Bizonylatmegőrzés a végelszámolás után

Kérdés: Végelszámolás után törlik a céget. Meddig kell a bizonylatait megőrizni?
Részlet a válaszából: […] A bizonylatok megőrzésére vonatkozó számviteli előírásokat az Szt. 169. §-a tartalmazza. A megőrzési időn belüli szervezeti változás (ideértve a jogutód nélküli megszűnést is) nem hatálytalanítja a megőrzési kötelezettséget. Ebből következően már a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 14.

Bizonylatok megőrzése könyvelőnél

Kérdés: Egy társaságnak könyveltem több éven keresztül. 2016 decemberében írásban közöltem velük, hogy a 2016. év lezárása után nem könyvelem a társaság bizonylatait, nem készítem el a beszámolóját. Kértem a társaság ügyvezetőjét, hogy a könyvelt időszak bizonylatait vegye át és vigye el. Többszöri felszólítás ellenére ez a mai napig nem történt meg. Mit tegyek a bizonylatokkal?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 169. §-ában foglaltakból egyértelműen következik, hogy a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat a gazdálkodónak (a társaságnak) kell legalább 8 évig olvasható formában megőriznie.A számviteli bizonylatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 10.

Bizonylatok megőrzése a társaság megszűnésekor

Kérdés: Hány évig kell megőrizni a számviteli beszámolókat, az azokat alátámasztó bizonylatokat? Kinek a feladata a megőrzés, ha a társaság megszűnik? A bizonylatokat hol kell tárolni?
Részlet a válaszából: […] ...- megőrizni. Az eredetileg nem elektronikus formában kiállított bizonylatról készített elektronikus másolattal az Szt. szerinti bizonylatmegőrzési kötelezettség - a vonatkozó jogszabály előírásai figyelembevételével - teljesíthető, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 11.

Bizonylatok őrzése a könyvelőnél

Kérdés: Egyéni vállalkozónak könyveltem 5 évvel ezelőttig. Írásban közöltem vele, hogy tovább nem könyvelek, vigye el a bizonylatokat. Többszöri felszólításra a mai napig sem vitte el. Mit tegyek a bizonylatokkal?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni vállalkozó nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá. Ezért jogszabályi háttérként a válaszhoz az Art.-re hivatkozunk. Az Art. 47. §-ának (1)-(3) bekezdésében foglaltakból egyértelműen következik, hogy az Art. 44. §-ának (1) bekezdésében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 20.

Elektronikusan előállított bizonylatok megőrzése

Kérdés: Cégünk integrált vállalatirányítási rendszert üzemeltet, amelyben a gazdasági eseményekhez kapcsolódóan elektronikusan képződnek a bizonylatok, könyvelődnek a tételek. Ki kell-e nyomtatni a kimenő számlákon és szállítóleveleken kívül képződő egyéb belső bizonylatokat, ha az egyes gazdasági események összesítőit kinyomtatjuk, és a felelős vezetőkkel aláírattatjuk? Év végén ki kell-e nyomtatni a tárgyi eszköz, a készlet és a főkönyvi kartonokat, ha a program eleget tesz az Szt. 169. §-ának (5) bekezdése és a 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 2. §-a előírásainak, de nem rendelkezik a rendelet 3. §-a szerinti egyik feltétellel sem? Kötelező-e megvalósítanunk a rendelet 3. §-ában foglalt feltételek valamelyikét ilyen fokú integrált rendszer esetében?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az utóbbi kérdésre az, hogy igen.Az Szt. 169. §-ának (5) bekezdése alapján az elektronikusformában kiállított bizonylatot - az elektronikus archiválásra vonatkozó különjogszabály [ez a 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet] előírásainak, valamint a167. § (5)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 21.

