MRP-nek átadott vagyon a létrehozónál

Kérdés: A zrt. létrehozott egy MRP-szervezetet. Az alapítás dátuma: 2018. 10. 29. Ez a határozat 2019. 02. 06-án érkezett meg a zrt.-hez. Az MRP alapszabálya szerint a nem vagyoni hozzájárulást (részvényt) a bejegyzéstől számított 8 napon belül át kell adni. Az MRP-nek - technikai okok miatt - a mai napig nincs adószáma, így értékpapírszámlával sem rendelkezik, amelyre a nem vagyoni hozzájárulást átadhattuk volna. A zrt. könyveiben a 2018-as évben szükséges-e kötelezettségként szerepeltetni a nem vagyoni hozzájárulást? Ha igen, milyen összeggel? Vagy elegendő a 2019-es évben szerepeltetni a vagyoni hozzájárulás értékét?
Részlet a válaszából: […] ...válasz előtt indokolt tisztázni a kérdésben leírtakat, mivel azok nem felelnek meg a vonatkozó MRP-törvény rendelkezéseinek.Az MRP részére az alapító (a létrehozó), a résztvevő, valamint - ha az nem azonos az alapítóval - az MRP-t megindító személy juttathat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

MRP-nek átadott vagyon

Kérdés:

A zrt. az MRP Alapszabálya szerint 100.000 Ft pénzbeli alapítói vagyoni hozzájárulást köteles fizetni az MRP részére, illetve köteles még átadni 5000 db 1000 Ft/db névértékű törzsrészvényt nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként. Hogyan kell könyvelni? A zrt. részesedést szerez-e az MRP-ben, és ha igen, milyen értékben?

Részlet a válaszából: […] ...Munkavállalói Résztulajdonosi Program (az MRP) keretében létrejött szervezet a számviteli törvény hatálya alá tartozó egyéb szervezet, amely a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján az Szt. előírását a Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével köteles megtartani...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 30.

MRP működési költségeire átadott pénzeszközök

Kérdés: Az MRP alapszabálya szerint az alapító köteles megtéríteni az MRP-szervezetnél felmerült, tételes nyilvántartással alátámasztott működési költségeket. Hogyan kell könyvelni a zrt.-nél a működési költségekre átadott pénzeszközöket, és milyen adókötelezettséget von ez maga után?
Részlet a válaszából: […] ...Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény (MRP-tv.) 24/G. §-ának (2) bekezdése szerint az MRP megindításával, az MRP-szervezet megalakulásával, működésével és megszűnésével összefüggő (így különösen a székhely fenntartásából,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 30.

Javadalmazási politikát alátámasztó beszámoló

Kérdés: A javadalmazási politika a zrt. gazdasági teljesítményének mérésére az értékesítés nettó árbevételének és EBITDA mutatónak az értékelési időszakban bekövetkezett változását tartalmazza. Az értékelési időszak megegyezik a naptári évvel. A zrt. üzleti éve augusztus 1-jétől július 31-ig tart. Ebben az esetben az MRP-vel történő elszámoláshoz külön beszámolót kell készíteni december 31-i fordulónappal?
Részlet a válaszából: […] ...politikában rögzített üzleti éve megegyezne a naptári évvel.A kérdés szerint az értékelés üzleti éve a naptári évvel egyezik meg. Az MRP-szervezet üzleti éve is megegyezik a naptári évvel. A kétféle üzleti év egyezősége természetes, így azokon változtatni nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 30.

Számviteli kormányrendeletek módosítása

Kérdés: A 2016. évi számviteli változások kapcsán kérnénk szakértői választ a mikrogazdálkodói beszámolót választók és a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek tekintetében. Úgy látjuk, hogy az érintett rendeleteket nem módosították, pedig - véleményünk szerint - a számviteli változások ezeket a szervezeteket is érintik.
Részlet a válaszából: […] ...illetve a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos bevételek, ráfordítások (költségek), kiadások rendelkezésre álljanak.Az MRP-szervezet nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerét köteles oly módon tovább részletezni, hogy abból a Munkavállalói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 28.

Beruházási adóalap-kedvezmény

Kérdés: Mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó, az adóév utolsó napján középvállalkozónak minősülő részvénytársaság a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján vehet-e igénybe beruházási adóalap-kedvezményt, figyelemmel a tulajdonosi összetételre [Tao-tv. 7. §-ának (11) bekezdése], és az értékhatárra is [Tao-tv. 7. §-ának (12) bekezdése], ha a részvénytársaság 2008. évben saját részvényként szerezte meg egyetlen jogi személyiségű részvényese valamennyi részvényét 2008. 01. 01. napjára visszamenő hatállyal? Ennek eredményeként jogilag 2008. 01. 01. napján a részvénytársaságnak kizárólag magánszemély részvényesei voltak, illetve vannak. Kérdés, hogy a Tao-tv. 2008. adóévre hatályos rendelkezése alapján az adózás előtti eredményt csökkentő kedvezményt igénybe vehetik-e?
Részlet a válaszából: […] ...végző adózó is élhet, ha az adóév egészében valamennyi tagja(részvényese) az adózón kívül kizárólag magánszemély (ideértve az MRP-t is)volt. Abban az esetben, ha 2008-ban az adózó részvényeit magánszemélyek(ideértve az MRP-t) mellett csak saját maga...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 20.

