Saját vállalkozásban végzett beruházás – elhasználódott eszközök

Kérdés: Saját vállalkozásban végzett beruházáshoz kapcsolódóan, amely az Áfa-tv. szerint nem minősül saját rezsis beruházásnak, mert a munka nagy részét anyaggal együtt külső vállalkozók végzik, azon eszközbeszerzések, amelyek a beruházás során „elhasználódnak” – pl. ecset –, és azok, amelyek igazából nem épülnek be az előállított eszközbe – pl. sitteszsák, csiszolóvászon stb. –, hova könyvelendők? Azokat az eszközöket, amelyeket használja a vállalkozás a beruházás megvalósításához, azért és akkor szerezte be azokat, de akár későbben is tudja használni, pl. fúrógép, azok önálló tárgyi eszközök lesznek – főként kis értékű eszközök beszerzésére gondolok –, az értékcsökkenést hogyan „jelenítjük meg” a beruházás értékében? Az egyes havi áfabevallásban kiegészítő adatként fel kell tüntetni a tárgyi eszköz beszerzése után levonható adó összegét. Ez az Szt. szerinti saját beruházás esetében hogyan jelenik meg? Év közben anyagbeszerzést, igénybe vett szolgáltatást könyvelünk, majd a beruházás befejezésével vagy év végével vezetjük át a beruházásszámlára, de akkor már az adott időszak áfabevallásában nem szerepelnek a számlák.
Részlet a válaszából: […] A kérdés több szempontból zavaros. Olvasónk egyrészt saját vállalkozásban végzett beruházáshoz kapcsolódóan kérdez, de a vállalkozásba adott beruházás jellemzőit ismerteti a következő sorban, majd olyan eszközök figyelembevételére kérdez rá, amelyek csak a társaság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 11.

Beruházás bekerülési értékébe beszámítható-e a repülőjegy?

Kérdés: Vállalatunknál napelempark építése van folyamatban. Műszaki átvétel és megfelelőség érdekében az egyik dolgozónk kiküldetésben volt, amellyel kapcsolatban kifejezetten a repülőjegyet és a taxiköltséget a vezetőség szeretné a projektre terhelni, vagyis beruházásként kezelni, majd az elkészült napelempark bekerülési értékeként elszámolni. Érzésünk szerint ez nem helyes, kiküldetési költségként kellene elszámolnunk?
Részlet a válaszából: […] Az adott eszköz bekerülési értékébe tartozó tételek minősítésénél nem az érzés, hanem a törvényi előírások ismeretében kell dönteni. Az eszközök bekerülési értékébe tartozó tételek meghatározásánál az Szt. 47. §-ában leírtakra kell tekintettel lenni. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 21.

Társasházi tulajdonosok – új csatlakozási pont kiépítése

Kérdés:

Társaságunk ingatlanja egy olyan telepen helyezkedik el, amely társasházként működik. Kilenc tulajdonos van. (Döntő többségben társaságok.) Jelenleg a megfelelő áramszolgáltatás igénybevétele problémás, ezért új csatlakozási pont kiépítéséről döntöttek a társasházi tulajdonosok, mely során majd minden tulajdonos saját mérőórával fog rendelkezni. A csatlakozási pontot kiépítő elosztói engedélyes szolgáltató csak egy tulajdonossal köt szerződést, ő a meghatalmazott. A 9 tulajdonos akként állapodott meg, hogy társaságunk lesz a lebonyolítója a folyamatnak, a szükséges csatlakozási pont kiépítésének terheit pedig közösen viselik. A csatlakozási pontot kiépítő elosztói engedélyes részére a csatlakozási alapdíjat, vezetékdíjat áfával növelt összegben előre kell a szolgáltató részére átutalni, két részletben. A megrendelői szerződés aláírása után 10%-ot a tervezési feladatok megkezdéséhez, 90%-ot a kivitelezés megkezdése előtt. A többi tulajdonos előre átutalta a szerződéskötéskor az elosztói engedélyessel szerződő tulajdonos felé az őket érintő teljes ellenértéket. A beérkezett összegeket a csatlakozási pont létesítésére adott előlegnek tekintettük, előlegszámlákat állítottunk ki. Helyesen gondoltuk-e, hogy a többi tulajdonos felé áfát is tartalmazó előlegszámlát kellett kiállítanunk, mivel az ellenérték átutalásra került? Ha igen, akkor az elosztói engedélyes által számlázott 10%-os, illetve 90%-os díj megfizetésekor keletkezik-e részarányos közvetített szolgáltatás továbbszámlázási kötelezettség részarányos előleg jóváírásával részünkről (projektelszámolás?), vagy csak a kivitelezés befejeztével kell végszámlát kiállítani? Természetesen ebben az esetben a már megfizetett díjakat társaságunk könyveiben készletként tartjuk nyilván. A 2023. gazdálkodási év zárásakor társaságunknak hogyan kell szabályosan kezelnie számviteli nyilvántartásaiban a gazdasági eseményeket?

Részlet a válaszából: […] Nagyon nehéz válaszolni az olyan kérdésekre, amelyeknél a kérdező nem vette figyelembe az alapvető számviteli előírásokat. A választ ezek felsorolásával kezdjük:Az új csatlakozási pont kiépítése az áramszolgáltatás igénybevételéhez beruházásnak minősül, és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 12.

Irodaház bekerülési értékébe tartozhat-e a mélyhűtő kamra?

Kérdés: A cég irodaházat épít saját részére. Az épület bekerülési értékébe tartozhat-e az üzemi konyhához épített mélyhűtő kamra?
Részlet a válaszából: […] A válasznál abból indulunk ki, hogy – ismereteink szerint – a mélyhűtő kamrának van egy építmény része (amelyben a technológiát elhelyezték), és van egy mélyhűtést biztosító technológiai berendezés, esetleg berendezések. Számviteli szempontból mindenképpen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 12.

