Vevőkövetelések faktorálása keretszerződés keretében

Kérdés: Ha egy cég milliárdos nagyságrendben rendszeresen faktoráltatja vevőköveteléseit keretszerződés keretében egy bankkal (a vevői hosszú fizetési határidő miatt), ez van-e befolyással az áfa elszámolására? A cég az általános szabályok szerint számítja az áfát, alapvetően termékértékesítéssel foglalkozik.
Részlet a válaszából: […] ...A hivatkozott előírásokból következik, hogy sem az Áfa-tv.,sem az Szt. nem kezeli a keretszerződés alapján történő követelés faktorálást,engedményezést. Mindkét jogszabálynak csak a már létező, könyvekben kimutatottkövetelésnek a Ptk. 328-331. §-ai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 17.

Faktorálás készfizető kezességgel

Kérdés: Cégünk egy vevői számlát megfaktoráltatott. A vevő nem tudta határidőre kifizetni a számla összegét a faktorcégnek, így a faktorálási szerződés értelmében cégünknek készfizető kezesként kellett helytállnia. Hogyan könyveljük?
Részlet a válaszából: […] ...válasznál feltételezzük, hogy a kérdéses esetbenfaktorálás alatt a Ptk. szerinti követelésengedményezést ért a kérdező cég(követelés engedményezése ellenérték fejében). A követelésengedményezésnek aPtk. előírásaiból következő szabályait részletesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 5.

Faktorálás garanciával

Kérdés: A betéti társaság a likviditási gondok megoldása érdekében egy pénzügyi szolgáltató társasággal "viszontgaranciával vállalt faktorálási keretszerződést" kötött. A keretszerződésben a faktorcég a következőkre vállalkozik: számlakövetelések megvásárlása, a kintlevőségekkel kapcsolatos számlavezetés és a számlakövetelések beszedése, a számlakövetelés megelőlegezése. A vételár a számlakövetelés megfizetett bruttó összegével egyezik meg, átruházása halasztott fizetéssel történik. A faktorcég előleget nyújt, amelyre kamatot számít fel. A számlakövetelés akkor kerül kiegyenlítésre, amikor a vevő a faktorcégnek fizet, de a faktorcég a vételár összegéből levonja az előleget, az ügyeleti kamatot, a saját költségei ellenértékeként felszámított faktordíjat. A faktorcég jogosult a megtörtént átruházástól elállni, ha a vevő nem fizet. A faktorcég szerint a könyvelés a betéti társaságnál: a kimenő számla: T 311 - K 911, 467, a követelés átvezetése a faktorcéggel szembeni követelésre: T 312 - K 311, a faktorcég által átutalt előleg: T 384 - K 447, a 100%-ban befolyt vevői követelés: T 447 - K 312, a társaságra terhelt költségek, kamatok: T 5, 8 - K 447. Kérdéseink: helyesek-e a faktorcég által javasolt könyvelési tételek, tárgyi adómentes szolgáltatásnak minősül-e, mellőzhető-e a számlaadási kötelezettség, az áfa levonható-e maradéktalanul, vagy az arányosítás szabályait kell alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] ...idéztük a kérdést azért, hogy a máshol iselőforduló gyakorlat hibáira, jogszabályellenes voltára rávilágítsunk. Bár a faktorálás, a faktoringtevékenység fogalma a hatályosjogszabályokban nincs meghatározva, a Hpt. értelmező rendelkezése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 14.

Követelés faktorálása

Kérdés: Cégünk a követeléseit visszterhes faktoringügylet során faktorálja. Egy adott időpontban faktorkövetelésként mutatjuk ki annak a számlának a végösszegét, amelyet benyújtottunk a faktorcéghez, és kötelezettségként mutatjuk ki a faktorcég által átutalt előleget. Az összevezetésre csak akkor kerül sor, amikor a faktorcég sikeresen hozzájutott az eredeti vevőnktől a pénzhez. Az elszámolás során a követelésértékesítést nem számoljuk el egyéb bevételként, illetve egyéb ráfordításként, hanem azt folyószámlán könyveljük, mint ahogyan azt egy szakmai folyóirat javasolta. Év végén a faktorcéggel kapcsolatosan kimutatott követelést és kötelezettséget nem vonjuk össze, azt külön-külön mutatjuk ki. Helyes ez így? Helyes az egyéb bevétel, egyéb ráfordítás számlák mellőzése?
Részlet a válaszából: […] ...válasz röviden az, hogy a kérdésben leírt gyakorlatjogszabályellenes, nem felel meg sem az Szt., sem a Ptk. előírásainak.A követelések faktorálásával részletesen foglalkoztunk aSzámviteli Levelek 125. számában a 2550. kérdésre adott válaszban.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 8.

