Üzletrész visszavásárlása, bevonása

Kérdés: A társaság 8000 E Ft-ért vásárolja vissza a személyesen már nem közreműködő tagok üzletrészeit. Az alapításkori törzsbetétek összege 370 E Ft. (Ebből a 370 E Ft-ból visszavásárolt üzletrészek térítés nélküli átadása miatt 740 E Ft lett.) Jegyzett tőke 5050 E Ft, eredménytartalék 165.000 E Ft. Szabályosan járunk-e el akkor, ha 370 E Ft névértékkel csökkentjük a jegyzett tőkét? A névérték és a visszavásárlási érték közötti különbözettel csökkentjük az eredménytartalékot is? A tőkeleszállítással egy időben legalább 370 E Ft tőkeemelést hajtunk végre az eredménytartalék terhére? Növelnünk kell-e a 2022. évi kivaalapot, és ha igen, milyen összeggel? A társaság 2015-től kivaalany. Kifizetés előtt milyen közterhei vannak a 8000 E Ft-os összegnek?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben több témára vár választ a kérdező. A helyes válasz érdekében a témákat el kell választani egymástól, esetenként ki is kell egészíteni a kérdés adatait.Első téma a már nem közreműködő tagok üzletrészeinek visszavásárlása 8000 E Ft-ért. Hány tagtól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 16.

Üzletrész-visszavásárlás, majd -bevonás

Kérdés: Kft. ügyfelemnél üzletrész-visszavásárlás történt. A bekerülési érték és a névérték különböző összegű volt, a társaság az üzletrész bevonása mellett döntött. Ennek milyen könyvelési és adózási vonzatai vannak?
Részlet a válaszából: […] ...üzletrész maximális névértékére vonatkozó adat csak könyvvitelen kívüli nyilvántartás alapján ellenőrizhető, de az üzletrész bevonásához szükség lesz rá.A Ptk. 3:176. §-a rendelkezik az üzletrész bevonásáról. Az üzletrész bevonása is csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 28.

Örökölt üzletrész megvásárlása, bevonása

Kérdés: Cégünk 2021-től a kiva hatálya alá tartozik. Magánszemély tulajdonostól egyenes ágon örökölt üzletrészét a cég megvásárolja, majd bevonja. (Névérték 3 M Ft, piaci érték hagyatéki leltár szerint 200 M Ft, visszavásárlási érték 70 M Ft.) A visszavásárlás-bevonás következtében növekszik a cég kivaalapja? [Kiva-tv. 20. § (3) bekezdés a) pontja]. A visszavásárlás-bevonás következtében a magánszemély tulajdonosoknak keletkezik adó- és járuléktöbblet-kötelezettsége? A visszavásárlás-bevonás következtében az üzletrész megszűnik, már nem lehet újra értékesíteni? Ha a visszavásárlást nem követi bevonás/elidegenítés/térítésmentes átadás, ez az állapot 25 évig is fenntartható, ha a társasági szerződésben ezt rögzítjük, ez az állapot jelent-e bármilyen előnyt a bevonáshoz képest adózási szempontból a cégnek? Amennyiben a visszavásárlást követően a cég magánszemélynek elidegeníti a visszavásárolt üzletrészt, keletkezik-e többletköltsége (adó), ha az üzletrész eladási értéke megegyezik a szerzési értékkel?
Részlet a válaszából: […] ...idézi. Mivel a jogszabályi háttér 2016-tól érdemileg nem változott, az állítás jelenleg is igaz! Hozzá kell azonban tenni, hogy az üzletrész bevonásakor a névértéket meghaladó visszavásárlási érték (67 millió forint) az eredménytartalékot csökkenti,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 15.

Üzletrészbevonás, a tulajdonos nem lelhető fel

Kérdés: A kft. egyik tulajdonosa nem lelhető fel. Ez egy külföldi gazdasági társaság volt. Megpróbáltuk vele felvenni a kapcsolatot, sikertelenül. A Cégbíróságon bejelentettük a tényállást, a szükséges közzétételek után az üzletrész bevonását írták elő számunkra. A jegyzett tőke összege az üzletrész bevonása után sem csökken a törvényesen előírt mérték alá, illetve a társaság pozitív eredménytartalékkal is rendelkezik. Hogyan kell ez esetben a megszüntetett üzletrészt elszámolni? Dönthet-e a taggyűlés úgy, hogy a bevont üzletrész értékét a tőketartalékba helyezi? Kell-e rendelkeznie a bevont üzletrészre jutó jegyzett tőkén felüli vagyonról? Keletkezik-e illetékfizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...a törlését megelőző, sem az üzletrészre kiterjedően lefolytatott vagyonrendezési eljárás alapján nincs új jogosultja, a társaság az üzletrész bevonásáról vagy az üzletrész tagok közötti - törzsbetéteik arányában történő - felosztásáról köteles dönteni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 25.

