Elektronikus úton nyújtott szolgáltatások teljesítési helye, számlázása

Kérdés: Kérdésem az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások teljesítési helyére és számlázására vonatkozik, különös tekintettel arra, amikor az Áfa-tv. 45/A. §-a nem alkalmazható. Szeretnék információt kapni az alábbiakról a későbbiekben részletezett hat esetre vonatkozóan:
-Mi a teljesítés helye?
-A számlán fel kell-e tüntetni az áfát?
-A számlán a "fordított adózás" és "Áfa területi hatályon kívüli szolgáltatás" szövegrészeket kell-e szerepeltetni (vagy esetleg egyéb megjegyzést)?
-A közösségi adószámot fel kell-e tüntetni (eladó, vevő)?
-Van-e adatszolgáltatási kötelezettség a 65-ös áfabevalláson és az A60-as nyilatkozaton?
1. Közösségen belüli szolgáltatásnyújtás esetén adóalany részére.
2. Közösségen belüli szolgáltatásnyújtás esetén nem adóalany (magánszemély) részére.
3. Harmadik országbeli szolgáltatásnyújtás esetén adóalany részére.
4. Harmadik országbeli szolgáltatásnyújtás esetén nem adóalany (magánszemély) részére.
5. Egyesült Királyságban regisztrált adóalany részére.
6. Egyesült Királyságban regisztrált nem adóalany (magánszemély) részére.
Kérem, legyenek kedvesek a válaszokat egy áfás kft. és egy alanyi adómentes katás egyéni vállalkozás esetében is megadni! Amennyiben kizárólag az Egyesült Királyságban (vagy más harmadik országban) végez szolgáltatást a kft./egyéni vállalkozó, akkor kötelező-e kiváltania a közösségi adószámot?
Részlet a válaszából: […] ...adóalany részére teljesített, elektronikus úton nyújtott szolgáltatások tekintetében a teljesítési hely megállapítására vonatkozóan az Áfa-tv. nem tartalmaz különös szabályokat, így azt a 37. § (1) bekezdésének általános szabálya szerint kell megállapítani...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 11.

Szolgáltatás díjának tartalma

Kérdés: Kizárólag különböző gumiabroncsok fel- és leszerelésével, javításával foglalkozó társaság kimenő számláin külön feltünteti a gumiabroncs és a szerelés díját. Nettó árbevételként külön-külön vagy egy főkönyvi számlára kell könyvelni a számlán szereplő tételeket?
Részlet a válaszából: […] ...válasznál abból kell kiindulni, hogy a gumiabroncsok le- és felszerelése szolgáltatás, és így a számlázott ellenérték a szolgáltatás díja akkor is, ha a szolgáltatást végző azt két tételben számlázza. A számlakibocsátónál a szolgáltatások árbevétele számlára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 11.

Támogatás vagy szolgáltatás

Kérdés: Az egyetem és a gazdálkodó szervezet szerződést köt egymással, amelynek célja, hogy az egyetem nappali tagozatos hallgatója szakmai gyakorlatot szerezzen. A hallgatónak nincs szerződéses kapcsolata a társasággal. A gazdálkodó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatot írt alá, amelyben meghatározták, hogy a kooperatív képzést kívánja patronálni. Ez szakmai képzésben való részvétellel, szakdolgozati témák kiírásával és konzultálásával, valamint szakmai gyakorlat biztosításával valósul meg. A támogatás módja: az egyetem számlát állít ki, amely alapján átutalják a megállapodott támogatás összegét. A számlán kooperatív képzés szerepel jogcímként. A gazdálkodó szervezetnél a támogatást mely főkönyvi számlán kell elszámolni? Ezt támogatásnak kell minősíteni, vagy egyéb igénybe vett szolgáltatásnak?
Részlet a válaszából: […] ...kérdést teljes terjedelmében idéztük, mivel a támogatást összekeveri a szolgáltatással, számlát állítanak ki arról, ami nem tekinthető szolgáltatásnak.Az egyetem és a gazdálkodó szervezet által kötött szerződés egyértelműen arról szól, hogy a gazdálkodó szervezet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 12.
Kapcsolódó címkék:  

Szolgáltatás vagy termék-előállítás?

Kérdés: A partner kérésére, az általa megadott paraméterek, elképzelés, fénykép alapján megtervezzük a termékben a későbbiekben elhelyezendő biztonsági elemeket, illetve azok elhelyezését a végtermékben. Szükség szerint elkészítjük a termékminta előállításához a gyártóeszközöket. Mintát gyártunk, amely alapján eldönthető, hogy sorozatgyártás során hogyan fog kinézni a termék, tudjuk-e a gyártást vállalni. Ezt a gyártás helyszínén a vevő is megtekintheti. A felsorolt folyamatokra árajánlatot készítünk. Mindkét folyamat elvégzése a munka ellenértékének a kiszámlázásával zárul. Szerintünk a leírt folyamatok szolgáltatásnak minősülnek. Kérjük állásfoglalásukat!
Részlet a válaszából: […] ...idéztük a kérdést. Látszólag egyszerű a válasz: szolgáltatásnyújtás. De ehhez a válaszhoz kiegészítés szükséges, ami ezen állítást megkérdőjelezi.Ha az elsőként hivatkozott folyamatban a termékminta nem készül el, vagy a termékgyártás nem indul meg,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 18.
Kapcsolódó címkék:  

