Nagyvállalati státusz megszűnése

Kérdés: Egy társaság 2021. december 31-ig leányvállalata egy nagyvállalatnak, és a konszolidált beszámolójába is bevonásra került. Az anyavállalat 2022. január 1. napjától eladta a tulajdoni részesedését egy teljesen kívülálló, független magánszemélynek, amit a cégbíróság 2022. január 19. napjával jegyzett be. Így a kapcsolt vállalkozási státusza megszűnt a nagyvállalkozással.
A volt leányvállalat egyedi beszámolóinak adatai:
2019. évben 390 M Ft mérlegfőösszeg, 210 M Ft nettó árbevétel
2020. évben 250 M Ft mérlegfőösszeg, 120 M Ft nettó árbevétel
2021. évben 150 M Ft mérlegfőösszeg, 175 M Ft nettó árbevétel
Az átlagos állományi létszám mindvégig 5 fő volt. A társaság 2022. évben kötelezett lesz innovációs járulék fizetésére? A 2129. számú bevallás 06-04-es lapján hogyan kell jelölni az adóév első napjára, illetve az adóévet követő adóév első napjára, hogy milyen vállalkozásnak minősül a társaság? A társaság 2022. évre kötelezett lesz könyvvizsgálatra?
Részlet a válaszából: […] A társaság a Kkv-tv. szerint 2021. január 1-jén és 2022. január 1-jén még nagyvállalkozásnak minősül, mivel a kapcsolódó vállalkozási viszonya 2022. január 19-ével szűnt meg. Ebből következően a bevallási nyomtatványban az adóév (2021) első napjára és az adóévet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 14.

Munkavállalók átlagos létszáma

Kérdés: 2021. január 1-jétől a számviteli törvény létszám alatt a foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma meghatározást használja. Hogyan kell az Szt. szerint ezen létszámot számítani, milyen jogviszonyok számítanak bele, és hogyan kell éves szinten számítani? Például fb-tagok, akik tiszteletdíjat kapnak, de nem végeznek munkát, vagy egyszerűsített foglalkoztatottak, vagy fizetés nélküli szabadságon lévő kismamák, hogyan számítandók a munkavállalók átlagos létszámába? Kérem, szíveskedjenek a számítás módszeréről tájékoztatni, mivel ez az adat a beszámoló formáját és a könyvvizsgálati kötelezettséget is befolyásolhatja.
Részlet a válaszából: […] Sajnálatos módon a 2020. évi CXVIII. törvény 177. §-a 2021. január 1-jétől szövegcserés módosítással több paragrafusban az "átlagos statisztikai létszám" szövegrészből törölte a "statisztikai" jelzőt. Az Szt. 116. §-a (4) bekezdését a "foglalkoztatottjai átlagos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 25.

Mikrovállalkozás létszámnövelési kedvezménye

Kérdés: A Tao-tv. alábbi bekezdését nem tudom értelmezni: "8. § (1) Az adózás előtti eredményt növeli...
v) a (6) bekezdésben, valamint a 7. § (19) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel az átlagos állományi létszám előző adóévhez viszonyított csökkenése és a megelőző adóév első napján érvényes havi minimálbér adóévre számított összege szorzatának 20 százalékkal növelt összege, de legfeljebb a 7. § (1) bekezdésének y) pontja alapján igénybe vett kedvezmény 20 százalékkal növelt összege, azzal, hogy nem kell az igénybe vett kedvezmény összegébe beszámítani a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámának csökkenését megelőző negyedik adóévben vagy azt megelőzően az adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett összeget..." A cég átlagos állományi létszáma az elmúlt években a következőképpen alakult: 2012 - 6,27.
1. -2011 - 8,90, a 7. § (1) bekezdés y) pontja alapján adóalap-csökkentő tétel nem lett elszámolva, mivel az előző évi az 5 főt meghaladta.
2. -2010 - 7,08, a 7. § (1) bekezdés y) pontja alapján adóalap-csökkentő tétel el lett elszámolva.
3. -2009 - 4,00, a 7. § (1) bekezdés y) pontja alapján adóalap-csökkentő tétel el lett elszámolva.
4. -2008 - 3,57, a 7. § (1) bekezdés y) pontja alapján adóalap-csökkentő tétel el lett elszámolva.
Kell-e a 2012. évre adóalap-növelő tételt elszámolni, és ha igen, mennyit?
Részlet a válaszából: […] A kérdést hosszabban idéztük, mert arra a viszonylag rövid válasz megértéséhez szükség van.A vállalkozás - az adatok szerint - a 2009-2010. adóévi adóalapból a következő összegű kedvezményt érvényesíthette:Meg- Létszám- Minimálbér Minimálbér Kedvezménynevezés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 11.

Munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatottak

Kérdés: A rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség szabályai 2011-től megváltoztak. Az APEH-tájékoztató szerint figyelmen kívül kell hagyni a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók létszámát. Munkáltató az, akivel a magánszemély munkaviszonyban áll. Ezek alapján a korábbi években az átlagos állományi létszámba bele kellett volna venni a kirendelt (kölcsönzött) munkaerőt? Vagy a korábbi években sem kellett figyelembe venni, és ez a módosítás csak pontosítást jelent?
Részlet a válaszából: […] A válaszhoz először nézzük meg, hogy hogyan változott afoglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. éviIV. törvény (Flt.) vonatkozó előírása. Az Flt. 41/A. §-a (2) bekezdésének 2010.december 31-én hatályos előírása szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 23.

Létszám rehabilitációs hozzájárulásnál

Kérdés: A 4494. számú kérdéshez kapcsolódóan kérdezem. A rehabilitációs hozzájárulásnál az Flt. 41/A. §-a szerint a tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni, mely létszám meghatározása a KSH 2009. Útmutató szerint történik? Az Útmutató 2.2. pontja határozza meg a statisztikai létszámba tartozók körét. E pont szerint nem tartozik sem a munkajogi, sem a statisztikai állományi létszámba a havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatott. A kérdésre adott válasz azt írja, hogy mindenkit számba kell venni. Ez nekem ellentmondásos.
Részlet a válaszából: […] A Számviteli Levelek 216. számában a 4494. kérdésre adottválaszban az 1991. évi IV. törvény (Flt.) 41/A. §-ának 2009. 12. 15-én hatályos(4) bekezdéséhez kapcsolódóan a tárgyévi átlagos állományi létszám számít­ásárakívántuk a figyelmet felhívni, utalva arra, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 4.

Létszám rehabilitációs hozzájárulásnál

Kérdés: Egyházi fenntartású általános iskola és művészeti oktatási intézmény vagyunk. A nálunk foglalkoztatott pedagógusok részmunkaidőben, heti 8-40 órás munkaviszonyban vannak foglalkoztatva. A rehabilitációs hozzájárulás fizetésével kapcsolatosan kérdezzük, a létszám számításánál a részmunkaidős alkalmazottakat hogyan vesszük számításba? A részmunkaidős alkalmazottak munkaóráit át kell-e számítani havi szintre? Ha rehabilitált alkalmazottat veszünk fel, akkor heti hány órás munkaviszonyban kell foglalkoztatni, hogy teljes létszámnak számítson?
Részlet a válaszából: […] A foglalkoztatáselősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény(Flt.) 41/A. §-ának 2009. 12. 15-től hatályos (4) bekezdése alapján mind akötelező foglalkoztatási szint, mind az abból hiányzó létszám számításakor atárgyévi átlagos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 4.

Létszám rehabilitációs hozzájárulásnál
Vesd össze: 4494-es kérdés

Kérdés: A 2920. számú kérdésre adott válaszuk szerint a 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM rendelet 30. §-ának (2) bekezdése alapján a megváltozott munkaképességű dolgozók átlagos statisztikai állományi létszámát egy tizedesre kerekítve kell számolni. Az APEH most ellenőrzés alá vonta a 2006-2007. évet. Szerintük egész számra kell kerekíteni. A hivatkozott jogszabályi helyet 2007. 07. 01-jével hatálytalanították. Ezt követően hogyan kell kerekíteni?
Részlet a válaszából: […] A Számviteli Levelek 144. számában a 2920. számú kérdésreválaszolva valóban azt írtuk, hogy a megváltozott munkaképességű dolgozókátlagos statisztikai állományi létszámát egy tizedesre kerekítve, a kerekítésáltalános szabályai szerint kell számítani, tettük ezt a...[…]
Vesd össze: 4494-es kérdés cikkhez"> Vesd össze: 4494-es kérdés cikkhez" class="greenUi">Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 17.

Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma

Kérdés: Az egyik szaklapban megjelent a 10%-os társaságiadó-kulcs alkalmazása miatti adómegtakarításra vonatkozó tájékoztató. A tájékoztató szerint a Tao-tv. 19. §-a (1) bekezdésének e) pontjában szereplő feltétel esetében az átlagos statisztikai állományi létszám számításánál a 4-6 órás részmunkaidős munkavállaló is egy egész főnek számít. Társaságunk nagyrészt részmunkaidős munkavállalókat foglalkoztat. Ez azt jelenti, hogy a napi négyórás munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló esetében a minimálbér négyszerese után kell teljesíteni a nyugdíj- és egészségbiztosításijárulék-bevallási kötelezettséget ahhoz, hogy társaságunk a kedvezményes adókulccsal állapítsa meg társaságiadó-fizetési kötelezettségét, ha a törvényben előírt többi feltételnek egyébként megfelel a társaság?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 19. §-a (1) bekezdésének e) pontja szerint azadózó - többek között - akkor alkalmazhatja a 10%-os adókulcsot, ha az adóévbenlegalább az adóév első napján érvényes minimálbér kétszeresének adóévreévesített összege és a foglalkoztatottak átlagos állományi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 25.

10 százalékos adókulcs

Kérdés: Kérdés, hogy 10%-os mértékű társaságiadó-kulcs alkalmazható-e az alábbi esetben? - Adóalap 50 M Ft alatti, de meghaladja a jövedelem minimum összegét az adóévben és az előző évben; - a bt. 1 beltagból (ügyvezető), 2 kültagból áll; - a beltagnak 2008. dec. 31-ig egy másik cégnél 36 órás munkaviszonya volt; - a társaságban személyesen, ügyvezetőként közreműködött; - a társaság nevében mellékszolgáltatásként tervezési, kivitelezési, tanácsadási, ellenőrzési feladatokat látott el; - 2008. egész évre vonatkozóan személyi kivét részére 1680 ezer Ft volt, ami meghaladja a minimálbér kétszeresét; - az 1680 ezer Ft összeg után a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék bevallása és pénzügyi teljesítése megtörtént; - a társasági szerződés az ügyvezető mellékszolgáltatását tartalmazza.
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 19. §-ának (3) bekezdése szerint a 10%-os adókulcsalkalmazásának feltétele, hogy az adózóa) nem vesz igénybe az adóévben e törvény alapjánadókedvezményt, ésb) az adóévben legalább egy fő a foglalkoztatottainakátlagos állományi létszáma, ésc) adóalapja az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 16.

Nonprofit gazdasági társaság adókötelezettsége

Kérdés: A kiemelkedően közhasznú nonprofit kft. tevékenységei között a város parkolásának az üzemeltetését végzi a polgármesteri hivatal által kötött szerződés alapján. A parkolóórák ürítéséből származó bevételt postára adással telepítik a cég bankszámlájára. A kivetett pótdíjakat a bankszámlára érkezés időpontjával könyvelik. Az előbbit árbevételként, az utóbbit egyéb bevételként, áfa nélkül. A pótdíjat az áfaarányosításnál sem veszik figyelembe. A pótdíjak befizetésére szóló fizetési felszólítást nem könyvelik, csak a befizetéskor. A be nem fizetett pótdíjakat pedig csak akkor, ha jogerős bírósági végzés születik. Helyes ez az eljárás?A tevékenység a tulajdonos önkormányzattal kötött szerződés keretében valósul meg. A társasági adó kiszámításánál alkalmazható-e erre a tevékenységre az adómentesség? A kiemelkedően közhasznú besorolású kft. alanya-e a szakképzési, illetve a rehabilitációs hozzájárulásnak? A rehabilitációs hozzájárulásnál a létszámot egész számra kell kerekíteni, vagy két tizedessel számolható?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre adandó válaszhoz ismerni kellene azt, hogy azadott esetben hogyan történik a pótdíj felszámítása. Elvileg kétféle esetlehetséges: ha a parkolási díjat a parkolási szolgáltatást igénybe vevő nemfizette meg, akkor a fizetési felszólítás szerint - magasabb összegű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 22.
1
2
3