Elhatárolt veszteség

Kérdés: Egy általunk könyvelt 1996-ban alakult társaságnak 1997-ben jelentős vesztesége keletkezett, melyből a 2017. évi adóbevallás során a maximális lehetséges összeget igénybe kívánja venni. Egy szakmai kiadó által kiadott, 2017. évi társasági adóra vonatkozó kézikönyv az elhatárolt veszteség felhasználásáról az alábbiakat tartalmazza:
"Az elhatárolt veszteség - attól függően, hogy mikor keletkezett - különböző időszakok szerinti előírásokra figyelemmel érvényesíthető az adóalapnál. A felhasználásra nyitva álló határidőt tekintve a 2004-2014 közötti adóévek veszteségei 2025-ig írhatóak le, illetve 2004. 01. 01. előtt, valamint 2015. 01. 01-jétől (ismét) 5 adóéves időkorlátot tartalmaz a szabályozás. (A 2004 előtti szabályok körében - például a 2001-2003 adóévekben keletkezett veszteségre, ha az az alapítás éve vagy az azt követő 3 adóévi veszteség - korlátlan idejű leírás is szerepelt, amelynek érvényesítése felmerülhet akár 2017-ben is.) Ha a veszteség:
- 2015-ben vagy azt követően keletkezett, akkor a keletkezése adóévét követő 5 adóévben érvényesíthető [Tao-tv. 17. § (1) bek.];
- 2004-2014 között keletkezett, akkor a 2014. 12. 31-én hatályos előírások szerint írható le, utoljára a 2025. 12. 31-ét magában foglaló adóévben [Tao-tv. 29/A. § (6) bek.];
- 2001-2003 között keletkezett, akkor a keletkezése időpontjában érvényes feltételek szerint érvényesíthető [Tao-tv. 29/F. § (2) bek.];
- 1997-2000 között keletkezett, akkor a Tao-tv. 17. § 2000. 12. 31-én hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával használható fel [Tao-tv. 29/C. § (13) bek.];
- 1997 előtt keletkezett, úgy annak - a társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény előírásai szerint elhatárolt - összege az elhatárolás időpontjában érvényes feltételek szerint írható le."
Részlet a válaszából: […] ...veszteségüket tekintve."A 2000. december 31-én hatályos Tao-tv. 17. § (2) bekezdését úgy értelmeztük, hogy az 1997-ben keletkezett elhatárolt veszteséget a 2017. évre vonatkozó társaságiadó-bevallásban az adóalap 100%-áig figyelembe vehetjük csökkentő tételként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 10.
Kapcsolódó címke:

Elhatárolt veszteség

Kérdés: A kft. 2008-ban alakult. Működése során 2008-2010-ig felhalmozott kb. 20 millió Ft veszteséget (működésének minden évében negatív volt az adóalapja). 2012-ben új tulajdonosa lett a társaságnak, aki egyszemélyi 100%-os tulajdonos. 2015-ben (a 2015-ös adóévi adóalap csökkentéseként) és azt követő években felhasználhatja előző évi veszteségeit? Ha felhasználhatja, milyen feltételeknek kell teljesülniük az előző évi veszteségek felhasználásához?
Részlet a válaszából: […] 1. A 2008-2010. adóévekben keletkezett veszteség adóalap-csökkentésként akkor használható fel, ha 2012-ben a kft.-ben többségi befolyást szerző:- a Tao-tv. alkalmazásában adózónak minősült; azaz társaságiadó-alany volt, és- a többségi befolyást szerző adózó a befolyása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 28.
Kapcsolódó címke:

