Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott év végi vevőszámla tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: December havi szolgáltatás számlájának könyvelése

Kérdés: Az Áfa-tv. hatálya alá tartozó, mikrogazdálkodói beszámolót készítő társaság az Áfa-tv. szerint folyamatos szolgáltatásnak minősülő szolgáltatásokat nyújt. A december havi szolgáltatást vagy december végén, vagy január legelején számlázza ki 15 napos fizetési határidővel. Ezen gazdasági esemény számláját hogyan kell a beszámolóban szerepeltetni? Van-e eltérés a kiszámlázás ideje miatt?
Részlet a válaszból: […]fizetésben állapodtak meg, vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítés az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja. Így a december havi szolgáltatások esetében is - főszabályként - a teljesítés időpontja december 31-e. Ebből az következik, hogy a számla árbevételkénti könyvelésével egyidejűleg könyvelendő a fizetendő áfa is (T 311 - K 467).Sajnos, az Áfa-tv. 58. §-ának (1a) bekezdése egyéb rendelkezést is tartalmaz arra az esetre, ha a számla kibocsátása az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját megelőzi, illetve az utolsó napját követő időpontra esik.Ha a számla vagy a nyugta kibocsátása és az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját megelőzi, akkor a teljesítés a számla vagy nyugta kibocsátásának időpontja.A kérdés szerint előfordulhat a kérdező cégnél, hogy a decemberi szolgáltatást december végén számlázzák, azaz a számla kibocsátása megelőzi az elszámolási időszak végét (december 31-ét). Ezen számlát is 15 napos fizetési határidővel bocsátják ki. Így a fizetési határidő valószínűleg átnyúlik január 1-jére, illetve január 1-je utáni időpontra. Ha így van, akkor az áfafizetés időpontja nem a számla kibocsátásának időpontjához kapcsolódik, hanem az ellenérték megtérítésének esedékességéhez, azaz a fizetési határidőhöz. Ez esetben a számvitelileg decemberre könyvelt számlán szereplő áfát nem lehet fizetendő áfaként könyvelni, azt egy elszámolási számlán kell rögzíteni (T 311 - K 4798), majd a januári fizetési határidővel fizetendő áfaként bevallani (T 4798 - K 467) januárban.Ha a számla vagy a nyugta kibocsátása, és az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége, az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8049

2. találat: Év végi vevőszámla könyvelése

Kérdés: A vevőszámla kelte 2012. január, teljesítés időpontja 2011. december, fizetési határidő 2012. január. Helyes-e, ha vevőszámlaként 2012-ben könyveljük, és a bevételt aktív időbeli elhatárolásként számoljuk el 2011-re? Szíveskedjenek példán levezetni a vevőkövetelés, a szállítói tartozás könyvelését olyan esetekben, amelyek két évet érintenek, és olyan példát is, amikor folyamatos teljesítésről van szó.
Részlet a válaszból: […]félévenként számlázza, amely időszak kezdete október 1-je, vége pedig március 31-e, a számla viszont csak az időszak végén kerül kibocsátásra). A kölcsönadott pénzeszközök esetében a tárgy­évre járó kamat akkor számolandó el az aktív időbeli elhatárolásokkal szemben, ha annak megfizetése - szerződés szerint - csak a következő üzleti évben esedékes. A biztosított vagyontárgyak tárgyévben bekövetkezett káreseményével összefüggően a biztosító által a következő üzleti évben a mérlegkészítés időpontjáig elismert kártérítés összegét a tárgyév egyéb bevételeként a biztosítóval szembeni követelésként kell könyvelni. Az aktív időbeli elhatárolásokkal szemben kell viszont egyéb bevételként elszámolni a költségek fedezetére járó, elismert támogatás összegét, amennyiben azt a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezték, illetve az adóhatóságtól az ezen időpontig jogszerűen igényelhető volt. Folyamatos termékértékesítés, folyamatos szolgáltatásnyújtás esetén is az eladónál, a szolgáltatást nyújtónál a fentiekben leírtak szerint kell eljárni, függetlenül attól, hogy az áfafizetési kötelezettség az Áfa-tv. 58. §-a alapján a pénzügyi rendezéshez kapcsolódik. Ez esetben - az egyik évről a másik évre átnyúló szolgáltatás esetében - az aktív időbeli elhatárolásként jellemzően időarányosan elszámolt árbevétel a következő üzleti évben a számla kibocsátásakor a teljes árbevétel elszámolásával szűnik meg, és ezáltal a számlázott összegnél kisebb összeghez kapcsolódik az áfafizetési kötelezettség (az áfa alapja nem egyezik meg az árbevételként a tárgyévre elszámolt összeggel, de megegyezik a számlázottal). A vevőnél, a szolgáltatást igénybe vevő megrendelőnél passzív időbeli elhatárolásként csak az Szt. 44. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti költséget, ráfordítást lehet elszámolni. Ebből viszont az következik, hogy termékbeszerzéshez időbeli elhatárolás nem kapcsolódhat. Ha a termékbeszerzés szerződés szerinti teljesítésének időpontja 2012. 01. 01-jét megelőzően volt, akkor a termékbeszerzést (akkor is, ha azt a beszerzéskor költségként számolja el!) számla alapján kell beszerzésként könyvelni a szállítóval, a szolgáltatóval szemben, akkor is, ha a számla 2012-ben került kiállításra, sőt akkor is, ha a számla nem érkezett meg, de a szerződés szerinti teljesítés megtörtént. Ez utóbbi esetben - az Szt. 47. §-ának (9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a termékbeszerzést, a szolgáltatás igénybevételét mint nem számlázott szállítást, nem számlázott szolgáltatást kell könyvelni. Az eladónál, a szolgáltatást nyújtónál hozott példák itt is alkalmasak a passzív időbeli elhatárolással szembeni költség, ráfordítás elszámolására. Ha a bérleti időszakról a tárgyévet követően érkezik meg a szerződésben rögzített időponttal kiállított számla, akkor a tárgy­évre - jellemzően - arányosan jutó bérleti díjat a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben kell költségként - a bérleti szerződésben foglaltak figyelembevételével - elszámolni. Ha a felvett hitel, kölcsön kamata nem a mérlegfordulónapon esedékes, hanem a szerződés szerint a következő üzleti évben, akkor a fizetendő kamatot a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben kell elszámolni. Ha viszont már a mérleg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5540
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,