Őstermelői családi gazdaság iparűzésiadó-alapja

Kérdés: A háromfős őstermelői családi gazdaságból két tag számlázza ki a mezőgazdasági tevékenység árbevételét.
A tag 15.000 E Ft bevétel, 7000 E Ft anyagköltség.
B tag 12.000 E Ft bevétel, 5000 E Ft anyagköltség.
C tag 0 E Ft bevétel, 0 E Ft anyagköltség.
Az átalányadózás alapján minden tag az egy főre jutó bevételt írta be az szja-bevallásába 9000 E Ft értékben. Az iparűzésiadó-bevallásban is az egy főre eső bevételt (9000 E Ft) és az egy főre eső anyagköltséget (4000 E Ft) kell szerepeltetni, vagy minden tag a saját adatai alapján adja be a bevallást?
Részlet a válaszából: […] ...Htv. szerint választható, hogy a mezőgazdasági őstermelő a helyi iparűzési adó alapját az általános szabályok alapján vagy egyszerűsített módon állapítsa meg. (Htv. 39. §; 39/A §.) A helyiiparűzésiadó-törvény alapján évente más-más...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 16.

A vállalkozási és őstermelői bevétel összeadódik?

Kérdés: Adott egy őstermelő, aki egyben egyéni vállalkozó. A vállalkozási bevétel és az őstermelői bevétel összeadódik az áfa 12 milliós összegéhez?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben szereplő őstermelő esetében (aki egyben egyéni vállalkozó is) az alanyi adómentességre vonatkozó 12 millió forintos értékhatár, kétszeresen őstermelőként és egyéni vállalkozóként külön-külön nem vehető figyelembe, így a vállalkozási bevétel és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 5.

Őstermelő lakóhelyén iparűzési adó

Kérdés: Amennyiben a mezőgazdasági őstermelőnek a lakcímén (mely székhelynek tekinthető) lévő településen nincs földterülete (és más gazdasági tevékenységet sem folytat ott), amelyen gazdálkodik, kizárólag más településen (mely telephelynek tekintendő), abban az esetben be kell-e jelentkeznie a lakcíme szerinti településen a helyi iparűzési adó alá, és az adó alapját meg kell-e osztania más vállalkozóhoz hasonlóan?
Részlet a válaszából: […] ...településen terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség. A Htv. 52. § 41. pontja szerint székhelynek az őstermelő mint magánszemély adóalany esetén - ahogyan arra a kérdés utal - az állandó lakóhely számít. Ennélfogva az őstermelőnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 10.

Őstermelő halála esetén a számlázás

Kérdés: A kft. az őstermelőkkel mezőgazdasági szolgáltatási szerződést köt: minden munkaműveletet a kft. végez el, és havonta számláz, a terményt is a kft. vásárolja fel és fizeti ki. Ha az őstermelő elhalálozik, akkor a továbbiakban kinek a nevére kell számlázni a költségeket? Kinek a nevére kell kiállítani a felvásárlási jegyet? Tudjuk, hogy az adott személy elhalálozott, de a hagyatéki eljárásra belátható időn belül nem kerül sor.
Részlet a válaszából: […] ...bekezdés pedig előírja, hogy a jegyző az eljárás megindítását követő nyolc napon belül köteles megkezdeni a hagyatéki leltározást.Az őstermelő - feltételezhetően - végrendeletet nem készített, örököst nem jelölt ki a kérdés szerinti esetben. Ezért az őstermelőnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 27.

Őstermelőként hasznosított földterület értékesítése

Kérdés: Tételes költségelszámolást választó, regisztrált mezőgazdasági őstermelő őstermelőként hasznosított - őstermelői igazolványba bejegyzett - földterületet értékesített. Mivel az értékesített földterületet őstermelőként hasznosította, a bevétel őstermelői bevétele lesz. Az értékesített földet részaránytulajdon kiadása során szerezte a kilencvenes években. A szerzéskori érték nem ismert, így a lehetőségeknek megfelelően a bevétel 75%-át vesszük figyelembe szerzéskori értékként. Ez a számított költség mint elszámolt értékcsökkenés elszámolható-e az őstermelői jövedelem megállapítása során? Más eset: Ha az őstermelőnek lehetősége van, hogy év végén éljen az egyszerűsített nyilatkozattételi lehetőségével, akkor ez a számított - 75%-os - szerzéskori érték figyelembe vehető-e az előírt 20%-ot kitevő - igazolt - költségek között?
Részlet a válaszából: […] ...tételes költségelszámolást választó, regisztrált mezőgazdasági őstermelő, ha az őstermelőként hasznosított - őstermelői igazolványba bejegyzett - földterületet értékesíti, akkor az abból származó bevétel teljes egészében az őstermelői bevétel lesz. Nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 13.

