Iparűzési adó éves összege

Kérdés: Egy szakcikkben a szerző leírja a hipa évközi és év végi könyvelési tételeit, és megállapítja, ha helyes volt a könyvelésünk, akkor a 469-es főkönyvi számla egyenlege záráskor épp azt az összeget fogja mutatni, amit következő év május 31-éig még be kell fizetnünk az önkormányzat számára, vagy ami június 1-jétől visszaigényelhető többletként keletkezik náluk. Ennek értelmezésében (így a 469-es főkönyv éves hipa-köt. felkönyvelése előtti egyenleg kiderítésében) kérnék segítséget. Mi tartozik bele a május 31-ig fizetendőbe? A 03. 16-i kötelezettség és amit az önkormányzat 05. 31-ével még + vagy - előjellel felkönyvel az adófolyószámlára? Az önkormányzati adószámla kivonatán található két fontos sor:
1. Értesítés kézhezvételekor fizetendő = az az összeg, ami még az adott évben be kell fizetni (ez a tárgyév 03. 16-i köt., ą 05. 31-i önkormányzati rendezés + 09. 15-i köt. akkor, ha még nem volt az adott évben befizetés), valamint 2/a tárgyévet követő év 202X. 03. 16-ig pótlékmentesen fizetendő összeg sora!
A 2 sorból valamelyik összeg (vagy együttes összegük?!) megegyezik esetleg a 469-en elvárható (és milyen előjelű) éves hipa előírása előtti egyenleggel? A hipa és a tao főkönyvi egyeztetése sok embernek okoz fejtörést!
Részlet a válaszából: […] ...a befizetés oldalon pedig a beérkezett (átutalt) adóbevétel.Mindenesetre akár a főkönyvi könyvelést tekintjük, akár az adófolyószámlát (amit az adóhatóság vezet), sem egyikből, sem másikból nem következik önmagában, hogy mennyi a befizetendő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 12.

Késedelmi pótlék technikai korrekciója

Kérdés: Mit jelent a technikai rendezés ą előjellel, és ez kinek a költsége? Az önellenőrzést ki fizeti? Nem vagyok könyvelő, nem értek hozzá, de állandóan tartozásban vagyok annak ellenére, hogy mindig időben utalok a NAV-nak. Könyvelőváltást szeretnék, de amíg ezekkel nem vagyok tisztában, érvelni sem tudok.
Részlet a válaszából: […] ...jelent, azonban mégis kevesebbet, mintha késedelmi pótlékot kellene fizetni. Tehát az önellenőrzési pótlék összege az adózó terhe.Az adófolyószámlán az önellenőrzés könyvelése úgy történik, mintha az adózó a módosított kötelezettségét az eredeti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 7.

Reklámadó-túlfizetés

Kérdés: Szíveskedjenek megerősíteni azt, hogy 2017-ben a reklámadó-túlfizetésként az adófolyószámlán jóváírásra kerülő összeget tárgyévi egyéb bevétel címen kell majd az érintett vállalkozásoknak könyvelniük, továbbá a társaságiadó-kulcsok csökkentése miatt a visszafizetett összegekre 9 százalékos adóterhet kell majd megfizetniük. Ez a reklámadó-túlfizetés nem minősül önellenőrzésnek, annak ellenére sem, hogy előző években elszámolt egyéb ráfordítással kapcsolatos bevételről van szó.
Részlet a válaszából: […] ...azt be kell fizetni, ha a 464-11. számlán, az az adóelőlegből, az előlegkiegészítésből származó túlfizetés. Ha ez a túlfizetés az adófolyószámlán jóváírásra kerül, akkor a pénzmozgást kell könyvelni: T 384 - K 464-11. Ezt a pénzmozgást nem szabad...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 3.

Látványcsapatsport-támogatás könyvelése

Kérdés:

Hogyan történik a látványcsapatsport NAV-on keresztüli támogatásának könyvelése?

Részlet a válaszából: […] ...amelyet az állami adóhatóság a társaságiadó-bevallás esedékességét követő második hónap első napjával vezet át az adózó adófolyószámlájára a társaságiadó-nemre. Ezt az adófolyószámlán jóváírt összeget viszont könyvelni kell az egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 25.

Tulajdonos által törlesztett adótartozás

Kérdés: A betéti társaság jelentős összeggel tartozik a NAV-nak. A társaság jelenleg nem végez tevékenységet, a beltagnak is máshol van főállása. Az adóhatóság végrehajtást kért a beltag jövedelmére. A tulajdonos keresetéből behajtott összeg megjelenik a cég adófolyószámláján, csökkentve a vállalkozás tartozását. Minősíthetjük-e a tulajdonossal szembeni kötelezettségnek a behajtott összeget, vagy végleges pénzeszközátadásnak minősül? A társaságnak jelentős - az adótartozás összegét meghaladó - követelése van egy másik céggel szemben, és a tulajdonos mindenképpen vissza szeretné kapni a jövedelméből letiltott tartozást.
Részlet a válaszából: […] ...tart, amíg a bt. jogos követelése be nem folyik. A tartozás ideiglenes átvállalása esetén a tulajdonos által ténylegesen törlesztett, az adófolyószámlán megjelenő összeggel csökkenteni kell az adótartozás összegét, és elő kell írni a tulajdonossal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 26.

