Arányosítással megosztott, le nem vonható áfa

Kérdés: Arányosítással megosztott, le nem vonható áfa számviteli kezelésével kapcsolatos a kérdésem. Az Szt. 47. §-a (3) bekezdésének hatályos előírása alapján a bekerülési (beszerzési) érték tekintetében a közvetlen hozzárendelhetőség elsődleges követelmény, ezért a törvénymódosítás rögzíti, hogy az egyéb módszerekkel történő megosztás esetén sem lehet a bekerülési érték része az áfa megosztott, le nem vonható hányada, az így le nem vonható áfát egyéb ráfordításként kell elszámolni. A telefonszámla 30%-ára eső le nem vonható áfát telefonköltségként vagy egyéb ráfordításként kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy a telefonszámla 30%-ára jutó le nem vonható áfát egyéb ráfordításként kell könyvelni.Az Szt. 47. §-ának (3) bekezdését módosító, a 2021. évi LXIX. törvény 147. §-ának 2. pontja szerinti rendelkezés a hivatkozott bekezdésből az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 28.

Áfaarányosítás

Kérdés: A K+F tevékenységgel foglalkozó kft. szerződést köt egy kórházzal, minden hónapban ügyelet ellátására, ami mentes az adó alól. A kft. ennek a feladatnak az ellátásával megbíz egy bt.-t. Az ügyelettel kapcsolatban a bt. által számlázott díjon kívül más költség nem merül fel. A könyvelési díj áfás! Szükséges-e arányosítani?
Részlet a válaszából: […] A kérdező pontatlanul fogalmazott. Ha a kft. K+F tevékenységgel foglalkozik, akkor az áfaköteles. Feltételezzük, hogy az ügyeletet nem a kórház teljesíti, hanem a kft., illetve megbízása alapján a bt. Nehezen képzelhető el, hogy akár a kft., akár a bt. a kórháznak olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 4.

Áfa arányosítása

Kérdés: Cégünk építőipari tevékenységet folytató, áfás adóalany. A főtevékenység mellett részt vesz a közfoglalkoztatási programban. A közalkalmazottak bér- és járulékköltségét, munkaruha-, védő­eszköz-, tárgyieszköz-költségét a munkaügyi központ utólagosan havonta megtéríti. A fenti beszerzések áfáját nem igényeljük vissza. Az áfa­törvény 5. mellékletének 2. pontja szerint a kapott támogatás növeli-e az arányos megosztás nevezőjét?
Részlet a válaszából: […]  A kérdés kapcsán mindenekelőtt fontos emlékeztetni arra,hogy az Áfa-tv. 123. §-ának (2) bekezdése alapján az adólevonásra jogosító ésarra nem jogosító tevékenységet egyaránt végző adóalanynak elsősorban tételesenel kell különítenie a kétféle tevékenységhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 17.

Áfaellenőrzés 2004/2005. évekre visszamenőlegesen

Kérdés: A 2004. és 2005. évben történt támogatás igénybevétele miatti áfaarányosítás lehetőségéről több cikk jelent meg. Ezek elolvasása után kérdezem: minden érintett időszaki bevallást önellenőrizni kell, vagy csak az érintett év utolsó bevallását? 2004. 05. 01-től számított időszak önellenőrizhető? Ezen időszak alatt keletkezett összes levonható áfa most érvényesíthető? Ha az egyéb feltételek megvannak?
Részlet a válaszából: […] ...áfabevallásait lehethelyesbíteni, a visszatérítendő áfát megállapítani. (Negyedéves áfabevallónaknegyedévenként, és csak az áfaarányosítás miatt.)Az ellenőrzéssel lezárt bevallási időszak tekintetében afentiek szerint benyújtott önellenőrzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 1.

Vitorlás hajó bérbeadása (áfa)

Kérdés: Egy belföldi illetőségű, általánosforgalmiadó-, ill. társaságiadó-alany betéti társaság 8903 vámtarifaszámú vitorlás hajót vásárolt bérbeadás céljára egy belföldi kft.-től, aki 20% áfát hárított át. 1. Levonásba helyezhető-e, és ha igen, milyen feltételekkel az áthárított áfa összege? 2. Milyen nyilvántartás szükséges a "túlnyomó részben történő" bérbeadási tevékenység dokumentálására, alátámasztására? 3. Levonásba helyezhetők-e az üzemeltetéshez szükséges alkatrészek, a karbantartási költségek, a kikötőhasználati, téliesítési, bérleti díjak áthárított áfaösszegei? Illetve a társasági adó szempontjából az előbbi költségek elismert költségeknek tekinthetők? 4. Alkalmazható-e az áfaarányosítás a meghatározott időtartamon belül értékesített tárgyi eszköz miatt, ha a beszerzéskor az áfa nem volt levonásba helyezhető, és ebben az esetben az Áfa-tv. 87. §-át kell-e alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] Mivel a kérdésben leírtakból nem világos, hogy a szóbanforgó vitorlás hajó beszerzésére 2008. január 1-jét megelőzően vagy aztkövetően került sor, a válaszadás során az utóbbi esetet valószínűsítjük, ígyabból indulunk ki.1. Tekintettel arra, hogy a vitorlás hajó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 30.

