Behajthatatlan követelések önellenőrzése

Kérdés: Adóellenőrzéssel lezárt adóévünkben (2019) van több olyan követelésünk, amelyek behajthatatlanok lettek. Viszont a felszámolás kezdete óta csak idén telt el a két esztendő. Erre az évre így is beadható áfás önellenőrzési bevallás ezen követelésekre vonatkozóan?
Részlet a válaszából: […] Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-tv.) 259. § 3/A. pontjának c) alpontja szerint behajthatatlan követelésnek minősül többek között az olyan követelés, amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 27.

Becsléssel megállapított árbevétel következményei

Kérdés: A kft.-nél az adóhatóság a 2019. évi áfaellenőrzés során olyan árbevételi számlákat talált, amelyek nem kerültek könyvelésre. Ezen túlmenően becslés alapján is áfahiányt állapított meg. Akft. 2021-ben kapta meg a jogerős határozatot. Ez esetben mi legyen a társasági adó alapja az önellenőrzés során? Elegendő csak a feltárt árbevételi számlákat figyelembe venni? A becsült árbevételtől el lehet tekinteni? A társasági adó alapjához a készletet is kivezethetjük? A hiba jelentős. A 2019. évi helyesbített egyszerűsített éves beszámolót közzé kell tenni?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtak a számviteli törvényben szabályozottaktól lényegesen eltérő gyakorlatot tükröznek. Amegállapítások teljes körű könyvelésének az is feltétele, hogy az adóhatóság határozatát a kft. elismerte-e, elfogadta-e? (Bár a kft. a kérdés szerint 2021-ben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 26.

Átalakulás után a jogelőd ellenőrzése

Kérdés: Az átalakulás után a kft.-nél a jogelőd betéti társasági időszakot ellenőrizték, és jelentős összegű hibákat tártak fel, amelyek a kft. nyitó adatait is érintik. Mi a helyes eljárás ez esetben a kft.-nél?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. 3:39. §-ának (1) bekezdése szerint jogi személy más típusú jogi személlyé történő átalakulása esetén az átalakuló jogi személy megszűnik, jogai és kötelezettségei az átalakulással keletkező jogi személyre, mint általános jogutódra szállnak át.A hivatkozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 23.

Mérlegkészítés időpontja utáni számla

Kérdés: Cégünknél a mérlegkészítés időpontja január 15-e. Gyakran előfordul, hogy ezen időpontig nem kerül elszámolásra az összes még le nem számlázott igénybe vett szolgáltatás. Ezek miatt minden évben önellenőrzéssel kell rendezni a többlet-társaságiadót. A jelentős árbevételű cégnél az egyedileg 20-100 ezer forintos tételek nem jelentősek. Van-e lehetőség a számvitel-politikában meghatározni egy korlátot, ami alatt ezek a számlák a következő évi beszámolóban szerepelhetnek, és nem kell önellenőrzést végrehajtani? Lehet-e ez esetben a későbbiek során adóhiányt megállapítani?
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kell kezdeni, hogy a kérdés szerinti egyszerűsítés "lehetősége" ma a számviteli, illetve az adózási jogszabályok kisebb-nagyobb megsértésével járna, illetve a Tao-tv. vonatkozó rendelkezéseit kellene módosítani.A számviteli alapelvek (elsősorban a teljesség, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 30.

Nem jelentős összegű hiba könyvelése

Kérdés: X kft. rendszeresen végzett cégünknél karbantartási tevékenységet. Belső ellenőrzésünk 2019-ben megállapította, hogy a k ft. 2016-2018. évi számlái - több esetben - el nem végzett munkákat is tartalmaztak. A kft. a túlszámlázásokat elismerte, az érintett számlákat helyesbítette. Hogyan könyveljük az egyik évben sem jelentős összegű helyesbítő számlákat?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 3. §-a (3) bekezdésének 3. és 4. pontja tartalmazza a jelentős és a nem jelentős összegű hiba értelmező rendelkezését. Ebből az következik, hogy ezen minősítésnél nem egy-egy hiba nagyságát (egy-egy helyesbítő számla szerinti korrekciót) kell figyelembe venni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 10.

Jelentős összegű hiba könyvelése

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a jelentős összegű hibákat?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, ugyanúgy, mint a nem jelentős összegű hibákat. Eltérés nem a könyvelésben, hanem a számviteli beszámolóban való bemutatásban van.A jelentős összegű hiba, illetve a nem jelentős összegű hiba értelmező rendelkezését az Szt. 3. §-a (3) bekezdésének 3...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 7.

