Támogatott eszközök átadása

Kérdés: Társaságunk 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő közhasznú nonprofit kft. A Tourinform-iroda fejlesztésére 25 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk, amely projekt keretében az iroda épületének fejlesztése és a tevékenység végzéséhez szükséges eszközbeszerzés valósult meg. A projekt fenntartási időszaka 5 év, amely 2026-ban jár le. A tulajdonos önkormányzat döntése alapján társaságunknak az iroda működtetésével kapcsolatos feladatai 2023. július 31. napjával megszüntetésre kerülnek, ezen feladatokat más jogi személy veszi át. Az iroda működtetését 2023. augusztus 1-től egy egyesület fogja végezni, amely a fenntartási kötelezettséget átvállalja társaságunktól, így visszafizetési kötelezettség a támogató felé nem merül fel. A támogató a kötelezettség átvállalásához elvileg hozzá fog járulni. Az eszközök jelenlegi nettó értéke 20 millió forint, és halasztott bevételként tartjuk nyilván az értékcsökkenés arányában még fel nem oldott támogatási összeget, szintén 20 millió forintot. Milyen értéken értékesíthetjük a fenntartási költséget átvállaló egyesület részére az eszközöket? Térítésmentesen átadhatóak-e az eszközök? Az értékesítéssel együtt a halasztott bevételt egyéb bevételként számolnánk el. Helyesen járunk-e el, vagy kell-e az egyesület részére támogatást átadnunk?
Részlet a válaszából: […] A választ a külön kérdésre adandó válasszal kezdjük.A kérdésben leírtak szerint az egyesület a fenntartási kötelezettséget a társaságtól átvállalja. Ezért a visszafizetési kötelezettség a támogató felé nem merül fel. Ebből egyértelműen következik, hogy az egyesület...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 28.

Eszközök átadása egyéni vállalkozók között

Kérdés: Adott két egyéni vállalkozó: férj és feleség. Mindkettő tevékenysége légkondicionáló berendezések felszerelése, beüzemelése. Mindketten áfa alanyi mentesek. A feleség huzamosabb ideig szüneteltetni kívánja a vállalkozását. Készleten lévő öt darab légkondicionáló berendezését átadhatja-e egyéni vállalkozó férjének úgy, hogy arról csak szállítólevél kerül kiállításra? A feleségnek nem keletkezik az ingyenes átadásból bevétele, de készlettel a továbbiakban nem rendelkezik. (A beszerzéshez nem kapcsolódott áfalevonás.) A berendezések értékesítését, felszerelését a férj fogja elvégezni saját egyéni vállalkozásában, így bevételt ő fog elérni. A két egyéni vállalkozó közötti ügylettel kapcsolatosan számla kiállítására ez esetben nem kerül sor. Szabályos ez az eljárás?
Részlet a válaszából: […] Álláspontunk szerint az Szja-tv. bizonylatkiállítási és elszámolási szabályaira figyelemmel nem helyes a készleten lévő öt darab légkondicionáló berendezés egyéni vállalkozó férjnek a feleség egyéni vállalkozó részéről történő átadása oly módon, hogy arról csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 27.

Vagyontárgyak átadása egyéni cég tulajdonába

Kérdés: Az egyéni vállalkozó 2021. november 1. napon egyéni cég alapítását határozta el. Az egyéni cég alapítását készítő ügyvéd vagyonmérleg-tervezetet kért az átalakuláshoz, amelyet meg is kapott, ezeket megküldte a Cégbíróságnak. Az egyéni céget 2021. november 30. nappal jegyezték be. Az egyéni cég alapító okiratában a társaság jegyzett tőkéjeként 3.000.000 Ft lett megállapítva, mely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás. A vagyonmérlegben meghatározott eszközökre vonatkozóan az alapító okirat semmilyen információval nem rendelkezik, annak értékét nem tartalmazza. Az egyéni vállalkozó az eszközöket – tárgyi eszköz, készlet, követelés, pénzeszköz – az egyéni cég tulajdonába szándékozta adni, ahogyan azt a vagyonmérlegben kimutatta, de az alapító okirat erre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz.
1. Ha módosításra kerülhet az alapítói okirat a bejegyzést követően azzal, hogy az egyéni vállalkozó az eszközöket az egyéni cég tulajdonába adja, elfogadható-e az?
2. Jól tudjuk-e, hogy a tárgyi eszközök után illetékfizetési kötelezettség áll fenn, illetve amennyiben az egyéni cég alapító okirata módosítható, abban az esetben nem terheli áfafizetési kötelezettség az egyéni cégbe adott eszközöket?
3. Amennyiben nem fogadható el az alapító okirat módosítása, abban az esetben az egyéni vállalkozó a megszűnés szabályai szerint kell, hogy eljárjon?
Részlet a válaszából: […] 1. A leírtak alapján az alapító okirat semmisségéről kellene rendelkezni az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről a 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 23. § (2) bekezdése alapján. Ha erre mód van, és a Cégbíróságnak új alapító okiratot tudnak beadni, akkor az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 24.