Elhatárolt veszteség kiva-alanynál

Kérdés: A kiva-adózás veszteségelhatárolásának értelmezésével kapcsolatban van kérdésünk. Nevezetesen 2013-ban 150 M Ft, 2014-ben pedig 45 M Ft volt a pénzforgalmi veszteségünk. 2015-ben viszont várhatóan kb. 100 M Ft-nyi pénzforgalmi eredményünk lesz, mellyel szemben a lehetséges mértékben veszteséget kívánunk elszámolni. Kérdés, hogy mennyit lehet? Csak a 2013. évi veszteség 1/10-ét vagy 2/10-ét, mert már 2 év telt el? És ugyanakkor elkezdhetjük-e már egyidejűleg elszámolni a 2014. évi veszteség 1/10-ét is? Ez azért kérdés, mert a Katv. szerint a veszteségeket a keletkezésük sorrendjében kell elszámolni, azaz esetleg meg kell-e várni, amíg a 2013-i veszteség kifut? Mi lesz a folytatás? A két kezdeti veszteséges év után lesz pl. 3 évig pozitív a pénzforgalmi eredmény, majd vagy 2 évig újabb veszteséges évek következnek, akkor a 6. évben az első évi veszteség hányadrésze számolható el (6/10 vagy 3/10), mikor fut ki, és mi lesz a később keletkező veszteségekkel stb.?
Részlet a válaszából: […] ...eszköz (beruházás), szellemi termék, kísérleti fejlesztés aktivált értékével kapcsolatos adóévi kifizetésnek megfelelő összeg - az elhatárolt veszteség egyidejű csökkentése mellett - csökkenti a teljes adóalapot.Ez - a példa szerinti eset alapján - azt jelenti,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 28.
Kapcsolódó címkék:  

Elhatárolt veszteség

Kérdés: A társaságiadó-törvény 17. §-a szerint, ha a társaságiadó-alap bármely adóévben negatív, ezzel az összeggel az adózó a következő öt adóévben döntése szerinti megosztásban (különböző kitételekkel) csökkentheti az adózás előtti eredményét, feltéve hogy a negatív adóalap a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. A kérdésem ezzel kapcsolatban a következő: ha az adózott eredmény pozitív, és az adóalap a növelő és csökkentő korrekciós tételek miatt válik negatívvá, abban az esetben is elhatárolható a negatív adóalap, és a későbbi években ezzel az összeggel csökkenthető a társaságiadó-alap?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. előírása szerint az adóalap az adózás előtti eredmény növelő és csökkentő tételekkel módosított összege [Tao-tv. 6. §-ának (1) bekezdése]. Elhatárolni a negatív adóalapot lehet, azaz ha az adózás előtti eredmény pozitív, és az adóalap a növelő és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 14.
Kapcsolódó címke:

Elhatárolt veszteség figyelembevétele a kiva-alapnál

Kérdés: A 6573-as szakmai válasz szerint a kiva-alany a 2014-ben beszerzett 2000 E Ft tárgyi eszköz értékének megfelelő összeggel akkor csökkentheti a 2014. adóévi adóalapját, ha a beruházás ellenértékét 2014-ben kifizette. Kérdésünk, hogy nincs-e évszámelírás a Számviteli Levelek válaszában a 2014. évi adóalapra vonatkozóan (nem 2015-évet akartak-e írni?), mivel a KIVA tv. 20. § (11) bekezdése szerint a tárgyévi beruházás értékével csak a következő évek (pl. 2015, 2016 stb.) adóalapja csökkenthető?
Részlet a válaszából: […]

Igen, igaza van, a beruházás érdekében a 2014. adóévben kifizetett összeg nem az adóév (nem 2014), hanem a következő adóévek adóalapját csökkentheti.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 16.
Kapcsolódó címke:

Elhatárolt veszteség figyelembevétele a kivaalapnál

Kérdés:

Belföldi, kisvállalati adó hatálya alá tartozó gazdasági társaság várható 2014. évi pénzforgalmi eredménye + 10 000 E Ft lesz. A társaság 2014. év folyamán 2000 E Ft értékű, korábban még használatba nem vett tárgyi eszközt szerzett be. A 2012. évi CXLVII. tv. 20. §-ának (11) bekezdése szerint csökkentheti-e a gazdasági társaság a következő évek (2015, 2016 stb.) adóalapját a 2014. évben beszerzett tárgyi eszköz (2000 E Ft) értékével, mint "elhatárolható veszteséggel", függetlenül attól, hogy a 2014. évi pénzforgalmi eredménye pozitív lesz? A NAV e kérdésre vonatkozó válasza a törvény 20. §-a (9) bekezdésének idézésére korlátozódott, amelyből nem tudtunk egyértelmű válaszra következtetni.