MRP-n keresztül szerzett részvény értékesítése

Kérdés: 1994-1999 között saját erős befizetéssel és egzisztenciahitelből történő befizetéssel 700 E Ft névértékű részvényhez jutottam vállalatomnál működő MRP-n keresztül. A saját erős befizetés összege összesen 100 E Ft volt. Különböző kedvezményként kaptam összesen 600 E Ft-ot, így állt össze a 700 E Ft névérték. Az rt. 2007-ben visszavásárolta részvényeimet 700 E Ft-ért, tehát névértéken. Mi az adóköteles jövedelem? Ha adóznom kell a 600 E Ft után, akkor a 25% szja-t a kifizetőnek kellett volna levonnia? Egészségügyi hozzájárulást kell-e fizetni? A kifizetőnek kellett volna levonnia?
Részlet a válaszából: […] ...az árfolyamnyereségből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezésekalkalmazásában az értékpapír megszerzésére fordított érték az MRP-szervezetanalitikájában a Szt. felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerintelkülönítetten, a megszerzett részvények...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 6.

Végelszámolás befejezésekor a jövedelem adói

Kérdés: 2006. 02. 28-án a társaságnak befejeződik a végelszámolása. A zárómérlegben 73 ezer forint áfakövetelés szerepel, és 73 ezer forint saját tőke. A vagyonfelosztási javaslat szerint ez lesz a felosztható vagyon a magánszemély tagok között. Adófizetési kötelezettség csak a vállalkozásból kivont jövedelem után lesz. Az APEH a 73 ezer forint áfakövetelést a megszűnés után utalja ki, de a vállalkozásból kivont jövedelem utáni szja-t és ehót átvezettetem az áfából. Kérdésem: a levonandó szja-t és ehót melyik bevallásban kell szerepeltetni a 0708-as nyomtatványon és melyik időponttal? A zárómérlegbe az szja- és eho-kötelezettséget nem kell beállítani, csak a vagyonfelosztási javaslatba?
Részlet a válaszából: […] ...társas vállalkozás (kivéve az MRP-szervezetet) jogutódnélküli megszűnése következtében a magánszemély tagot megillető bevételt avagyonfelosztási javaslat (ennek hiányában az annak megfelelő megállapodás)szerint kell megállapítani. A vállalkozásból kivont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 19.

Tartozásátvállalás ellenérték fejében

Kérdés: A privatizációban részt vevő MRP-szervezet értékesíteni kívánja a birtokában lévő részvényeket a privatizációban szintén részt vevő gazdasági társaságnak oly módon, hogy a részvényvásárló társaság az MRP-szervezet által a részvényvásárlásra felvett hitelt átvállalja. A hitelátvállalás következtében van-e a hitelt átvállaló társaságnak társaságiadó-alapot növelő kötelezettsége, illetve kell-e növelnie az adóalapot az átvállalt hitel kamatfizetési kötelezettségének összegével?
Részlet a válaszából: […] ...értékesítéséről is,feltételezhetően a részvények eladási ára megegyezik az átvállalt hiteltartozásösszegével. Amennyiben az MRP-szervezet értékesíti a birtokában lévőrészvényeket, akkor ennek a számviteli elszámolása a következő: T 366 - K 972,a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 25.

MRP-szervezetnek adott támogatás veszteség esetén

Kérdés: Egy adott állami vállalat MRP-szervezete - az önprivatizáció keretében - megvásárolta a volt ÁVÜ részvényeit, meghatározott árfolyamon, 15 évi részletfizetési lehetőséggel. A megalakult rt. az MRP-szervezet tartozásaiért készfizető kezességet vállalt. Ennek alapján az rt. évenként visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatást az MRP-szervezetnek a részletfizetés és a kamatok fedezetére. Az rt. 2004. évi eredménye veszteség volt, amely a felhalmozott eredménytartalékot felemésztette. Az rt. saját tőkéje így a jegyzett tőkéből és a tőketartalékból áll. Amennyiben az rt. a 2005. évben is veszteséges lesz, adhat-e támogatást az MRP-szervezetnek, ami a tőketartalékot fogja csökkenteni?
Részlet a válaszából: […] ...válasz elején tekintsük át az MRP-szervezet részére adotttámogatás számviteli és adózási szabályait. Az MRP-szervezet részére - visszafizetési kötelezettségnélkül - a részletfizetés és a kamatok fedezetére adott támogatást az Szt. 86.§-a (7) bekezdésének c)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 27.
1
2
3
4