Visszavásárolt üzletrész bevonása

Kérdés:

Az 5702. kérdéshez kapcsolódva kérném a kontírozási tételeket azon részéhez, amely az adófizetési kötelezettség nélkül járó üzletrész-átruházással foglalkozik. Milyen összeggel emeljük ebben az esetben a jegyzett tőkét? Az ügylet végén a saját tőke marad 141 millió Ft?

Részlet a válaszából: […] ...terhelné csak (az akkori saját tőke összetétele mellett!) a magánszemély tulajdonost.Könyvelési tételekA visszavásárolt üzletrész bevonása (a társasági szerződés módosításával a jegyzett tőke 20%-ának a csökkentésével);- a visszavásárolt üzletrész...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 21.

Üzletrész bevonása

Kérdés: Egy veszteséges kft. a pótbefizetést nem teljesítő tagját kizárta. Az üzletrészt nem tudta értékesíteni, ezért annak bevonására hozott határozatot. Hogyan kell könyvelni a tőkeleszállítást?
Részlet a válaszából: […] ...szerezte meg a kft. a kizárt tag üzletrészét, akkor azt visszavásárolt saját üzletrésznek kell tekinteni, és a visszavásárolt saját üzletrész bevonására vonatkozó előírások szerint kell a tőkeleszállítást elszámolnia a következők szerint: a névértéknek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 30.

Egyszemélyes kft. üzletrész-bevonása

Kérdés: Egyszemélyes kft. a saját üzletrészét bevonná, tőkekivonással. A társaság saját tőkéje magasabb a jegyzett tőkénél. Ezt 2012. október 1-jén határozták el, a cégbírósági végzés napja 2013. 01. 22. A törzstőkén felüli vagyon terhére, arányosan kivonandó tőketartalék, eredménytartalék összegét hogyan kell meghatározni a cégbírósági végzés napjára tekintettel?
Részlet a válaszából: […] ...meg. Ebből az következik, hogy az egyszemélyes kft.-nek nem lehet saját üzletrésze, nem tudja a saját üzletrészt bevonni.A saját üzletrész bevonásához a törzstőke leszállítása a névérték összegében kapcsolódik, de ez nem jelent tőkekivonást. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 11.

Visszavásárolt üzletrész bevonása

Kérdés: Társaságunk a tulajdonosoktól 90 százalékban megvásárolt üzletrészét a tőkeleszállítás szabályai szerint bevonta, így a jegyzett tőke ennek megfelelően lecsökkent. Saját üzletrész bevonása esetén szükséges-e a törzstőkén felüli vagyon (eredménytartalék, tőketartalék) leszállítása is? Ha igen, akkor ez a tagoknak milyen adófizetési kötelezettséggel jár?
Részlet a válaszából: […] ...visszavásárolt üzletrész bevonása esetén atőkeleszállításnak a cégjegyzékbe történt bejegyzése napjával- a bevont üzletrész névértékének megfelelő összeggelcsökken a jegyzett tőke összege, amelyet rendkívüli bevételként kell kimutatni,és ezzel egyidejűleg-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 24.

Visszavásárolt üzletrész bevonása

Kérdés: A kft. az egyik tagtól visszavásárolta a 2 millió forint névértékű üzletrészét 2008-ban 50 millió forintért. Az üzletrész értékét a kft. az adásvételi szerződés szerint 10 év alatt fizeti meg a tagnak. Egy év elteltével az üzletrész bevonásra került, a névértéknek megfelelő összegű jegyzett tőke csökkenését rendkívüli bevételként, a visszavásárlási értéket rendkívüli ráfordításként számolta el a kft. Így emiatt 48 millió forint összegű veszteséget mutat ki. Van-e mód arra, hogy a rendkívüli ráfordítást időbelileg az ellenérték megfizetésének időtartamára elhatároljuk?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy az üzletrész bevonása miattiveszteséget időbelileg nem lehet elhatárolni.A visszavásárlási érték 25-szöröse a névértéknek. Felmerül akérdés, a visszavásárlás Gt.-ben és Szt.-ben előírt feltételei teljesültek-e.Az Szt. 39. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 29.

Örökölt üzletrész bevonása

Kérdés: A 3807. számú kérdésre adott válaszhoz kapcsolódóan kérdezem: a 2002-ben örökölt kft.-üzletrész - amely akkor illetékmentes volt - egy része 2008-ban tőkeleszállításhoz kapcsolódóan bevonásra kerül. A cégnek nincs jegyzett tőkén felüli vagyona, a tulajdonosi hányadok aránya nem változik. Keletkezik-e adófizetési kötelezettség annál a magánszemélynél, aki örökölt? (A 2002-ben örökölt üzletrész névértéke 870 E Ft volt. 2008-ban ez 730 E Ft-tal csökken.)
Részlet a válaszából: […] A kérdésre adandó válasz előtt utalni kell arra, hogy azörökölt üzletrész szerzési értékét nem az üzletrész névértéke, hanem a társaságsaját tőkéjéből az elhunyt örökösét megillető arányos rész határozza meg. Ezlehet több is meg kevesebb is, mint az örökölt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 20.
1
2