatlan tűzkárt szenvedett, 35%-os kár érte. A biztosító megtéríti a helyreállítás költségeit. Minden helyreállítási költség egyéb ráfordítás lesz, vagy előfordulhat felújítási rész is, mivel a helyreállítás költsége meghaladja az ingatlan bekerülési értékének 35%-át? A biztosító egy mai helyreállítást térít, és nem a több évvel ezelőtti nyilvántartási értéket. Időbeli elhatárolás szóba jöhet-e a felújításra eső értékcsökkenéssel szemben, a biztosító kártérítésének elhatárolásával? Érinti-e az elszámolás a valós értéken történő nyilvántartást (értékelési tartalék van az ingatlanra)?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 77. §-a (3) bekezdésének f) pontja alapján az egyébbevételek között kell kimutatni a biztosító által fizetett, illetve amérlegkészítés időpontjáig elfogadott, visszaigazolt – tárgyévi, illetve atárgyévet megelőző üzleti évi káreseményhez kapcsolódó –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 13.

Tárgyi eszközök selejtezése

Kérdés: A kft. a már elavult, használaton kívüli gépeket, szerszámokat, amelyek könyv szerinti értéke nulla, selejtezte. A selejtezési szabályzat alapján a selejtezett eszközökről selejtezési jegyzőkönyvet vettek fel. A selejtezett gépek, szerszámok egy részét a kft. dolgozóinak értékesítette 2-5 ezer forintért, amelyről áfával növelt készpénzes számlát állított ki a dolgozók nevére. Az eszközöket a könyvviteli nyilvántartásokból kivezette, a dolgozók felé számlázott összeget egyéb bevételként számolta el. A selejtezésről kell még egyéb bizonylatot is kiállítani? Van társaságiadóalap-korrekció? A dolgozóknak értékesített gépeknél van szja? A használhatatlan gépek végérvényesen kikerülnek a kft. tulajdonából, megsemmisítik azokat. Ezt hogyan kell dokumentálni?
Részlet a válaszából: […] Az elavult, rendeltetésszerűen már nem használható gépeket,szerszámokat akkor kell az 1. számlaosztályból kivezetni, amikor eztténylegesen megállapítják. Ebből következően használaton kívüli gépek,szerszámok már nem tárgyi eszközök, azokat a készletek között kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 12.