2010-ben jóváhagyott osztalék elengedése

Kérdés: Egy kft. tulajdonosa 2020. 07. 20-án elengedi egy 2010-ben jóváhagyott osztalékkövetelését. Az elengedést egyéb bevételként könyvelnénk a kötelezettséggel szemben. Kötelező-e alkalmazni az ekkori időpontban még hatályos Tao-tv. 29/Q. § (3) bekezdés szerinti adóalap-csökkentő tételt, vagy ez csak egy lehetőség az adózónak? Az adóalapot ugyanis átbillentené negatívba, ezért nem feltétlenül vennénk igénybe a csökkentő tételt, ha nem muszáj. Amennyiben mégis élnénk a csökkentéssel, továbbvihető lenne elhatárolt veszteségként a negatív adóalap?
Részlet a válaszából: […] ...Ettől függetlenül természetesen nem kötelező ezzel élni, hiszen ha nem veszi igénybe az adózó a csökkentést, akkor emiatt csak adótöbblete keletkezik. Egyébként, ha alkalmazza az előírást, és negatív lesz az adóalap, akkor a negatív adóalap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 27.

Visszlízingelt készletek az iparűzési adónál

Kérdés: Az 1990. évi C. törvény 39. § (4) bekezdése 2013. január 1-től szigorító intézkedésként az eladott áruk beszerzési értékét (elábé) és a közvetített szolgáltatások értékét csak sávosan engedi meg levonni. Az arányosítás főként a nagykereskedelemmel foglalkozó cégeket érintő, az adóalap védelmét szolgáló előírás. Ugyanakkor a nettó árbevétel és az eladott áruk beszerzési értéke bizonyos esetekben csak technikai jellegű elszámolásokat tartalmaz, növelve az iparűzési adó összegét, így nem szolgálja az arányos és igazságos közteherviselést. Nagykereskedelemben gyakori finanszírozási forma, hogy a finanszírozó pénzintézetek a kereskedő raktári készletének finanszírozására zárt végű pénzügyilízing-szerződést kötnek. Számviteli elszámolása és áfatörvénybeli kezelése a termékértékesítés szabályai szerint történik. Ebben az esetben a nagykereskedő beszerzési áron eladja a raktáron lévő készletét a lízingcégnek, amely a lízingszerződés alapján szintén nagykereskedelmi áron visszaszámlázza azt. A lízingelt eszközt újra készletre veszik, és a kereskedő később értékesíti tényleges vevői felé, amikor is a lízingszerződést felbontották. A lízingszerződés megkötésekor végrehajtott számlázással a nagykereskedő árbevétele megnövekszik a beszerzési áron kiszámlázott összeggel, egyidejűleg az eladott áruk beszerzési értéke is nő a beszerzési áron eladott készlet értékével. Mivel eredményt nem realizál e műveleten, úgy lenne indokolt, hogy adóznia se kelljen, azonban az 1990. évi C. törvény 39. § (4) bekezdése szerinti arányosítás miatt mégis keletkezik adóalap, a bevétel 15-25-30%-os mértékében. Be kell-e vonni az arányosításba a lízingcéggel a finanszírozás miatt könyvelendő technikai elábét, hiszen a könyvelésre nem tényleges kereskedelmi forgalom miatt kerül sor? Csak azért történik az elszámolás, hogy a könyvekben a lízingszerződés alapján kapott finanszírozási forrás – a lízingtartozás – megjelenjen.
Részlet a válaszából: […] ...összege az 500 millió forintot meghaladja).A kérdésben említett összefüggés (a kétszeri értékesítés miatti adóalaptöbblet és adótöbblet) valójában annak következménye, hogy a tipikusan hosszú távú finanszírozást szolgáló pénzügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 8.

