Támogatott eszközök átadása

Kérdés: Társaságunk 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő közhasznú nonprofit kft. A Tourinform-iroda fejlesztésére 25 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk, amely projekt keretében az iroda épületének fejlesztése és a tevékenység végzéséhez szükséges eszközbeszerzés valósult meg. A projekt fenntartási időszaka 5 év, amely 2026-ban jár le. A tulajdonos önkormányzat döntése alapján társaságunknak az iroda működtetésével kapcsolatos feladatai 2023. július 31. napjával megszüntetésre kerülnek, ezen feladatokat más jogi személy veszi át. Az iroda működtetését 2023. augusztus 1-től egy egyesület fogja végezni, amely a fenntartási kötelezettséget átvállalja társaságunktól, így visszafizetési kötelezettség a támogató felé nem merül fel. A támogató a kötelezettség átvállalásához elvileg hozzá fog járulni. Az eszközök jelenlegi nettó értéke 20 millió forint, és halasztott bevételként tartjuk nyilván az értékcsökkenés arányában még fel nem oldott támogatási összeget, szintén 20 millió forintot. Milyen értéken értékesíthetjük a fenntartási költséget átvállaló egyesület részére az eszközöket? Térítésmentesen átadhatóak-e az eszközök? Az értékesítéssel együtt a halasztott bevételt egyéb bevételként számolnánk el. Helyesen járunk-e el, vagy kell-e az egyesület részére támogatást átadnunk?
Részlet a válaszából: […] ...a támogató felé nem merül fel. Ebből egyértelműen következik, hogy az egyesület a még fennálló - időbelileg elhatárolt - támogatás reményében vállalja el az iroda működtetését, és veszi át a működtetéshez szükséges eszközöket a kérdező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 28.

Támogatások a tőketartalék javára

Kérdés: Hol találunk arra vonatkozó iránymutatást, miszerint ha a támogatói okirat nem tartalmazza az 55/2019-es AM rendeletre való hivatkozást, akkor halasztott bevételként kell ezeket a kapott támogatásokat kezelni? A támogatói okiratunk ezt a jogszabályi hivatkozást konkrétan nem tartalmazza, de tartalmazza az alábbi szöveget: A támogatási összeg az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból és a magyar állam nemzeti költségvetéséből kerül finanszírozásra. Véleményünk szerint a kapott támogatási összegeket ez alapján tőketartalékban kell elszámolnunk, mivel EMVA társfinanszírozásában megvalósuló projektekről van szó, azonban más elérhető iránymutatások szerint ezeket halasztott bevételként kell kezelni.
Részlet a válaszából: […] ...számviteli törvény) 36. § (1) bekezdésének f) pontja lehetőséget ad arra, hogy a különböző jogcímeken kapott összegek, támogatások jogszabályi előírás alapján a tőketartalék javára kerüljenek elszámolásra.A kérdés szerinti támogatások tekintetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 28.

Függő banki számla használata

Kérdés: Az alábbi problémával szembesültünk alapítványunknál a bankkivonatok ellenőrzésénél: A bankkivonat rögzítésének pillanatában nincs a banki kifizetéshez számla, vagy a rögzítő nem tudja, milyen tételre tegye, mert pl. még nem kaptuk meg a számlát, emiatt az ún. függő banki tételre teszi. Kérdés, meddig maradhat a függő bankon, és ha hiba folytán korábbi évet érintő tételt találunk, hogyan javítsuk? Hogyan tudjuk rendezni? Adminisztrációs hibák miatt úgy tűnik, így nem a valós helyzetét látjuk. Pl. ha egy duplán utalt összeget visszaküldenek, az a függő bankon marad, mint ellenszámlán, vagy nem jól gondoljuk?
Részlet a válaszából: […] ...milyen célból küldte. Az alapítvány teljesített valamit a küldő részére, akkor hol van az ezt igazoló számla? Az alapítvány részére támogatásként érkezett az összeg, akkor ennek az előzményeit kell megkeresni. Csak ezek megléte mellett könyvelhető a kapott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 14.

