Vadászati jog haszonbérbe adásának adózása

Kérdés: A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 3. §-ának (1) bekezdése szerint a vadászati jog – mint vagyoni értékű jog – a földtulajdonjog elválaszthatatlan részeként a földtulajdonost illeti meg. Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 9.4.1. pontja értelmében, amennyiben a földtulajdonos a földjét bérbeadás útján hasznosítja, és a bérleti szerződés időtartama az 5 évet eléri, a termőföld bérbeadásából származó bevétel adómentes. Ha a termőföld bérbeadása során a föld bérlője és a vadászati jog bérlője nem ugyanazon természetes vagy jogi személy, akkor is adómentes a vadászati jog bérbeadás útján történő hasznosításából származó bevétel, az 5 évet elérő szerződés esetén?
Részlet a válaszából: […] ...vadászjeggyel rendelkező tagokból álló egyesület (vadásztársaság),– a vadásztársaságok érdekképviselete,– a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási ágazatba besorolt társaság, feltételekkel.Egy haszonbérlő – főszabályként – legfeljebb egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 12.

Fakitermelés jövedelme – magánszemély

Kérdés: Társaságunk erdőgazdálkodási tevékenységet is végez. Az erdőbirtokos magánszeméllyel az erdő művelésére szerződést kötött 2010-ben. 2016-ban az erdőterület gyérítése következtében faanyag kitermelése történt, melyet társaságunk értékesített. Az erdőtulajdonos nem tud számlát adni. A tőle "felvásárolt" fa értéke és a faanyag kitermeléséhez kapcsolódó költségek különbözete a magánszemélyt illeti meg. Hogyan kell ezt helyesen elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...bevételhez jut, és amely nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe. Így önálló tevékenységnek minősül a magánszemély erdőgazdálkodási tevékenysége is. (Erre lehet következtetni az Szja-tv. 20. §-ának az előírásából is.)Az önálló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 15.

Natura 2000 keretében kapott támogatás

Kérdés: Az erdőtulajdonosi közösség megbízott egy bt.-t az erdőgazdálkodással, amely évek óta pályázott és nyert különböző összegeket a Natura 2000 keretében. Önök szerint kit illet az összeg? A régebbi összegeket most kifizetnék a földtulajdonosi közösség magánszemély/egyéni vállalkozó/őstermelő tagjainak. Megtehetik? Ha igen, milyen feltételekkel, milyen adózási szabályok mentén? A bt. társaságiadó-alany, amely a kapott összegeket nem könyvelte bevételként, elkülönítette arra az esetre, ha az derülne ki, hogy nem is őt, hanem a tagokat illeti, vagy különböző okok miatt azt vissza kell fizetni. A bt. és a közösség között létrejött szerződés erre vonatkozó kitételt nem tartalmaz. A bt. találkozott és élt a pályázat lehetőségével, most a nyert összeg sorsa a kérdés.
Részlet a válaszából: […] ...társulásának képviselője, akit az erdészeti hatóság erdőgazdálkodóként nyilvántartásba vett, ebből következően az erdővel, az erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos költségek az erdőgazdálkodónál kell, hogy megjelenjenek, kimutatásra kerüljenek. Így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 18.

Csereerdő telepítése megbízásból

Kérdés: Erdőgazdálkodással foglalkozó társaságunk elvállalta a kivitelező cég megbízásából (jogszabályi kötelezettség miatt), hogy az útépítés miatt általuk kivágott erdő helyett újat (ún. csereerdőt) telepít saját területén. Az új erdő telepítésével kapcsolatos ráfordítás beruházás. A vállalkozási díj árbevétel, amellyel szemben így költséget nem tudunk elszámolni. Mi lenne a helyes megoldás a számvitelben és a társasági adóban?
Részlet a válaszából: […] A válasz röviden az, hogy a számviteli előírások megtartásával kell eljárni, a gazdasági eseményeket nem szabad összevontan kezelni. A gazdasági események folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell.A kérdésben leírtak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 14.

Erdők állományneveléséhez kapott támogatás

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a fiatal erdők állományneveléséhez kapott támogatást?
Részlet a válaszából: […] Amíg az erdőtelepítés erdővé minősítése nem történik meg, addig az erdő telepítésével, gondozásával, pótlásával, állománya nevelésével kapcsolatosan felmerülő költségeket beruházásként kell kimutatni. Ebből következően a fiatal erdők állományneveléséhez kapott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 10.

Németországban lévő ingatlan hasznosítása

Kérdés: Belföldi magyar magánszemély EU területén (Németországban) vásárol ingatlant és bérbe adja. Miként kell adóznia? Magyarországon kell adózni, a bérbeadásra vonatkozó magyar jogszabályok szerint, vagy Németországban, esetleg kettős adózásról szóló egyezmény szabályozza a Magyarországon fizetendő adót?
Részlet a válaszából: […] A kettős adózásról szóló egyezmények általában úgy szabályoznak, hogy az ingatlanból származó jövedelem az ingatlan fekvése szerinti államban adóztatható. A Magyarország által Németországgal kötött hatályos egyezmény a 2011. évi LXXXIV. törvény, amelynek 6. cikk (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 8.