Munkaszámra el nem számolt tétel

Kérdés: A kiadónál 2013. évben előfordult, hogy nem minden könyvelési művelet került X munkaszámra, csak a banki tételek, a megbízási díj elszámolása nem lett elkülönítve, hanem a többi megbízási díjjal együtt számolták el. Ezt 2015-ben hogyan lehet módosítani?
Részlet a válaszából: […] ...és a 2014. évi társaságiadó-bevallásokat is módosítani kell önellenőrzéssel, valószínűleg 2013-ban adóhiány lesz, 2014-ben pedig adótöbblet.Ha a fenti hiba és hibahatása jelentős összegű lesz, akkor az önellenőrzés 2015. évében a módosult adatokat a mérleg,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 24.

Társasági adó önrevíziója mikrogazdálkodónál

Kérdés: Hogyan kell könyvelni mikrogazdálkodói beszámolónál a társasági adó önrevíziója kapcsán megnövekedett társaságiadó-fizetési kötelezettséget? Nincs középső oszlop. A beszámolót ismételten nem lehet közzétenni. Ha csekély összegű, tárgyévi tételként könyvelendő, de hová? Egyéb ráfordítás lesz?
Részlet a válaszából: […] ...de az adóalapot a hibafeltárás évében növelni kell, az előző éveket érintően pedig csökkenteni, ami az előző évekkel kapcsolatos adótöbblet visszaigénylését eredményezi. Az így megállapított adótöbbletet viszont a mikrogazdálkodónak is könyvelnie kell, a 891...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 24.

Kulturális járulék többlete, hiánya

Kérdés: A 2009. adóévben a kulturális járulék önellenőrzése során feltárt, bevételként, illetve ráfordításként elszámolt, korábbi évekre vonatkozó nem jelentős összegű adóhiány és adótöbblet társaságiadóalap-módosító tétel-e, vagy csak a késedelmi kamatokkal kell módosítani az adóalapot? A korábbi évekre vonatkozóan elvégzett önellenőrzés következtében, az adott évekre vonatkozóan csökkent, illetve nőtt a fizetendő társasági adó. Az adótöbblet és az adóhiány nem jelentős. Kérdésem, 2010-ben milyen módon kell a változásokat könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...a feltárás évének az adózás előttieredményét korrigálni nem lehet.A társasági adó önellenőrzésével feltárt adóhiány, illetveadótöbblet a feltárás adóévében a fizetendő társasági adót módosítja, ha nemjelentős összegű a hiba. Ez esetben azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 26.

Számlahelyesbítés a következő évben

Kérdés: A kft. 2008. évben értékesített egy tárgyi eszközt, 20% áfával. A vevő egy év után sem fizette ki a vételárat, ezért közös megegyezéssel visszaadta az eszközt. A kft. emiatt 2009. októberi dátummal kiállított egy helyesbítő számlát, a 2008. évi nettó értékkel és 20% áfával, negatív előjellel (T 961, 467 – K 311). Az eszközt nyilvántartásba vettük a visszavételi értéken (T 131 – K 861). A vevőkövetelés így megszűnt, az áfát a IV. negyedévi bevallásba beállítottuk. Vissza kell nyúlni 2008. évre? Helyes a fenti tételek elszámolása?
Részlet a válaszából: […] ...társasági adó alapjátkorrigálni kell. Ha 2008-ban az értékesítés nyereséggel, veszteséggel történt,a különbözet alapján jellemzően adótöbbletet, de előfordulhat, hogy adóhiánytkell a társaságiadó-bevalláshoz kapcsolódóan bevallani, rendezni, a 2009. évimérlegbe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 15.