Nonprofit gazdasági társaság adókötelezettsége

Kérdés: A kiemelkedően közhasznú nonprofit kft. tevékenységei között a város parkolásának az üzemeltetését végzi a polgármesteri hivatal által kötött szerződés alapján. A parkolóórák ürítéséből származó bevételt postára adással telepítik a cég bankszámlájára. A kivetett pótdíjakat a bankszámlára érkezés időpontjával könyvelik. Az előbbit árbevételként, az utóbbit egyéb bevételként, áfa nélkül. A pótdíjat az áfaarányosításnál sem veszik figyelembe. A pótdíjak befizetésére szóló fizetési felszólítást nem könyvelik, csak a befizetéskor. A be nem fizetett pótdíjakat pedig csak akkor, ha jogerős bírósági végzés születik. Helyes ez az eljárás?A tevékenység a tulajdonos önkormányzattal kötött szerződés keretében valósul meg. A társasági adó kiszámításánál alkalmazható-e erre a tevékenységre az adómentesség? A kiemelkedően közhasznú besorolású kft. alanya-e a szakképzési, illetve a rehabilitációs hozzájárulásnak? A rehabilitációs hozzájárulásnál a létszámot egész számra kell kerekíteni, vagy két tizedessel számolható?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre adandó válaszhoz ismerni kellene azt, hogy azadott esetben hogyan történik a pótdíj felszámítása. Elvileg kétféle esetlehetséges: ha a parkolási díjat a parkolási szolgáltatást igénybe vevő nemfizette meg, akkor a fizetési felszólítás szerint – magasabb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 22.

Áfaarányosítás 2004-2005. évi szabályainak hatályon kívül helyezése

Kérdés: Az európai bíróság hatályon kívül helyezte az áfaarányosításra vonatkozó szabályokat. A 2004. 05. 01. és 2005. 12. 31. közötti időszakban a törvényelőírások miatt le nem vont áfát önellenőrzéssel helyesbíthetem?
Részlet a válaszából: […] ...kimondót,illetve az említett arányosítási szabályozás hatályon kívül helyezését célzótsem!). Egyébként pedig a szóban forgó áfaarányosítás hatályon kívülhelyezése 2006. január 1-jével megtörtént, ám mivel rendelkezéseinek eltörlésenem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 26.

Háziorvosi bt. bevétele

Kérdés: Egy háziorvosi tevékenységgel foglalkozó bt.-nek figyelembe kell-e vennie a társadalombiztosítástól kapott támogatás összegét a költségszámlák áfatartalmának arányosításakor? (A bt.-nek áfás tevékenysége is van!) A kapott támogatás (amelyet egyéb bevételként könyvelünk) iparűzésiadó-alapot képez?
Részlet a válaszából: […] ...hogy az egészségügyi szolgáltatásdíja nem támogatás, hanem ellenérték, amelyet árbevételként kell elszámolni, ésmint ilyent az áfaarányosításnál számításba kell venni.A régi Áfa-tv. 3. számú, az új Áfa-tv. 5. számú mellékleteszerinti arányosítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 29.

Hatósági engedélyek (áfa)

Kérdés: Cégünk főtevékenysége: geodéziai tervezés. Munkánkhoz gyakran igénybe veszünk földhivatali adatszolgáltatást (tulajdoni lapokat, térképeket kell kikérni), valamint előfordul, hogy szükségessé válik hatósági engedélyezéssel kapcsolatos eljárási díj kifizetése. Fenti díjakat általában áfahatályon kívül számlázzák felénk. Cégünk, amennyiben a tervezéshez szükséges adatszolgáltatást számláz tovább, a tervezés áfamértékével, 20 százalékkal számlázza ezeket. Amennyiben azonban nem szorosan a munkához kapcsolódik, pl. a terv engedélyezésével kapcsolatos hatósági díj vagy a megrendelő kérésére egyéb tulajdoni lapokat vagy térképeket kell kikérni a földhivataltól, ezeket áfahatályon kívül számlázhatjuk-e tovább? Ebben az esetben áfaarányosítás felmerül-e?
Részlet a válaszából: […] 1. Azok a továbbhárított költségek (legyen az földhivataliadatszolgáltatási vagy egyéb tervezési engedélyezési eljárási díj), amelyek acégük tervezési tevékenységével közvetlen összefüggésben merülnek fel,áfaszempontból úgy minősíthetők, mint a tervezés járulékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 30.

Szállodaüzemeltetés és bérbeadás esetén áfaarányosítás

Kérdés: A cég 2006-ban vásárolt egy ingatlant, melyből az átalakításokat és modernizálásokat követően 2007-ben rendeltetésszerű használatbavételi dátummal szállodát kíván nyitni és üzemeltetni, de bérbe is kíván adni az ingatlan területéből étterem üzemeltetéséhez. 2006-ban az áfa tekintetében kell-e arányosítani a 2007-es előzetes adatok alapján?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. arányosításra vonatkozó rendelkezései értelmébenaz adóalany a rendeltetésszerű használatbavétel évét követő 9 évben köteles alevonható és a le nem vonható adó összegét utólag módosítani, amennyiben ahasználatbavétel évére vonatkozó végleges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 19.
1
2
3
5