Erdőtelepítés vállalkozásban

Kérdés: A társaság erdőtelepítést végez. A szerződés alapján a telepítésre meghatározott összeget számlázhat, 7 év múlva kell átadni a telepített erdőt. Adott, hogy egyes részfeladatok elvégzéséért a teljes összeg hány százalékát jogosult számlázni. 7 év alatt bármi történik, az a társaság saját kockázata. A munkálatokat részben alvállalkozóval végzi. Mi a helyes számviteli elszámolás? Az erdő jövőbeni tulajdonosa felé előlegszámlát vagy normál számlát kell kiállítani? Időbelileg elhatároljuk a bevételt? Hogyan kezeljük az alvállalkozói számlákat és a saját tevékenység ellenértékét?
Részlet a válaszából: […] A válasznál a következőkből kell kiindulni.Az Szt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a tárgyi eszközök között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket, így az erdőt is. Ebből következően az erdőtelepítéssel kapcsolatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 6.

Szolgáltatás kitermelt fa ellenében

Kérdés: Társaságunk erdőgazdálkodást, erdő­művelést is végez. A saját erdőn kívül magánszemélyek (őstermelők) számára megbízási szerződés alapján a magántulajdonú erdővel kapcsolatos valamennyi ápolási, fenntartási munkát, gyérítést, véghasználatkor a fakitermelést, valamint újraerdősítést végez. Elszámoláskor a fa értékéből levonjuk az elvégzett munka költségét. A megmaradt fa értékét felvásárlási jeggyel felvásároljuk az őstermelőtől. Helyes-e az ilyen módon (nettó) történő elszámolás?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy nem helyes!A válasznál abból kell kiindulni, hogy a társaságténylegesen végez mezőgazdasági (erdőgazdálkodási) tevékenységet, amagánszemély pedig nem, ő a társaság által kitermelt fát "adja el" atársaságnak részben a társaság által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 15.

Erdőgazdálkodással kapcsolatos bevételek, ráfordítások

Kérdés: Kettős könyvvezetésre kötelezett bt. tevékenységi köre erdőgazdálkodás, erdő-szakirányítás és fakereskedelem. A társaság a tevékenységét részben bérelt erdőterületen végzi. Az erdő sajátosságaira tekintettel, hogyan kell a kettős könyvvitelben szerepeltetni a bevételt és az elszámolt bérleti díjat? Egy adott erdőrészlet hozama (a fakitermelés) és ennek árbevétele jellemzően a bérleti időtartam első évében jelentkezik, ekkor kell a bérleti díjat is kifizetni. Az első évben a fakitermelés költsége, az erdőfelújításból az újratelepítés, továbbá az ápolás és pótlás költségei jelentkeznek, amelyre a kitermelés évében céltartalékot kell képezni. Úgy gondolom, hogy az első évben jelentkező árbevételt és bérleti díjat időbeli elhatárolással meg kellene osztani a bérleti időszak időtartamára. Dönthetek úgy is, hogy a kitermelés évében számolom el a bevételt és a teljes futamidőre jutó bérleti díjat?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy nem lehet másként eljárni, mintahogyan azt a bt. utolsóként megfogalmazott kérdése tartalmazza, azaz akkorkell az árbevételt elszámolni, amikor az az Szt. szerint kötelező, a bérletidíjat pedig akkor, amikor azt a megállapodás szerint fizetni kell.A rövid...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 26.

Erdőgazdasági ágazatban de minimis támogatás

Kérdés: Erdőgazdálkodási ágazatba sorolt társaság további tevékenysége fakereskedelem. A társaság bérelt erdőben végzi tevékenységét, integrátor, valamint egyéb magánerdő-tulajdonnal rendelkező közösségekkel kötött megállapodás alapján. Vállalt feladata az erdőtörvényben leírtak szerinti tervezés, fakitermelés, újratelepítés, telepítések ápolása, gyérítés, tisztítás stb., a területről letakarított fát a megállapodástól függően a tulajdonosoktól felvásárolja és továbbértékesíti. Árbevételének nagyobb része ebből származik. A 200 000 eurós keret vonatkozik-e rá, vagy esetleg ezen a kereten belül valamiféle számítási móddal kell megállapítani a rá vonatkozó de minimis keretet? A bérelt területek után az erdőtelepítésekre már tavaly kapott 10 000 eurót, az idén úgyszintén kb. ennyit. Teljes a tanácstalanságom, hogy most a társaságiadó-bevallásnál vehetek-e még igénybe adókedvezményt a Tao-tv. 22/A. paragrafusa alapján? A beruházás támogatásintenzitási keretébe belefér. A rá vonatkozó de minimis keret nagyságát szeretném biztosan tudni.
Részlet a válaszából: […] A de minimis támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a deminimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i1998/2006/EK bizottsági rendelet (1998/2006/EK rendelet) alapjánérvényesíthető. E rendelet szerinti támogatás nem vehető igénybe – többekközött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 13.
1
2
3