Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott befektetési alap tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Befektetési alap a helyi adó vonatkozásában

Kérdés: A 375. lapszámukban megjelent, a 7455. sz. kérdésre adott válaszukat szeretném teljes egészében megkapni, szükség szerint kiegészítve. Az adott önkormányzat kérdése: "Van egy Ingatlanbefektetési Alap-adózónk. Építmény- és telekadót fizet, viszont az iparűzési adó vonatkozásában azt mondja, nem alanya az iparűzési adónak. A Befektetési Alapnak egy szálláshely-üzemeltetéssel foglalkozó épülete van, amit nem ő üzemeltet, hanem egy kft. (normál esetben ez egy bérbeadási tevékenység)".
A következőt írja az Alap:
"Köszönettel vettük figyelemfelkeltését, és egyben tájékoztatjuk, hogy az Ingatlanalapok nem alanyai az iparűzési adónak. Az 1990. évi C. tv. 35. § (2) bekezdése szerint a HIPA alanya az a vállalkozó (52. § 26. pont), aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végzi. A Befektetési Alap, a befektetési jegyek nyilvános vagy zárt körű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a Befektetési Alapkezelő a befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel. A Befektetési Alapkezelő, mint társaság, alanya az iparűzési adónak, működési területén, amely Budapest." Ha megnézzük a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 35. § (2) bekezdését:
"(2) § Az adó alanya a vállalkozó, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon."
A Htv. értelmező rendelkezései között az 52. § 26. pontjánál és a többi értelmező pontnál sem találtam definíciót erre a vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyonra, azaz arra, hogy ebbe vajon egy ingatlankezelési alap beletartozik?
Részlet a válaszból: […]kezelését - amennyiben e törvény másként nem rendelkezik - kizárólag befektetésialap-kezelési tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező, befektetési alapkezelő végezheti.A befektetési alap tehát és ekként az ingatlanalap is, egy olyan vagyontömeg, mely - noha önálló jogalany - saját nevében és kockázatára nem jár el, üzletszerű gazdasági tevékenységet nem végez. Helyette és nevében ugyanis az alapkezelő tesz jognyilatkozatokat, azaz végső soron ő működteti az alapot.A kérdés hivatkozik a vállalkozó Htv. szerinti fogalmára is (a Htv. 52. §-ának 26. pontja), aki valóban az adó alanya lehet. Ide azonban csak azon gazdasági szereplők tartoznak, akik személyükben, ténylegesen, üzletszerűen és saját kockázatra gazdasági tevékenységet végeznek, és emellett besorolhatóak a Htv. értelmező rendelkezésében szereplő jogalanycsoportok egyikébe. Ebből következően a befektetési alap a Htv. vállalkozó fogalmának nem felel meg, hisz esetében nem teljesül az a törvényi feltétel, hogy "gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végez", ezért nem alanya a helyi iparűzési adónak.Más a helyzet az alapkezelő társaság és azon társaság (a kérdésben említett kft.) esetén, amelyik feladata az ingatlan üzemeltetése (szálláshely-szolgáltatás nyújtása). E szervezetek klasszikus gazdasági szereplők, saját döntéshozó testülettel, döntéshozatali renddel. Előbbi feladata az alap nevében meghozni a szükséges befektetési döntéseket, és végrehajtani azokat, utóbbi pedig - az alap nevében eljáró alapkezelővel kötött (bérleti) szerződés alapján - az ingatlanalap tulajdonában álló ingatlant szálláshelyként működteti. E szervezetek, lévén jogi személyek, és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7784
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Befektetési alap a helyi adó vonatkozásában