Előző éveket érintő helyesbítések

Kérdés: Az elmúlt évben a mérlegkészítés időpontját követően több, az előző évvel (évekkel) kapcsolatos tétel merült fel, amelyeknek a számvitelben, a társaságiadó-alap tekintetében való helyes kezelésével kapcsolatban bizonytalanok vagyunk. Többéves földbérleti szerződést kötöttünk a szántóterület bérletére az NFA-val. 2007. évben elemi károk miatt bérletidíj-mérséklést kértünk, amelyet az év végéig nem bíráltak el. Így 2007. évre a szerződés szerinti (mérséklés nélküli) díjat könyveltük a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben. A mérlegkészítés időpontja 2008. január 31. A jelentős összegű bérletidíj-mérséklést tartalmazó, 2007. december 31-i teljesítési időpontú, 2008. májusi kiállítású számla 2008. májusában érkezett meg. A 2007. évre elszámolt, időbelileg elhatárolt díj és a számlázott díj különbözetét 2008. évi egyéb bevételként számoltuk el. A cukorrépa értékesítése kapcsán többször előfordult, hogy a cukorgyár a végleges elszámolást a későbbi években kialakult árfolyamok függvényében korrigálta. Például 2004-2005. évekre vonatkozó teljesítéssel 2006-ban bocsátott ki árbevételt növelő, illetve csökkentő számlát. A társaságiadó-alapnál ezeket a tételeket a 2006. év elszámolásában szerepeltettük. Ez esetben – úgy véljük – helyesen jártunk el, mert a nem jelentős összegű tételeket a tudomásunkra jutás évében könyveltük. További kérdés, a társasági adónál is határ-e a mérlegkészítés időpontja? Van-e az adó szempontjából jelentős összeg? Helyesen jártunk-e el, hogy a fenti esetekben a társasági adó alapjára vonatkozóan nem végeztünk önellenőrzést? Megoldás-e az, ha a számviteli politikában rögzítjük az általunk alkalmazott eljárást?
Részlet a válaszából: […] ...keretébenkülön-külön a 2004., illetve a 2005. évi társaságiadó-bevallását, és akülönbözet alapján rendezi az esetleges adóhiányt, adótöbbletet. A kérdésbenleírt módon való elszámolás mellett megállapítható az, hogy sem a számvitelieredmény, sem a társasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 19.

Külföldön levont adó

Kérdés: Egy társaság 2002-ben, ill. 2003-ban Romániában végzett mérnöki szakértői tevékenységet. Illetőségi igazolás hiányában a román partner a belföldi társaság bruttó követeléséből levont 15% adót, amit a román adóhatóság részére megfizetett. A külföldön megfizetett adóhoz kapcsolódó adóalap-növelési kötelezettséget, illetve adó-visszatartási lehetőséget az adott évek társaságiadó-megállapítása során nem vették figyelembe. A fentiek miatt a társaság gyakorolhatja-e önellenőrzési jogát, továbbá az adó-visszatartási lehetőség miatt feltárt adótöbbletet visszaigényelheti-e?
Részlet a válaszából: […] A külföldön megfizetett adó adóalaphoz történő hozzáadásánakelmulasztása miatt indokolt az adókötelezettséget önellenőrizni. Ugyanakkor azadót nem lehet beszámítani a fizetendő adóba, tekintettel arra, hogy RomániávalMagyarország egyezményt kötött a kettős adóztatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 25.

Áfahiány könyvelése

Kérdés: Az adózó terhére, illetve javára az áfabevallásban szereplő összeghez képest eltérést, adótöbbletet-adóhiányt állapított meg az APEH. Helyesen könyveltünk-e, ha az adóhiányt költségként, az adótöbbletet egyéb bevételként számoltuk el?
Részlet a válaszából: […] ...okainak ismerete mellett lehet egyértelműen válaszolni. Külön-külön kell vizsgálni az áfában mutatkozó adóhiányt, illetve adótöbbletet. Néhány sajátos esetet és az ahhoz kapcsolódó elszámolást a következőkben bemutatunk:a) Ha a szállító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. június 20.

Az ellenőrzés megállapításainak könyvelése

Kérdés: APEH-ellenőrzési jegyzőkönyvek, határozatok adóhiány-megállapításait, valamint az ezekhez kapcsolódó önellenőrzési tételeket hogyan helyes könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...T 493 – K 59, T 891 – K 493, T 413 – K 493Hiba: Előző évek miatti társaságiadó-hiány elszámolása.A társaságiadó-hiány (adótöbblet) keletkezhet egyrészt az egyéb hibák hibahatásaként, másrészt abból adódóan, hogy helytelenül számították ki a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. október 25.