Ingyenesen juttatott szolgáltatás az evánál

Kérdés: Evás bevételi nyilvántartást vezető bt. a személyesen közreműködő kültag tulajdonában lévő ingatlanban folytatja a tevékenységét. Bérleti díjat nem fizet. Az ingyenesen juttatott szolgáltatást evaalapot növelő tételként kell alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] ...forgalmi adót is. Részletes felsorolást tartalmaz a törvény a vagyoni érték vonatkozásában. Ezek között szerepel az igénybe vett szolgáltatás is. Így a kültag által rendelkezésre bocsátott ingatlan használati díjának, bérleti díjának megfelelő, áfával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 18.

Közvetített vagy igénybe vett szolgáltatás, alvállalkozói teljesítés

Kérdés: Kérem állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy az alábbiakban ismertetett tényállás szerinti ügylet során felmerült költségek közvetített szolgáltatások értékeként vagy alvállalkozói teljesítések értékeként elszámolhatóak-e az iparűzési­adó-alap meghatározása során, vagy a számviteli törvény értelmében az igénybe vett szolgáltatások költségei? Adózó vállalkozási tevékenysége m.n.s. egyéb oktatás, akkreditált felnőttképző intézményi besorolással rendelkezik. Adózó fő vállalkozási tevékenysége képzések megtartása, továbbá pedagógiai szakértés, szaktanácsadás. Tevékenysége végzése során tanácsadással, szakértéssel, akkreditált 30 órás pedagógus-továbbképzéssel, nem pedagógus akkreditált továbbképzéssel foglalkozik. Vállalja továbbá önkormányzatok közoktatásifeladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési tervének, esélyegyenlőségi tervének, kistérségek közoktatási tervének, minőségirányítási rendszerének elkészítését, továbbá hazai és uniós pályázatok elkészítését, valamint intézmény- és programakkreditációt. Adózó fenti tevékenységek végzéséhez igénybe vesz más vállalkozókat is. A képzést/tanácsadást/szakértést végző vállalkozók által kiszámlázott szolgáltatások értékét adózó közvetített szolgáltatások értékeként számolta el adóalap-csökkentő tételként az iparűzésiadó-bevallásában. Adózó kimenő (vevő) számláiban gazdasági eseményként akkreditált felnőttképzés; máshová nem sorolt egyéb oktatás; pedagógiai szakértés, szaktanácsadás; üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadás szerepel. A kimenő bizonylatokon "a számla közvetített szolgáltatást tartalmaz" megjelölés szerepel. Adózó a jegyzőkönyvi észrevételében hivatkozott arra, hogy véleménye szerint a szerződései egy része vállalkozási szerződésnek minősül. A vállalkozói szerződés kapcsán az eredménykötelem meglétét emeli ki. Véleménye szerint feladatai a megvalósíthatósági tanulmány készítése, pedagógiai program átdolgozása, nyilvánosság biztosítása, foglalkoztatás támogatása pályázat készítése, komplex szaktanácsadói feladat ellátása, intézményakkreditáció eredménykötelemmel bírnak, mivel valamely dolog tervezésére, elkészítésére, átalakítására, vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására irányult, mert a tevékenység ellátásáról írásos dokumentum készül. Fent ismertetett tényállás alapján kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott kérdések megválaszolásával szíveskedjenek állásfoglalásukat a vásárolt szolgáltatások minősítésére megadni.
1. A megvalósíthatósági tanulmány készítésére, a pedagógiai program átdolgozására, a nyilvánosság biztosítására, a foglalkoztatás támogatására pályázat készítése, komplex szaktanácsadói feladat ellátására, valamint az intézményakkreditációs feladat ellátására kötött szerződések vállalkozási szerződésnek tekinthetők-e, vagy megbízási szerződésnek? Elhatárolható-e a két szerződéstípus aszerint, hogy a tárgya szellemi vagy fizikai munkavégzésre irányul?
2. A fent megrendelt tevékenységek közül mely tevékenység végzése tekinthető eredménykötelmen alapuló és mely tevékenység gondossági kötelmen alapuló munkavégzésnek? Kimeríti-e az eredménykötelem fogalmát az, ha a vásárolt szolgáltatás lezárásának eredményeként írásbeli dokumentum készül? (Pl. jelentés, bizonylatolás, összeállított dokumentum stb.) Ehhez kapcsolódóan kérjük, szíveskedjenek kifejteni azt, hogy a Ptk. 389. §-ában megfogalmazott "munkával elérhető más eredmény létrehozására" kitétel alatt konkrétan mi értendő.
3. A projektszerződések és az akkreditált képzési szerződések esetében, amennyiben a megrendelői szerződésben részletezett feladatokat teljes mértékben szerződéssel más vállalkozók végzik, tekinthető-e a szolgáltatás változatlan formában történő továbbértékesítésnek, annak ellenére, hogy a projektkészítéssel és akkreditált képzéssel megbízott adózónak egyéb koordináló feladatai is vannak? (Az adózó neve alatt fut az akkreditáció, a projekt, illetve az adózó állítja ki a tanúsítványt, köti a felnőttképzési szerződést.)
4. A megrendelői szerződésben a közvetítés lehetőségére annyiban történik utalás, hogy a szerződések többségében tartalmazzák az alvállalkozók, illetve teljesítési segéd igénybevételi lehetőségét. Ez a szerződési kitétel megfelel a közvetített szolgáltatásokra vonatkozó tartalmi kritériumnak?
Részlet a válaszából: […] ...s az iparűzésiadóalap-számítás során figyelembe vehető nettó árbevétel-csökkentő jogcímenként vesszük sorra az egyes vásárolt szolgáltatások iparűzésiadó-jogi minősítését.Közvetített szolgáltatásokA Htv. 52. §-ának 40. pontja értelmezi a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 25.