Kérdés: Cégünk befektetésialap-kezelő társaság. Az a kérdés merült fel, hogy az ingatlant fejlesztő, bérbe adó befektetési alap alanya-e a helyi iparűzési adónak, figyelemmel arra, hogy a befektetési alap helyett társaságunk, az alapkezelő jár el?
Részlet a válaszból: […]között - jogi személy minősül vállalkozónak.A fentiek alapján rögzíthető, hogy helyi iparűzésiadó-kötelezettség csak azon gazdasági szereplőket terheli, akik személyükben, ténylegesen, üzletszerűen és saját kockázatra gazdasági tevékenységet végeznek, és emellett besorolhatók a Htv. értelmező rendelkezésében szereplő kategóriák (azaz egyéni vállalkozók, évi 600 000 forint árbevételt meghaladó mezőgazdasági őstermelők, jogi személyek vagy egyéb szervezetek) egyikébe.A befektetési alap ugyanakkor - a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény 65. §-a értelmében - egy olyan vagyontömeg, mely - noha önálló jogalany (jogi személy) - saját nevében és kockázatára nem jár el, üzletszerű gazdasági tevékenységet nem végez. Helyette és nevében ugyanis az alapkezelő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7455
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Befektetési jegyek értékelése a befektetési alap beolvadása esetén

Kérdés: Vállalkozásunk tulajdonában van 100 darab "A" Befektetési alap (kollektív befektetési forma) befektetési jegye. A befektetési jegyek bekerülési értéke 100 egység. Az "A" Befektetési alap beolvadt a "B" Befektetési alapba. A beolvadás napjára vonatkozó piaci érték alapján az alapkezelő meghatározta a cserearányokat. Értékpapírszámlánként a befektetési jegyek cseréje megtörtént. A 100 darab "A" befektetési jegy helyett kaptunk 96 darab "B" befektetési jegyet. A befektetési jegyek piaci értéke a beolvadás napján 108 egység. Jól gondoljuk, vállalkozásunknak csak az analitikában kell követnie a jegyek cseréjét?
Részlet a válaszból: […]beváltásakor kell a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték közötti különbözetet a pénzügyi műveletek bevételei, illetve a pénzügyi műveletek ráfordításai között elszámolni. A befektetési jegyek beolvadás utáni cseréje nem minősül sem értékesítésnek, sem beváltásnak. Így a csere során mutatkozó különbözetet sem kell könyvelni.Az Szja-tv. 65. §-ának (6) bekezdése - magánszemélyek vonatkozásában - egyértelműen fogalmaz: "Nem kell kamatjövedelmet megállapítani a kollektív befektetési forma átalakulása vagy beolvadása következtében a jogelőd kollektív[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6797
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Iparűzési adó: befektetési alap

Kérdés: Lehet-e az iparűzési adó alanya a jogi személynek minősülő befektetési alap (az ingatlanalap)?
Részlet a válaszból: […]nyilvános forgalomba hozatalával - vagy zárt módon összegyűjtött tőke értékpapírokba (értékpapíralap) vagy ingatlanokba (ingatlanalap) történő befektetésével alakít ki, és a befektetési jegyek tulajdonosainak általános megbízása alapján kezel. A Befa-tv. 3. §-ának f) pontja szerint az alapkezelő Magyarországon bejegyzett részvénytársaság lehet, amely a 3. § h) pontja alapján a befektetési alapkezelő tevékenysége során - az általa, e törvény alapján - meghirdetett befektetési elveknek megfelelő befektetési alapot alakít ki. Az alap az elérhető legnagyobb hozam biztosítása érdekében a befektetési alap tárcájában lévő egyes eszközelemeknek (értékpapír vagy ingatlan) a befektetési alap meghirdetett befektetési elveihez igazodó - saját döntése alapján történő - adásvételét végzi, illetve végezteti. Mindezeken túlmenően a Befa-tv. 3. §-ának i) pontja értelmében a befektetési alap letétkezelője e tevékenysége körében, az alapkezelő megbízása alapján - többek között - letéteményesként a befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzését és az ahhoz kapcsolódó kezelését, továbbá a befektetési alap bankszámlájának vezetését és a nettó eszközérték megállapításával kapcsolatos technikai tevékenységet és az alapkezelők sajátos ellenőrzését végzi. A fentiekből következően a befektetési alap, mint jogi személy, önálló szervezeti egységgel nem rendelkezvén,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 436
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,