Csomagban vásárolt követelés nyilvántartása

Kérdés: Pénzügyi vállalkozás (főtevékenysége faktorálás) "bizonytalan" work out követelést vásárol egy-egy csomagban. A követelés tartalmaz tőke- és kamatkövetelést is, de előfordulhat, hogy ennek bontása külön nem kerül meghatározásra. A 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban a szerződés szerint az adóstól járó még nem törlesztett összeget kamatra és tőkére meg kell bontani? A befolyó vételár tekintetében a "csomag" összességében vagy egyedenként kell vizsgálni a megtérülést? A magánszemély részére elengedett követelést kell-e jelenteni az APEH-nak, ha a vállalkozás a követelést behajthatatlannak minősíti?
Részlet a válaszából: […] Az egy-egy csomagban vásárolt követeléseket a 0.Nyilvántartási számlák számlaosztályban követelésenként külön-külön ki kellmutatni: a követelés szerződés szerinti (még nem törlesztett) összege, a kölcsönbőlszármazó követelés - szerződés szerint - felszámított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 16.

Követelések faktorálása

Kérdés: Kft.-nk közúti árufuvarozással foglalkozik, és a likviditási gondok elkerülése érdekében követeléseit faktoráltatja. A faktorcég előleget fizet, amelyből levonja a faktordíjat, majd - amikor a vevő neki teljesített - utalja a maradékösszeget is a faktorkamat levonásával. Felmerülhet-e az áfaarányosítási kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...válasz előtt utalni kell arra, hogy a faktorálás, afaktoring-tevékenység fogalma a hatályos jogszabályokban nincs meghatározva. AHpt. értelmező rendelkezése szerint pénzkölcsönnyújtás a követelésnek -az adóskockázatának átvállalásával vagy anélkül történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 16.

Felújítási hányad számvitele, adózása

Kérdés: A 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint a szövetkezeti közös tulajdonban lévő épületrészek felújítására befizetett összegeket végleges pénzeszközátvételként kell elszámolni, és a még fel nem használt összegeket halasztott bevételként kell kimutatni. Mit kell érteni itt felhasználáson? Ha a szövetkezeti tulajdonban lévő ingatlanrészt a lakásszövetkezet nem vette állományba, akkor a felújítás értékét mire kell aktiválni? A felújítást mikor kell a tagoknak áfával számlázni?
Részlet a válaszából: […] A közös tulajdonban lévő épületrészek felújítására aszövetkezeti tagok által befizetett összeget a lakásszövetkezet véglegesenátvett pénzeszközként könyveli, a kettős könyvvitelt vezető lakásszövetkezet arendkívüli bevételekkel szemben, amelyet halasztott bevételként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 2.

Mezőgazdasági támogatás faktorálása

Kérdés: Mezőgazdasági támogatás faktorálása esetén a támogatást mikor kell bevételként elszámolni? Mikor kell az arányosításnál figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] A kérdés értelmezhetetlen. A támogatást, a mezőgazdasági támogatást nem lehet faktorálni. Faktorálni a társaság ügyfeleivel (vevőivel) szembeni követelést lehet. A mezőgazdasági támogatást követelésként az adóhatósággal szemben lehet az adóbevallásba történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 14.

Követelés értékesítése (faktorálása)

Kérdés: A Számviteli Levelek 44. számában, a 876. kérdésre adott válaszban foglalkoznak a faktoring elszámolásával az ügyfélnél. Társaságunk a vevői számlát kívánja faktorálni. Mi ennek a számviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] ...követelés értékesítését (faktorálását) a Ptk. szerinti engedményezés szabályaival kell megalapozni. (Lásd a Ptk. 328-331. §-ait!)A jogosult követelését (az értékesítést végző, a szolgáltatást nyújtó a vevővel szembeni elfogadott, elismert...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 15.

Egyenlegközlő levelek a követelések értékesítésekor

Kérdés: Társaságunk eladja vevőköveteléseit egy faktorálással foglalkozó cégnek. Milyen követelményei vannak az érintett illető vevőknek küldött egyenlegközlő leveleknek?
Részlet a válaszából: […] Ha a társaság eladja vevőköveteléseit, akkor a Polgári Törvénykönyv XXVII. fejezetében foglaltak szerint kell eljárnia. A Ptk. 328. §-ának (3)-(4) bekezdése szerint: az engedményezésről (a követelés átruházásáról) a kötelezettet az engedményezőnek kell értesítenie,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. április 19.
1
2