Kormányrendelet szerint jogok és kötelezettségek átadása-átvétele

Kérdés: A Korm. rendelet értelmében az egyik állami tulajdonban lévő nonprofit társaság, mint "jogelőd", átadja a másik állami tulajdonban lévő nonprofit társaságnak, mint "jogutódnak" a vagyoni jogait és kötelezettségeit, az átvett feladatok ellátásához szükséges ingó eszközállományát, a feladatok ellátásával kapcsolatban kötött szerződésekből eredő jogokat és kötelezettségeket, a munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlását és kötelezettségeket. A "jogelőd" és "jogutód" tekintetében miként kell könyvelni az eszköz számlaosztályokat és a forrásoldalt (saját tőke, szállítók, kötelezettségek) helyesen, mivel nem minősíthető beolvadásnak, a "jogelőd" feladatai, követelései és kötelezettségei átadása után a kormányrendelet értelmében végelszámolással megszűnik? A jogelőd folyamatban lévő pályázatelszámolásait miként kell kivezetni a "jogelődnél" és nyilvántartani a "jogutódnál" a könyvekben, különös tekintettel a pályázatokon elnyert támogatói okiratok szerint utalt előlegek és a még el nem számolt vagy még el nem fogadott pályázati támogatásból finanszírozott, adott évben aktív/passzív időbeli elhatároláson szereplő költségek/fejlesztési támogatások ellentételezésére elhatárolt tételeket? A "jogelőd" saját tőkéjével ki felé kell elszámolnia a végelszámolónak?
Részlet a válaszából: […] ...átadása-átvétele valójában a kötelezettség átvállalását jelenti, erről a jogosultat (a hitelezőt) írásban tájékoztatni kell.A támogatásokkal kapcsolatosan meg kell keresni a támogatót, mivel a "jogelőd" a vállalt kötelezettségét a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 14.

NEAK felé történő elszámolás számlázása

Kérdés: Gyógyászati segédeszközöket forgalmazó egyéni vállalkozó minden hónapban elszámol a forgalmáról a NEAK felé. Ennek alapján a NEAK bizonylatot állít ki az egyéni vállalkozó részére, melynek nettó és áfatartalma van. A vállalkozó számlát nem állít ki a NEAK felé. A könyvelés a bizonylat alapján dolgozik. A kapott támogatás árbevételnek minősül-e? A kapott támogatást be kell állítani az áfabevallásba, és meg kell fizetnie a vállalkozónak az áfát? Helyesen jár el a vállalkozó, hogy nem állít ki számlát a NEAK felé erről az elszámolásról?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 10. számú melléklet I. Jellemzően előforduló bevételek 5. pontban foglaltak szerint a kapott támogatás bevételnek minősül. Így a NEAK-tól kapott támogatás bevételnek minősül. A NEAK a támogatással egészíti ki a térítési díjat, mivel a beteg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 31.

Tudományos táborok szervezése

Kérdés: 1. Adómentes-e a diákok részére nyújtott táboroztatással kapcsolatos juttatásunk az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.22. pontja alapján?
Részlet a válaszából: […] ...szerint teljesül, mivel a táborozás díjának diákok által nem térített részét az államháztartás alrendszere által biztosított támogatásból fedezik.(Kéziratzárás: 2023. 07....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 10.

Létrehozott gép - elmaradt aktiválás

Kérdés: Egy társaság pályázat keretében létrehozott egy gépet. A megvalósítás során az elmúlt 4 év közvetlen költségeit elszámolta a költségek között. Dönthet-e úgy utólag, hogy mégis aktiválja ezeket a költségeket, és a 4. év végén beruházásként mutatja ki azokat?
Részlet a válaszából: […] ...költségeit az előállítás (létrehozás) befejezése időpontjával beruházásként kellett volna elszámolni, a pályázat keretében elnyert támogatást pedig csak az aktivált gép terv szerinti értékcsökkenési leírásával arányosan lehetett volna véglegesen egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 10.