Hibás alapanyagból készült és értékesített termék

Kérdés: Ipari termelést folytató társaság rossz minőségű alapanyagot kapott a szállítójától, amit felhasznált, és a késztermékeit értékesítette. A minőségi probléma később vált ismertté, a terméket vissza kellett hívnia. A szállító minden kárát megtérítette, ami ténylegesen felmerült, és amit bizonylattal igazolt. Ezenfelül kártérítésben is megegyeztek (a jó hírnév megsértése miatt). A kártérítést a szállító a termék térítésmentes átadásával teljesíti. Az ügylet 2020. évi, de a nem vagyoni kártérítés teljesítése az ingyenes termékátadással részben csak 2021-ben teljesül. Az a kérdés, hogy a 2020. évi fordulónap és a mérlegkészítés időszakában ingyenesen átadott/számlázott termék értéke, mint egyéb bevétel, a 2020. vagy a 2021. évet illeti? Az egyéb bevétel az Szt. szerint pénzügyileg rendezett. Ez a teljesítés pénzügyileg rendezettnek minősíthető-e a 2020. év tekintetében?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy nem!Az Szt. 77. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján az egyéb bevételek között kell elszámolni a kártérítések összegét, ha az a tárgyévhez vagy a tárgyévet megelőző üzleti évhez kapcsolódik, és azt a mérlegkészítés időpontjáig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 11.

Pótbefizetés tagi kölcsönnel

Kérdés: A kft.-ben 3 magánszemély tag van. 2 tag korábban a cégbe befizetett tagi kölcsönt. A saját tőke rendezésére pótbefizetésről döntöttek a tagok, amit a társasági szerződés is szabályoz. Mivel a pótbefizetés nem pénzbeli hozzájárulással is teljesíthető, a 2 tag a tagikölcsön-követelésének átadásával teljesítené a pótbefizetést, a 3. tag pénzbeli befizetéssel. A tagikölcsön-követeléssel történő pótbefizetés teljesítésének könyvelése hogyan történik a kft.-ben, és van-e társaságiadó- vagy illetékvonzata, vagy bejelentési kötelezettsége a cégnek? A magánszemély esetében keletkezik-e valami adófizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. 3:183. §-a lehetőséget ad arra, hogy a tagok a pótbefizetést pénzeszközök átadása mellett egyéb eszközök átadásával is teljesíthessék. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként követelés is szolgáltatható, ha azt az adós elismerte, vagy az jogerős bírósági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 10.

Tőkeleszállítás miatti kötelezettség teljesítése

Kérdés: A kft. a jegyzett tőke összegét 3 millió forintra kívánja leszállítani tőkekivonással. A tőkeleszállítás során az eredménytartalék arányos részét is kivonják a tulajdonosok. A tőkeleszállítást a cégbírósági bejegyzés dátumával könyveljük, az eredménytartalék csökkenését is. Kötelezettségként mindkettőt előírjuk a tagok felé. Van-e törvényi előírás arra, hogy ezek kifizetése a tagok felé mikor történjen? Az eredménytartalékból történő kivonás adófizetési kötelezettségét milyen dátummal kell előírni?
Részlet a válaszából: […] A tőkekivonással történő tőkeleszállítás miatti kötelezettséget is az esedékessége időpontjával kell teljesíteni. A tőkeleszállításról hozott taggyűlési határozatban nemcsak a tőkekivonás mértékéről kell dönteni, hanem arról is, hogy a tőkekivonás kapcsán a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 16.

Ki nem fizetett, jóváhagyott osztalék

Kérdés: A cég előző években jóváhagyott osztalékot fedezet hiányában nem tudott kifizetni. A tulajdonosok a tárgyévben szeretnék végelszámolással megszüntetni a céget. Milyen módon tehetik ezt meg? Van-e lehetőségük "negatív osztalék" jóváhagyására?
Részlet a válaszából: […] A "negatív osztalék" fogalmát sem a számviteli, sem az adózási jogszabályok nem ismerik. Így a "negatív osztalék" jóváhagyására nincs lehetőség.Mivel a jóváhagyott, ki nem fizetett osztalék a tulajdonosokkal szembeni kötelezettség, azt nem feltétlenül kell megszüntetni, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 29.

Parkolóhely megváltása

Kérdés: A 2011. kérdés parkolóhely megváltásáról szól. A válaszuk 2005. évi. Kérem tájékoztatásukat, hogyan kell eljárni a 2018. évben, kitérve a társasági adó vonzatára is!
Részlet a válaszából: […] A hivatkozott válasz tartalmában 2018-ban is helytálló azzal az eltéréssel, hogy módosult a számviteli előírás is, pontosítandó a Tao-tv.-re való hivatkozás, és egyértelművé kell tenni, hogy a kérdező cég eszközt nem szerez be. A jelen válasz olvasói számára indokolt az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 13.

MRP működési költségeire átadott pénzeszközök

Kérdés: Az MRP alapszabálya szerint az alapító köteles megtéríteni az MRP-szervezetnél felmerült, tételes nyilvántartással alátámasztott működési költségeket. Hogyan kell könyvelni a zrt.-nél a működési költségekre átadott pénzeszközöket, és milyen adókötelezettséget von ez maga után?
Részlet a válaszából: […] A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény (MRP-tv.) 24/G. §-ának (2) bekezdése szerint az MRP megindításával, az MRP-szervezet megalakulásával, működésével és megszűnésével összefüggő (így különösen a székhely fenntartásából, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 30.

Forgalommal arányosan utólag, termékben adott engedmény

Kérdés: Ügyfelünk törzsvásárlóinak – bizonyos forgalom elérése esetén – egy-egy cikket szeretne adni. A számlán szerepeltetni kell a raktárból szállítólevéllel kiadott és térítésmentesen átadott termék értékét is? Vagy az ingyenesen adott termék beszámítható az engedmény összegébe? És mi van az áfával?
Részlet a válaszából: […] A választ kezdjük az utólag adott/kapott engedmény elszámolásának számviteli szabályaival.Az Szt. 77. §-a (4), illetve 81. §-a (5) bekezdése alapján az egyéb bevételek, illetve az egyéb ráfordítások között kell kimutatni az üzleti évhez kapcsolódó, szerződésen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 19.
1
2
3
7