Jogelődnél feltárt hiányosságok elszámolása

Kérdés: Cégformaváltással kft.-ből zrt.-vé alakult át egy társaság 2016. évben. Az átalakulást követően derült ki, hogy a jogelőd bizonyos tételeket nem az Szt. előírásainak megfelelően számolt el. A megszűnt jogelőd záró beszámolója, illetve az átalakulási vagyonmérleg és vagyonleltár is a hibás elszámolás alapján került összeállításra. A feltárt hibák és hibahatások jelentősnek minősülnek. A jogelőd kft. már megszűnt, az átalakulással létrejött zrt. pedig újonnan létrejött társaságnak minősül, így nincs az előző évekre vonatkozó adata. A végleges vagyonmérleg adatai lehetnek a zrt.-nél nyitó adatok? A feltárt hibák pedig a középső oszlopban? Ha igen, akkor a jelentős hibák eredményre gyakorolt hatását az eredménykimutatás egyes tételeinél kell szerepeltetni, vagy csak a mérlegben a saját tőkén belül az eredménytartaléknál?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtak arra utalnak, hogy az átalakuló társaság vezetői nem jártak el körültekintően az átalakulás előkészítése során, és arra is, hogy az átalakulás kötelező auditálását végző könyvvizsgáló sem a jogszabályokban, a standardokban előírtak szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 9.

Társasági adó önrevíziója mikrogazdálkodónál

Kérdés: Hogyan kell könyvelni mikrogazdálkodói beszámolónál a társasági adó önrevíziója kapcsán megnövekedett társaságiadó-fizetési kötelezettséget? Nincs középső oszlop. A beszámolót ismételten nem lehet közzétenni. Ha csekély összegű, tárgyévi tételként könyvelendő, de hová? Egyéb ráfordítás lesz?
Részlet a válaszából: […] A 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdése alapján a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítőnél az ellenőrzés (akár adóellenőrzés, akár önellenőrzés) megállapítása minden esetben nem jelentős összegű hibának minősül. Ezért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 24.

Lejárt utalványok visszautalt ellenértéke

Kérdés: A SZÉP kártyához kapcsolódó lejárt, visszafizetett elektronikus utalványok értékének helyes számviteli elszámolását keresve, két különböző könyvelési megoldással találkoztunk. A Számviteli Levelek 280. számában az 5732. kérdésre adott válasz szerint a lejártnak minősülő SZÉP utalványok visszautalt ellenértékét a személyi jellegű egyéb kifizetéseket csökkentő tételként kell elszámolni. A "Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat" 2013. évi 7-8. számában az 51/2013. számviteli kérdésre adott válasz szerint a visszafizetett értéket egyéb bevételként kell elszámolni az Szt. 77. §-ának (1) bekezdése alapján. Melyik megoldás alapján kell eljárni?
Részlet a válaszából: […] Mivel az Szt. egyéb bevételeket részletező 77. §-a tételesen nem tartalmaz előírást az előző üzleti év(ek)ben költségként elszámolt összegek visszafizetésének elszámolására, a tartalom elsődlegessége a formával szemben számviteli alapelv alapján a jogalkalmazó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 10.

Áfaellenőrzés megállapításának könyvelése

Kérdés: 2009-ben az APEH áfaellenőrzést tartott 2007. III. negyedévi bevallással kapcsolatban. Romániába búzát exportáltunk. Papírjaink alapján nem számítottunk fel áfát, mivel Közösségen belüli értékesítés volt. Utólag az APEH megállapította, hogy ezt jogtalanul tettük, mivel a román társaság nem létezik. Ezért jogtalan volt az áfa nélküli számla kibocsátása. Az ügy bíróságra került, de nem nyertünk, így a határozat jogerőre emelkedett 2010-ben, a bírság, a késedelmi pótlék, az elmaradt áfa összegét is akkor utaltuk át. Kérdésem, a 2007. évet önellenőrizni kell? Vagy csak 2010-ben a háromoszlopos beszámoló miatt? Azt hogyan kell elkészíteni? Hogyan kell kontírozni?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerint az APEH 2009-ben a 2007. III. negyedéviáfabevallást ellenőrizte, megállapítása azonban csak 2010-ben emelkedettjogerőre. Általános szabály - az Szt. 19. §-ának (3) bekezdéséből következik -,hogy az ellenőrzés megállapításait akkor kell könyvelni, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 4.
1
2
3