Saját gépkocsi használatával kapcsolatos költségek megtérítése

Kérdés:

Egyszemélyes gazdasági társaság tagja, aki egyedüli ügyvezetője a cégnek, rendszeresen saját személygépkocsiját használja az ügyvezetői tevékenysége ellátása érdekében. Minden hónapban elkészíti a kiküldetési rendelvény nyomtatványt, amely megfelel a jogszabályban előírt tartalmi és formai követelményeknek. Kérem szíves tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy ezzel a kiküldetési rendelvénnyel adómentesen elszámolható-e havi rendszerességgel költségtérítés?

Részlet a válaszából: […] ...előállított bizonylat is. A papíralapon kiállított kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával őrzi meg [Szja-tv. 3. § 84. pont].2. Útnyilvántartással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 11.

Készletekkel kapcsolatos bizonylatok megőrzése

Kérdés: Amennyiben a készlet 10 évig sem kerül selejtezésre, az annak alapját képező bizonylatokat meddig kell megőrizni? A selejtezés végéig vagy a megőrzésre előírt jogszabályi háttér szerinti ideig (8 év)?
Részlet a válaszából: […] Hiányos a kérdés, mert nem nevezte meg, hogy konkrétan milyen bizonylatra gondolt.A készletbeszerzés bizonylata a szállító számlája (és esetleg az anyagbevételezés belső bizonylata). Ennél a gazdasági eseménynél a megőrzési kötelezettség a szállító számlájához (a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 9.

Könyvvizsgáló felelőssége

Kérdés: A könyvvizsgáló által hitelesítő záradékkal ellátott beszámolóban a NAV átfogó adóellenőrzés során jelentős hibákat tárt fel. A cég ügyvezetőjeként kérdezem, hogy mi a könyvvizsgáló felelőssége, és hány évig felelős a munkájáért?
Részlet a válaszából: […] ...időtartamát a hitelesítő záradékban, a könyvvizsgálói nyilatkozatban foglaltakért legfeljebb a számviteli törvényben rögzített bizonylatmegőrzési időtartam korlátozhatja.A megbízó és a könyvvizsgáló közötti szerződésben indokolt rögzíteni azt, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 23.

Bevallás ellenőrzése megsemmisült könyvelési anyag esetén

Kérdés: Egy vállalkozás (szállodai szolgáltatás) adott évi könyvelési anyaga megsemmisült. Eredeti állapotában kizárólag a számlatömbben maradó tőpéldányok állnak rendelkezésre. A pénztárgépszalagok, a készpénzes kéziszámlák (a tőpéldányok kivételével), valamint a készpénzes, átutalásos költségszámlák megsemmisültek. A könyvelőprogramból előállított főkönyvi karton és főkönyvi kivonat rendelkezésre áll. A hiányzó bizonylatok pótlása nem történt meg. Kizárólag a főkönyvi kivonat alapján elfogadható-e az iparűzési adó alapjának, az iparűzésiadó-alapot csökkentő tételek összegének a megállapítása (a főkönyv és a bevallás adatai nem egyeznek)? Véleményünk szerint ez esetben a bizonylatmegőrzés szabályainak megsértése miatt mulasztási bírság kiszabásának van helye.
Részlet a válaszából: […] A Htv. a vállalkozási szintű iparűzésiadó-alap komponenseit meghatározó definíciókban (Htv. 52. §-a 22., 36., 37., és 40. pontjai) az Szt.-t, közelebbről a vonatkozó számviteli kategóriákat leíró rendelkezéseket tekinti mögöttes jogszabálynak.Az Art. 77. §-ának (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 30.

Iktatási kötelezettség

Kérdés: Magántulajdonú kft.-nél kötelező-e a bejövő és kimenő iratanyag iktatása? Van-e erre valamilyen kötelezettséget előíró jogszabály? Vagy csak a cég vezetése követelheti meg, hogy egyedileg a cégre kialakított iratkezelési szabályzat szerint kell az iratkezelést, az iktatást elvégezni?
Részlet a válaszából: […] ...figyelembevételével, függetlenül attól, hogy a tulajdonosai magánszemélyek vagy társaságok. Az iktatási, a nyilvántartási, a bizonylatmegőrzési rendszer nem megfelelő módon történő kialakításának, esetleg hiányának következménye kihatással lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 7.

Bizonylatmegőrzés a végelszámolás után

Kérdés: Végelszámolás után törlik a céget. Meddig kell a bizonylatait megőrizni?
Részlet a válaszából: […] A bizonylatok megőrzésére vonatkozó számviteli előírásokat az Szt. 169. §-a tartalmazza. A megőrzési időn belüli szervezeti változás (ideértve a jogutód nélküli megszűnést is) nem hatálytalanítja a megőrzési kötelezettséget. Ebből következően már a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 14.

Bizonylatok megőrzése könyvelőnél

Kérdés: Egy társaságnak könyveltem több éven keresztül. 2016 decemberében írásban közöltem velük, hogy a 2016. év lezárása után nem könyvelem a társaság bizonylatait, nem készítem el a beszámolóját. Kértem a társaság ügyvezetőjét, hogy a könyvelt időszak bizonylatait vegye át és vigye el. Többszöri felszólítás ellenére ez a mai napig nem történt meg. Mit tegyek a bizonylatokkal?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 169. §-ában foglaltakból egyértelműen következik, hogy a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat a gazdálkodónak (a társaságnak) kell legalább 8 évig olvasható formában megőriznie.A számviteli bizonylatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 10.

Szigorú számadási kötelezettség

Kérdés: Társaságunk új számlázóprogramot használ a számlák kiállításához. Ebben a programban a számlák sorszámozását meg lehet szakítani, más típusú számozást lehet adni, akár szándékosan, akár véletlenül. Elfogadható-e így a program?
Részlet a válaszából: […] ...számlákat bocsássanak ki.Ha a számlák sorszámozása nem folyamatos, a társaság nem tud eleget tenni az Szt. 169. §-ában előírt bizonylatmegőrzési kötelezettségének sem (a bizonylat a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető legyen).A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 10.

Bizonylatok megőrzése a társaság megszűnésekor

Kérdés: Hány évig kell megőrizni a számviteli beszámolókat, az azokat alátámasztó bizonylatokat? Kinek a feladata a megőrzés, ha a társaság megszűnik? A bizonylatokat hol kell tárolni?
Részlet a válaszából: […] ...– megőrizni. Az eredetileg nem elektronikus formában kiállított bizonylatról készített elektronikus másolattal az Szt. szerinti bizonylatmegőrzési kötelezettség – a vonatkozó jogszabály előírásai figyelembevételével – teljesíthető, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 11.

Bizonylatok őrzése a könyvelőnél

Kérdés: Egyéni vállalkozónak könyveltem 5 évvel ezelőttig. Írásban közöltem vele, hogy tovább nem könyvelek, vigye el a bizonylatokat. Többszöri felszólításra a mai napig sem vitte el. Mit tegyek a bizonylatokkal?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni vállalkozó nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá. Ezért jogszabályi háttérként a válaszhoz az Art.-re hivatkozunk. Az Art. 47. §-ának (1)–(3) bekezdésében foglaltakból egyértelműen következik, hogy az Art. 44. §-ának (1) bekezdésében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 20.
1
2
3