Részlet a válaszából: […] ...2014-ben kifizette, és rendelkezik a Katv. 20. §-ának (9) bekezdése szerinti (az adóalap csökkentéseként még figyelembe nem vett) elhatárolt veszteséggel [Katv. 20. § (11)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 12.
Kapcsolódó címke:

Elhatárolt veszteség, veszteségelhatárolás

Kérdés: A kft. 2008-as 50 millió forintos negatív adóalapjából a 2009-es beszámolóban a pozitív adózás előtti eredményét 10 millió forinttal csökkentette (így adóalapja nulla lett), mert a 2008-as negatív adóalapból 10 millió forintot elhatárolt. A 2010. évi adózás előtti eredménye várhatóan 5 millió forint lesz, és a kft. élni kíván további 5 millió forintos elhatárolással (2008-as negatív adóalap fennmaradó része erre még lehetőséget nyújt). A kft. a 2010. évi beszámolójában elhatárolhat-e 5 millió forint veszteséget? Hány évig lehet még a 2008-as negatív adóalapot a következő évek pozitív adózási eredményeinek terhére elhatárolni? (A kft. - a következő évek várható eredményeit figyelembe véve - még kb. 5-6 évig el tudná határolni a 2008. év veszteségét!)
Részlet a válaszából: […] Feltételezhetően rossz fogalomhasználat szerepel akérdésben, ugyanis elhatárolni a keletkezéskor kell (lehet) a negatívadóalapot, amelyet a későbbi adóévekben - a 2008. adóév elhatárolt negatívadóalapját időkorlát nélkül - le lehet vonni az adózás előtti eredményből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 13.

Elhatárolt veszteség leírása

Kérdés: A kft. 10 éve nyereséges volt, majd a 12. évben, 2006. és a 2007. évben is veszteséget mutatott ki. A 2006. évi bevételek 101 M Ft, a költség és ráfordítások 140 M Ft, a társaságiadó-alap -42 M Ft. Ugyanezen adatok 2007. évben (65 M Ft, 64 M Ft, társaságiadó-alap -17 M Ft, elvárt adóalap -9 M Ft). Az APEH felé bejelentés nem történt sem a 2007., sem a 2008. évben, az szerintünk nem volt indokolt. A 2008-as évben jelentős a nyereség. A veszteségek elhatárolhatóak, leírhatóak-e pl. 2008. évben az adóalapból?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 17. §-ának (8) bekezdése szerint a negatív adóalapelhatárolásához akkor kell adóhatósági engedély, ha a negatív adóalap az adózóadókötelezettsége keletkezésének évét követő negyedik adóévben (átalakulássallétrejött adózónál a jogelőd...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 16.
Kapcsolódó címke:

Előtársaság elhatárolt veszteségének leírása

Kérdés: A kft. 2007. 09. 01.-10. 15-ig előtársaság volt, majd 2007. 10. 16.-12. 31-ig mint bejegyzett társaság működött. Az előtársaság időszakában költség és ráfordítás volt 300 E Ft értékben, bevételek nem voltak, így a veszteség 300 E Ft. Az APEH felé lejelentés nem történt. A 2008. évben várható eredmény 2000 E Ft. Az adóalapnál levonható-e az előtársasági veszteség a 2008-as évben?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 17. §-ának (8) bekezdése szerint a negatív adóalapelhatárolásához akkor kell adóhatósági engedély, ha a negatív adóalap az adózóadókötelezettsége keletkezésének évét követő negyedik adóévben (átalakulássallétrejött adózónál a jogelőd...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 16.
Kapcsolódó címkék:  

Elhatárolt veszteség igénybevétele végelszámolás alatt

Kérdés: A gazdasági társaság (alapítás ideje: 2005. 08. hó) 2008. október 1-jétől végelszámolás alatt áll. A 2008. 09. 30-i fordulónappal készített beszámolója szerint az adózás előtt eredménye -60 millió Ft. A végelszámolási időszak alatt (2008. 10. 01.-2009. 01. 31. között) kb. 1 millió Ft adózási eredménye lesz. A kft.-nek a végelszámolási időszakot lezáró beszámolója elkészítésekor a -60 millió Ft-os veszteséget el lehet-e határolni a végelszámolási időszak alatt képződött pozitív (1 millió Ft) eredmény terhére?
Részlet a válaszából: […] ...tartalékot -az általános előírások alapján határozza meg az adóalapját. Ebből következően akorábbi adóévekben jogszerűen elhatárolt veszteséggel jogosult csökkenteniadózás előtti eredményét.Itt jegyezzük meg, nincs szó a kérdésben arról, hogy akft...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 16.
Kapcsolódó címkék:  
1
2