Önkormányzati beruházás továbbszámlázása

Kérdés: Önkormányzatunk szerződést köt egy kivitelezővel útfelújításra. Az útfelújítás során a más tulajdonában lévő helyrajzi számon is elvégzik az útbekötést. Az önkormányzat kifizeti a kivitelezés teljes költségét, majd a másik tulajdonosnak (különmegállapodás alapján) továbbszámlázza a kivitelező által kiszámolt, rá jutó beruházás költségét. Helyesen jár-e el az önkormányzat, ha az idegen tulajdonra jutó rész beruházási értékét beruházásként könyveli, és a továbbszámlázást ingatlan értékesítéseként vagy pedig közvetített szolgáltatásként kellene-e könyvelni, mind a kiadási (K335), mind a bevételi (B403) oldalon?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzat az idegen tulajdonban lévő területen kiépített új út beruházásának megrendelője. A számla az önkormányzat nevére szól, ezért a beruházást, közgazdasági jellege alapján, a költségvetési számvitelben a K62 rovaton kell elszámolni, a pénzügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 12.

Egyedi iroda kialakítása a bérlő által

Kérdés: Cégünk ipari csarnokot épít. Az egyik bérlőnk egyedi iroda kialakítását kérte. A bérleti szerződést úgy fogalmazták meg, hogy az irodakialakítás extra költségei a bérbevevőt terhelik. A bérbeadó, azaz a cégünk szerződött a kivitelezővel. A kivitelezési munkák arányos részét (ami a szerződésben megnevezésre került) pedig továbbszámlázta a bérbevevő (a megkeresésben: bérbeadó) részére. A bérbevevő felé számlázott összeg minek minősül a cégünknél? Beszélhetünk-e itt közvetített szolgáltatásról? Milyen módon kell a könyveinkben szerepeltetni?
Részlet a válaszából: […] A kérdező cég által a bérbevevő felé számlázott összeget az áfa felszámításával kell számlázni, az áfa nélküli számlázott összeget pedig árbevételként kell kimutatni.Az irodakialakítás extra költségeit a kérdező cég felé tételesen kell számláznia, és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 10.

Fejlesztési tartalék használt tárgyi eszköz beszerzésére

Kérdés:

Fejlesztési tartalék címen lekötött összeg feloldható-e nem új tárgyi eszköz beszerzésére, ha a beruházás megfelel a számviteli törvény fogalmainak? Mennyi időn belül értékesíthető a használtan beszerzett tárgyi eszköz? (Diófelszedő gépről van szó.)

Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének f) pontja meghatározza, hogy az eredménytartalékból az adóévben a lekötött tartalékba átvezetett összeget mikor lehet fejlesztési tartaléknak tekinteni. A 7. § (15) bekezdése pedig azt szabályozza, hogy mire nem használható fel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 11.

Beruházáshoz biztosított anyag

Kérdés: Cégünk az épületberuházás elvégzésével egy kivitelező vállalatot bízott meg. Korábbi elképzelése szerint a kivitelezést a cég végezte volna el, ezért különböző anyagokat szerzett be, jelentős mennyiségben. Ezen anyagokat most a kivitelező rendelkezésére bocsátotta. Hogyan kell az anyagok bekerülési értékét az épületberuházás bekerülési értékében számításba venni?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy a kérdés szerinti vásárolt anyag is része lesz a megvalósuló épületnek, a vásárolt anyag bekerülési értékét – beépítés után – a beruházás megvalósításával kapcsolatos tételek között el kell számolni. Kérdés az lehet, hogy a cégnél vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 13.

Devizás beruházási számla árfolyam-különbözete

Kérdés:

Társaságunk 2022. évben tárgyieszköz-beszerzést hajtott végre. A beruházási szállítót saját devizaszámlán rendelkezésre álló devizával egyenlítette ki 2022. 10. 18-án. Az eszköz 2022. évi aktiválásakor (2022. 11. 07.) az alábbi kérdések merültek fel:
– A beruházási szállítói számlán mutatkozó árfolyam-különbözettel kell a beruházás bekerülési (aktiválási) értékét módosítani?
– Vagy az aktiválás napján kell megvizsgálni, hogy az aktiválás napján milyen árfolyam-különbözet keletkezik a beszerzéskori számlaérték és az aktiválás napján érvényes árfolyammal számított számlaérték között, és ezzel a különbözettel kellene a beruházás bekerülési értékét módosítani?

Részlet a válaszából: […] A kérdés arra utal, hogy aki megfogalmazta a kérdéseket, nem ismeri a számviteli szabályokat. Árfolyam-különbözetet elszámolni a beruházási szállító számlája kiegyenlítésekor, illetve a mérlegfordulónapi értékeléskor a kötelezettséghez kapcsolódóan lehet, illetve kell.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 9.

Kisvállalkozói kedvezmény

Kérdés:

Kkv igénybe vehetné-e a kisvállalkozói kedvezményt a 2023. adóévben, és csökkentheti-e az adózás előtti eredményét, ha a több éven át húzódó beruházást 2022. évben befejezte, a kérdéshez kapcsolódó tárgyi eszközt (gépek, berendezések) 2022. adóévben kifizette, de az üzembe helyezése, aktiválása 2023. évben történik meg?

Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 7. § (1) bekezdés zs) pont szerint a tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értékével lehet csökkenteni az adóalapot. Ez azt jelenti, hogy mindig abban az adóévben csökkenthető az adózás előtti eredmény, amikor a ráfordítások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 23.
1
2
3
14