Támogatásból ázsiós tőkeemelés külföldi cégben

Kérdés: Könyvelt cégünk magyarországi székhelyű kft., amelyet egy külföldi házaspár tulajdonol. Ugyanennek a házaspárnak a saját hazájában is van egy kft. formátumú vállalkozása. A magyar cég 2021-ben CED 20C pályázaton indult, amelynek keretében el is nyert vissza nem térítendő támogatást részben a saját, részben a külföldi cég eszközeire. A saját eszköz beszerzésének könyvelésével nincs problémánk, ott a kapott támogatást elhatároltuk, és a beszerzett eszközök értékcsökkenésének meghatározott része feloldásával rendezzük. A külföldi céggel van probléma. A pályázat kiírása szerint az ottani eszközbeszerzés úgy is támogatható, hogy a magyarországi cég ázsiós tőkeemelést hajt végre a külföldi cégben. Ez megtörtént, megkaptuk a taggyűlési határozatot és az ottani cégbírósági bejegyzést. Az ázsiós tőkeemelési részre jutó támogatás összegével mit kell kezdenünk? Ez marad egyéb bevételként, és adózik, vagy itt is figyelembe vehetünk bizonyos bevételcsökkentő vagy költségnövelő tételeket?
Részlet a válaszából: […] ...könyvelni kellett (T 171 - K 384, és egyéb eszközök). Az ázsiós tőkeemelés összegét vagy annak egy részét a pályázaton nyert támogatás finanszírozta, amelyet ugyan egyéb bevételként kellett a támogatás megkapásakor elszámolni, de amely összeget ugyanúgy -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 10.

Beruházási kedvezmény uniós jogszabály alapján

Kérdés: Egy mezőgazdaságitermék-feldolgozással, illetve mezőgazdaságitermék-forgalmazással foglalkozó társaság már nem jogosult a de minimis támogatást igénybe venni a 2022-es adóévre (értékhatár-túllépés miatt). Ezen társaság a Tao-tv. 12. § b) pontja értelmében saját elhatározása alapján (kis- és középvállalkozó lévén) válaszhatja az EU működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a de minimisen kívül még másik két jogcímen adóalap-csökkentést a 7. § zs) bekezdés megvalósulása esetén. A 2229 bevallás 02-01 lap "c" oszlop/5. sorába beállíthatjuk-e a tárgyévi beruházási összeget (új műszaki/meglévő ingatlanon végzett beruházás), és milyen egyéb feltételt kell esetleg még figyelembe venni ezen összeg érvényesítésénél (összegkorlát, egyéb...)?
Részlet a válaszából: […] ...két uniós jogszabály, amelynek alapján a kedvezmény állami támogatásnak tekintendő, a 702/2014/EU vagy a 651/2014/EU rendelet.A 702/2014/EU rendelet alkalmazása esetén különösen a következőkre kell figyelemmel lenni:Meg kell felelni a 14. cikk (1) bekezdésében foglal­taknak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 13.

Partner vízügyi hálózatának javítása támogatásból

Kérdés: Az alábbi eset helyes számviteli elszámolásához kérem a tanácsukat. Adott egy magyar társaság, amely a támogatói okirat szerint részt vesz a Nyugat-Balkán régió éghajlatvédelmi fejlesztésében, amelynek kivitelezéséhez 60%-ban kap állami támogatást. A megállapodás szerint a fennmaradó 40%-ot saját önerejéből kell állnia. A végrehajtott fejlesztések, tanácsadói tevékenységek ezen régióban található partner vízügyi hálózatának javítását szolgálják, vagyis nem a támogatásban közvetlenül részesülő, kivitelező magyar társaság saját tulajdonában lévő eszközökhöz, hálózatokhoz kapcsolódnak. Ez esetben hogyan kell elszámolni a fejlesztéshez igénybe vett alvállalkozók számláit, a saját maga által beletett munka bérköltségét? Amennyiben fennáll a partnernél létrehozott munka esetében bármilyen helytállási kötelezettség, kell-e a társaságnak a támogatói bevételekből ezen kötelezettség végett esetlegesen felmerülő költségek fedezetére bármilyen részt a kapott támogatás összegéből elhatárolnia?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy ez esetben is úgy kell eljárni, mint bármilyen más támogatás elszámolásánál, azzal, hogy a támogatott - közvetetten - a régióban található partner (támogatás a térítés nélküli átadás is).A támogatás elszámolásához természetesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 13.
1
2
3
102