Bizonylatok megőrzése

Kérdés: Könyvelőirodánk egyik ügyfelének felmondott. Az adóhatóságnál lévő meghatalmazásunkat visszavontuk. A céget többször felszólítottuk, hogy bizonylatait és iratait vegye át, ez azonban még a mai napig sem történt meg. Meddig kell őrizni ezeket a bizonylatokat? Legutóbbi felszólítólevelünkben közöltük, ha személyesen nem veszi át, akkor az iratokat postán küldjük el. Amennyiben sor kerülne az iratátadásra, kötelesek vagyunk-e a könyvelési adatokat tartalmazó elektronikus adatállományt is átadni? A Számviteli Levelek 214. számában a 4454. kérdésre adott választól eltér az egyik szakkönyv témával kapcsolatos álláspontja. Melyik tekinthető mérvadónak? Ezen utóbbi vélemény szerint a szerződés megszűnését követően a könyvelőirodát nem terheli a számítógépes adatállomány megőrzésének kötelezettsége. Másik kérdésünk, amennyiben ügyfelünk több hónapos vagy éves könyvelési díj-tartozást halmozott fel, és emiatt mondtunk fel, kötelesek vagyunk az iratait visszaadni?
Részlet a válaszából: […] Az Art. 47. §-ának (1)-(3) bekezdésében foglaltakbólegyértelműen következik, hogy az Art. 44. §-ának (1) bekezdésében meghatározottiratokat az adózónak kell az adó megállapításához való jog el­évüléséigmegőriznie. Az Art. 44. §-ának (1) bekezdése szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 15.

Elektronikus úton megküldött beszámoló megőrzése

Kérdés: A kft.-nél a társaság összes bevallását, 2009-ben már a 2008. évi beszámolót is a kft. egyik vezető állású munkavállalója küldi be az Ügyfélkapun keresztül. A könyvelő azt mondta, hogy a beküldéssel megbízott munkavállalónak 10 évig meg kell őriznie a beszámolót, a bevallásokat. Igaz-e? Ha igen, akkor a magánszemélynek (aki beküldte a beszámolót) meddig kell megőriznie azt? Mi van akkor, ha a munkavállaló elmegy a kft.-től?
Részlet a válaszából: […] A választ az egyszerűbbel kezdjük. Az Art. 47. §-ának (3)bekezdése szerint az Art. 44. §-ának (1) bekezdésében meghatározott iratokat azadózónak a nyilvántartás módjától függetlenül az adó megállapításához való jogelévüléséig, a halasztott adó esetén a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 16.

Bizonylatok megőrzése elektronikus formában

Kérdés: A számviteli törvény szerinti kötelezettségének eleget tesz-e a társaság, ha a lezárt évek főkönyvi kartonjait Excel formátumban lementi, és azt egy adathordozóra (floppy discre vagy CD-re) kiírja? Az olvasható formátum így is biztosítható? Egy könyvelőiroda, amely több tíz céget könyvel, ezzel jelentős nyomtatvány- és irodaszer-megtakarítást tudna elérni.
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 169. §-ának (5) bekezdése alapján az elektronikusformában kiállított bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus,illetve részletező nyilvántartásokat is) elektronikus formában kell megőrizni,oly módon, hogy az alkalmazott módszer biztosítsa a bizonylat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 16.

Bizonylatok megőrzése

Kérdés: Az rt. tervezett végelszámolása esetén hány évre visszamenőleg kell megőrizni a beszámolókat, a bizonylatokat, a tárgyieszköz-kartonokat? Adóhatósági ellenőrzés során hány évre visszamenőlegesen vizsgálhatják a zrt.-t? Személyzeti anyagokat hány évig kell megőrizni? A megőrzendő bizonylatokat hol kell tárolni, ha a zrt. teljesen megszűnik, ha a tulajdonos a zrt. egykori székhelyétől távolabb költözik?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 169. §-a szabályozza a számviteli bizonylatokmegőrzésével kapcsolatos követelményeket. Ezen előírás alapján a zrt. az üzletiévről készített beszámolót (a mérleget, az eredménykimutatást, a kiegészítőmellékletet, az adózás előtti eredmény felosztására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 6.