Elektronikus úton előállított dokumentum megőrzése

Kérdés: Elektronikus archiválással, digitalizáló rendszerekkel foglalkozó szolgáltatók kínálatában szerepel az ún. "Elektronikus hitelesítés" ajánlata. A késztermék értékesítését, szállítását, átvételét igazoló dokumentum (szállítólevél) utólagos digitalizálására jelenleg milyen előírások vonatkoznak, a dokumentum hitelességének megőrzését illetően? Az eredetileg papír formában (gépi úton) előállított, az áruátvételt hagyományos módon (tintával) igazoló aláírással ellátott, utólag szkennelt szállítóleveleket az adóhatóság digitális formában hiteles dokumentumnak tekinti-e, amennyiben a digitalizálási szolgáltató digitális aláírással, időbélyeggel igazolja az eredeti papírpéldány és a digitalizált dokumentum egyezőségét? Vagy emellett szükség van a papírdokumentumok megőrzésére is?
Részlet a válaszából: […] Az Art. bizonylatok megőrzésére vonatkozó szabályai nem tartalmaznak konkrét rendelkezést a megőrzés módjára, azaz arra nézve, hogy annak papíralapon vagy elektronikus úton, az eredeti vagy a másolati példány megőrzésével kell-e történnie. Az Art. 78. §-ának (3)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 23.

Papíralapú bizonylatok elektronikus aktiválása

Kérdés: Az Szt. 169. §-ának (6) bekezdése alapján az eredetileg nem elektronikus formában kiállított bizonylatról készített elektronikus másolattal is teljesíthető a bizonylat megőrzésének kötelezettsége, amennyiben a másolatkészítés során alkalmazott módszer biztosítja az eredeti bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét. Az Art. alapján adóigazgatási eljárásban nem kérhető az irat eredeti példánya, amennyiben rendelkezésre áll az elektronikus úton előállított hiteles másolat. A fentiek alapján a hatályos jogszabályi környezet lehetővé teszi azt, hogy egy társaság az összes befogadott papíralapú számlájáról elektronikus másolatot készítsen, és azok archiválásával teljesítse megőrzési kötelezettségét? Tehát archiválás után a papíralapú számlák kidobhatók, ha archiválva őrizzük meg 8 évig? Hogyan kell helyesen archiválni a számlákat, hogy cégünk megfeleljen a megőrzési kötelezettségnek?
Részlet a válaszából: […] Kérdésére a választ az Szt. 169. §-ának idézett (6) bekezdése megadja, csak ezt a részt a kérdéséből kihagyta. A törvény szerint a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló jogszabály előírásainak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 26.

Pdf-formátumú számlák megőrzése

Kérdés: A számláinkat elektronikusan szeretnénk megőrizni. Az e-mail mellékleteként már hitelesítéssel érkező, illetve nem hitelesített pdf-formátumban kapott számlákat kinyomtatjuk, és a továbbiakban mint papíralapú számlákat kezeljük, küldjük a társosztályoknak igazoltatásra. Könyvelés után az SAP-rendszerünkből kapott bizonylatszámot ráírjuk, a kifizetés dátumát rögzítjük rajta, majd beszkenneljük a mellékleteivel együtt, és elküldjük elektronikus hitelesítésre egy szolgáltatóhoz. Ezután csatoljuk az SAP-rendszerben a könyvelési bizonylathoz. Megfelel-e ez a folyamat az elektronikus számlák megőrzése, illetve az elektronikus archiválás szabályainak?
Részlet a válaszából: […] Mind a hitelesítéssel érkező, mind pedig a nem hitelesített pdf-formátumban kapott számla elektronikus számlának minősül az Áfa-tv. fogalommeghatározása szerint (259. § 5. pont), amely kizárólag elektronikus formában őrizhető meg [179. § (2) bekezdés]. Kialakított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 18.

Elektronikusan előállított bizonylatok megőrzése

Kérdés: Cégünk integrált vállalatirányítási rendszert üzemeltet, amelyben a gazdasági eseményekhez kapcsolódóan elektronikusan képződnek a bizonylatok, könyvelődnek a tételek. Ki kell-e nyomtatni a kimenő számlákon és szállítóleveleken kívül képződő egyéb belső bizonylatokat, ha az egyes gazdasági események összesítőit kinyomtatjuk, és a felelős vezetőkkel aláírattatjuk? Év végén ki kell-e nyomtatni a tárgyi eszköz, a készlet és a főkönyvi kartonokat, ha a program eleget tesz az Szt. 169. §-ának (5) bekezdése és a 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 2. §-a előírásainak, de nem rendelkezik a rendelet 3. §-a szerinti egyik feltétellel sem? Kötelező-e megvalósítanunk a rendelet 3. §-ában foglalt feltételek valamelyikét ilyen fokú integrált rendszer esetében?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az utóbbi kérdésre az, hogy igen.Az Szt. 169. §-ának (5) bekezdése alapján az elektronikusformában kiállított bizonylatot – az elektronikus archiválásra vonatkozó különjogszabály [ez a 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet] előírásainak, valamint a167. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 21.

Bizonylatok megőrzése elektronikus formában

Kérdés: A számviteli törvény szerinti kötelezettségének eleget tesz-e a társaság, ha a lezárt évek főkönyvi kartonjait Excel formátumban lementi, és azt egy adathordozóra (floppy discre vagy CD-re) kiírja? Az olvasható formátum így is biztosítható? Egy könyvelőiroda, amely több tíz céget könyvel, ezzel jelentős nyomtatvány- és irodaszer-megtakarítást tudna elérni.
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 169. §-ának (5) bekezdése alapján az elektronikusformában kiállított bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus,illetve részletező nyilvántartásokat is) elektronikus formában kell megőrizni,oly módon, hogy az alkalmazott módszer biztosítsa a bizonylat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 16.

Számlák megőrzése

Kérdés: Ügyfelem nagy mennyiségű bel- és külföldi bejövő számláját szkenneli, és így számítógépen tárolja. Azt tervezi, ha az elfogadható, akkor csak a tárgyév és az azt megelőző év számláit őriznék meg, a korábbiakat megsemmisítenék, hiszen azokat a számítógépből bármikor ki tudnák nyomtatni. Ezt az eljárást szándékoznak alkalmazni a kimenő számlák esetében is. Érvelésük szerint eleget tesznek ezzel a számviteli törvény követelményeinek. Mi az Önök álláspontja?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 169. §-ának (6) bekezdése szerint az eredetileg nemelektronikus formában kiállított bizonylat elektronikus formában is megőrizhetőoly módon, hogy az alkalmazott módszer biztosítsa az eredeti bizonylat összesadatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. december 13.

Bizonylatokkal kapcsolatos előírások változása

Kérdés: Úgy hallottuk, az Európai Unióban nem kötelező a számlák aláírása. Magyarországon is változik az előírás? Változnak-e a követelmények az elektronikus aláírással, a bizonylatok megőrzésével kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] A feltett kérdésekre a rövid válasz az, hogy igen, változnak. Sőt új követelmények is megfogalmazódtak.Az Szt. új 161/A. §-a alapján a gazdálkodónak a könyvvezetésre, a bizonylatolásra vonatkozó részletes belső szabályait úgy kell kialakítania, hogy az a mérleg és az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 8.