Behajthatatlan adótartozás

Kérdés: A cég egyéb kötelezettségei mellett adótartozásait sem tudja fizetni. Az adóhivatal többszöri vagyonfelmérés, végrehajtás megkísérlése után az adófolyószámlán felhalmozott tartozásokat kivezette a folyószámláról behajthatatlanság címén. Jelenleg az adófolyószámlán csak az ez után keletkezett kötelezettségek szerepelnek, ellentétben a könyveléssel, ahol a teljes, az idáig felhalmozott tartozást tartjuk nyilván. A könyvelésből is ki kell vezetni az adóhivatal által már nyilván nem tartott tartozásokat? Ha igen, milyen számlával szemben?
Részlet a válaszából: […] ...válasz érdekében kiegészítjük a kérdést azzal, hogy feltételezzük, az adófolyószámlán felhalmozott tartozásoknak a folyószámláról - behajthatatlanság címén - történő kivezetéséről nemcsak az adófolyószámláról értesültek, az adóhatóság küldött legalább...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 12.

Adófolyószámlák felülvizsgálata

Kérdés: Miért nem vizsgálja felül a NAV az adófolyószámlákat január 1-jével? Mindig elévült tételekbe ütközünk. Nyilvántarthat elévült folyószámlatételeket a NAV?
Részlet a válaszából: […] ...szerint a NAV rendszeresen felülvizsgálja az adófolyószámlákat, arra azonban, hogy ennek a felülvizsgálatnak mikor kell dátumhoz kötötten megtörténnie, nincs konkrét szabály az Art.-ben. Az egyes rendelkezések összefüggéseiből az adódik, hogy az adózó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 24.

Ki nem fizetett bér és járulékainak elszámolása

Kérdés: A társaság 2010-ben - pénzügyi nehézségei miatt - több hónapon keresztül nem fizetett bért dolgozóinak. Mivel a munkavégzés megtörtént, a bérköltséget és az ezzel kapcsolatos járulékokat könyveltük. A 10M30-as és a 1008-as bevalláson csak a ténylegesen kifizetett adatok szerepeltethetők. Így az APEH adófolyószámlán csak a bevallott (ténylegesen kifizetett bérek utáni) adatok szerepelnek. Hogyan kellett könyvelnünk 2010-ben a béreket és a hozzá kapcsolódó járulékokat? Hogyan kell könyvelni 2011-ben, ha a bér ekkor kerül kifizetésre?
Részlet a válaszából: […] A számviteli előírások szerint - a számviteli alapelvekkövetelményeinek megfelelően - a 2010. évben elvégzett munkáért járó munkabértés annak járulékait költségként el kell számolni, és kötelezettségként ki kellmutatni a 2010. évi számviteli nyilvántartásokban. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 2.

Adófolyószámlák rendezése

Kérdés: Hogyan kell a számvitelben elszámolni az előző könyvelő által rendezetlenül hagyott APEH-folyószámlán megjelenő valós túlfizetések és tartozások összegeit? Jelenleg nem egyeznek az egyes adónemeken nyilvántartott egyenlegek a könyvelésben szereplőkkel. A rendezést az eredményszámlákkal szemben kell elvégezni? Ha van ráfordításként elszámolandó tétel, akkor az a társasági adó alapja megállapításakor növelő tétel lesz?
Részlet a válaszából: […] ...az adófolyószámlák adónemenkénti egyenlegei nemegyeznek meg a társaság könyveiben szereplő összegekkel, akkor először azeltérés okát kell megállapítani. Előfordulhat, hogy valamely bevallást nemkönyveltek vagy éppen kétszer könyvelték azt, de az is lehet,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 14.

Köztartozás értelmezése (eva)

Kérdés: A Számviteli Levelek 48. számában a 985. kérdésre adott válaszhoz kapcsolódóan kérdezzük, köztartozásnak csak az adóhatóságnál, vámhatóságnál nyilvántartott köztartozás számít?
Részlet a válaszából: […] ...nem adónemenként kimutatott köztartozás esetén nem választható az eva".) fűz kiegészítést. Észrevétele szerint az adóhatóság nem az adófolyószámla halmozott egyenlegét (a túlfizetéssel kompenzálva a tartozást), hanem adónemenkénti egyenlegét ellenőrzi,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 9.
1
2