Közös őstermelői követelés engedményezése

Kérdés: A közös őstermelői tevékenységet folytató 5 tagú családban az őstermeléssel kapcsolatosan felmerült költségekről saját nevére szóló számlát állít ki "A" kft. Ugyanakkor az őstermelésben megtermelt árut csak 1 fő nevében értékesítik "B" kft. részére. A "B" kft.-vel szembeni követelését XY hogyan tudja engedményezni a közös őstermelés során felmerült, az "A" kft.-vel szemben fennálló, de nem XY nevére, hanem családtagjai nevére kiállított költségszámlák rendezésére?
Részlet a válaszából: […] ...alapján a jogosult a kötelezettel szembeni követelését másra átruházhatja. A kérdés szerinti esetben "A" kft.-nek követelése van az őstermelői tevékenységet folytatókkal szemben. Az őstermelésben megtermelt árut értékesítő 1 főnek (XY-nak) követelése van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 15.

Mezőgazdasági őstermelő bevétele

Kérdés: Mezőgazdasági őstermelő növénybiztosítást kötött egy biztosítótársasággal. (A növénybiztosítás a növénytermesztést fenyegető elemi károk által okozott veszteség kompenzálásával a mezőgazdasági termelés, illetve gazdálkodás pénzügyi stabilitását teremti meg tulajdonformától és birtokmérettől függetlenül.) Az őstermelőt 2016. évben jégkár sújtotta, a biztosítótársaság a szerződésben foglaltak szerint a vállalt kötelezettségét teljesítette. Az őstermelő a biztosítási díjat a költségei között nem számolta el. Ebben az esetben a biztosítótól kapott összeg a magánszemély adómentes bevétele, vagy pedig az őstermelés adóköteles bevételeként kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...választ azzal kezdjük, hogy az őstermelő által kapott biztosítói szolgáltatás miért nem lehet a magánszemély bevétele. A kérdés szerint a mezőgazdasági őstermelő növénybiztosítási szerződést kötött a biztosítóval, valójában a növénytermesztést fenyegető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 24.

Őstermelőnél az egészségügyi hozzájárulás

Kérdés: A 6576. számú kérdésre adott válasz szerintem nem jó, mert a mezőgazdasági őstermelő esetében az egészségügyi hozzájárulást nem a Tbj-tv., hanem az Eho-tv. 3/B. §-ának (3) bekezdése szabályozza: "A tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó őstermelő által fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás a bevétel 5 százalékának a 15 százaléka." Mivel ennek elszámolását az Szja-tv. nem tiltja, ezért szerintem el lehet számolni.
Részlet a válaszából: […] ...elszámolható költségeket. A jellemzően előforduló költségek között több pontban is elismert költségek szerepelnek a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozóan. Ezek között egy sem utal az őstermelő által fizetendő egészségügyi hozzájárulásra. Az V/13. pont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 14.

Kapcsolt vállalkozás-e az őstermelő?

Kérdés: Kapcsolt vállalkozásnak minősül-e 2015-től, ha egy őstermelő 35%-os tulajdonrésszel rendelkezik egy kft.-ben, és egyben ő az ügyvezető is? A kft. további tagjai nem közeli hozzátartozók. Az őstermelő és a kft. között van üzleti kapcsolat (terményfelvásárlás). Ha kapcsolt vállalkozásnak minősülnek, mikor és kinek kell jelenteni a NAV-nak?
Részlet a válaszából: […] ...őstermelő (mint magánszemély) és a kft. között nem áll fenn kapcsolt vállalkozási viszony, ha az őstermelő szavazati joga azonos a tulajdoni részesedésének mértékével, és meghatározó befolyással (Ptk. 8:2. § (2) bekezdés) nem rendelkezik, mert- az őstermelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 26.

Őstermelőnél az egészségügyi hozzájárulás

Kérdés: Őstermelőnél könyvelhető-e költségként az egészségügyi hozzájárulás?
Részlet a válaszából: […] ...szerint fizetett egészségbiztosítási járulék és nyugdíj-biztosítási járulék nem számolható el költségként. A mezőgazdasági őstermelőt kivételként nem említi a törvény, így esetében sem számolható el, könyvelhető költségként a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 12.
1
2
3