Szolgáltatásnyújtás teljesítési időpontja - áfa

Kérdés: Evás könyvelő kft. vagyunk. Szerződéseinket éves díjjal kötjük, havi egyenletes összegű kiszámlázással, a folyamatos teljesítés szabályai szerint. Szerződésünk szerint az éves teljesítés a beszámoló átadásával és a bevallások leadásával teljesül. Díjainkat is július 1-jétől változtatjuk. Vajon miként érint minket és vállalkozóinkat a változás? Mennyiben változnak a teljesítés időpontját, a számla keltét, a fizetési határidőt érintő dátumok és megbízóink kötelmei? Úgy véljük, ez nemcsak minket, de a kivás és az Szt. szerint elszámoló könyvelőirodákat is érinti. Kérjük, mindhárom módszertan szerint adják meg válaszukat!
Részlet a válaszából: […] ...módosítása. Ennek értelmében, ha a felek az általuk kötött szerződés alapján a teljesített termékértékesítésről, a nyújtott szolgáltatásról időszakonként számolnak el, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 24.
Kapcsolódó címkék:    

Futóverseny kiosztott csomaggal

Kérdés: Cégünk futóversenyek szervezésével és lebonyolításával foglalkozik. A rendezvényen részt vevő magánszemélyek kapnak egy csomagot, ami tartalmaz emblémázott pólót, csokit, italt stb. Szeretném a tájékoztatásukat kérni a kiosztott csomagok adózásáról és számviteli elszámolásáról abban az esetben, ha ezért a magánszemélyek nevezési díjat fizetnek, és az tartalmazza a csomagot, illetve ha nem fizetnek nevezési díjat, és térítés nélkül kapják a rendezvényen ezeket a csomagokat.
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 2014. január 1-jétől hatályos 1. számú melléklet 8.7. pontjában lévő új rendelkezés szerint adómentes: "az a szolgáltatás, amelyet a kifizető az általa fenntartott vagy használt sportlétesítményben szervezett sportrendezvényen nyújt (kivéve az utazást,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 8.

Szolgáltatáshoz kapcsolódó támogatás

Kérdés: Cégünk a 2013-ban 50%-os támogatást nyert pályázaton, tanácsadói szolgáltatáshoz. A szolgáltatás nyújtása 2013. évben megtörtént, a kifizetéseket a 2013. év költségei között elszámoltuk. A pályázat elszámolásához szükséges iratokat beadtuk, de a támogatást csak 2014. év elején folyósítják. Ekkor (mivel vissza nem térítendő támogatás) rendkívüli bevételként könyvelem. Más tennivalóm nincs? Helyes ez így?
Részlet a válaszából: […] A válasz röviden az, hogy nem helyes.A költségek fedezetére kapott, vissza nem térítendő támogatást nem a rendkívüli bevételek között kell elszámolni, hanem egyéb bevételként. Az Szt. 77. §-a (2) bekezdésének d) pontja alapján az egyéb bevételek között kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 13.

Szervizszolgáltatás teljesítési helye

Kérdés: Cégünk egyik munkatársa kereskedőként a cseh piacon tevékenykedik. Többször előfordult, hogy a magyar rendszámú céges gépkocsit Csehországban kellett szervizeltetnie. Az igénybe vett szolgáltatásról társaságunk közösségi adószámára állították ki a számlát, az áfa feltüntetése nélkül. Kérdésem lenne, hogy a közösségi adóalanytól igénybe vett szervizszolgáltatás esetében mi minősül teljesítési helynek, hol keletkezik az áfafizetési kötelezettség? Kell-e ez után belföldön általános forgalmi adót bevallani, megfizetni?
Részlet a válaszából: […] ...közösségi adóalanytól igénybe vett szervizszolgáltatás teljesítési helyét az Áfa-tv. 37. §-ának (1) bekezdése szerint kell megállapítani. Ezek szerint az adóalany részére nyújtott javítási szolgáltatás teljesítési helye ott van, ahol az igénybe vevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 25.
1
2
3