Egyszerűsített végelszámolással megszerzett ingatlan

Kérdés: Egyszerűsített végelszámolással szeretne egy 30 éve működő, két nyugdíjas taggal rendelkező, évek óta vegetáló, folyamatosan a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisban szereplő betéti társaság megszűnni. Amennyiben a bt.-nek sem követelése, sem kötelezettsége nincsen, de van egy több mint tíz éve vásárolt ingatlana, amelyet szerződéssel jelenleg bérbe ad, milyen teendői vannak? A beltag magánszemély - a vagyonfelosztási javaslat szerint - megtartaná az ingatlant, és folytatná a bérbeadást. A bt.-nek legkésőbb mikor kell felmondania az ingatlanára vonatkozó bérleti szerződést, ha a beltag magánszemély folytatni szeretné a jelenlegi szerződővel az ingatlan bérbeadását? Amennyiben az ingatlan piaci értéke eltér a könyv szerinti értékétől, akkor hogyan kell a piaci értéket megállapítani, illetve igazolni? A vagyonfelosztási javaslatban nevesített 68 éves, már 5 éve nyugdíjas magánszemélynek - az ingatlan tekintetében - az szja-n kívül - milyen egyéb kötelezettségei (pl. szocho, tb-járulék, illeték stb.) lesznek, és ezen kötelezettségei mely időponttal válnak esedékessé? Fenti kötelezettségeket a bt. mint kifizető állapítja és fizeti meg? A nyugdíjas magánszemélynek a bt. felé kell-e az esedékes tartozásait rendezni?
Részlet a válaszából: […] ...a betéti társaságot a cégjegyzékből törölte. A vagyont jellemzően a tulajdoni hányadok arányában kell kiadni. Ahhoz, hogy a beltag a piaci értéken értékelt ingatlant a vagyonfelosztási javaslat szerint megkapja, az szükséges, hogy a bt. egyéb piaci...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 7.

Kapcsolt vállalkozás, közeli hozzátartozó

Kérdés: "A" társaság: 100%-os tulajdonos a férj, és egyben az ügyvezető. "B" társaság: tulajdonos "A" társaság 96%-ban, a férj 4%-ban, ügyvezető a férj. "C" társaság bt.: beltag-tulajdonos a férj 50%-ban, kültag-tulajdonos a feleség 50%-ban, ügyvezető. Fennáll-e kapcsolt vállalkozási viszony?
Részlet a válaszából: […] "B" társaságban a Tao-tv. 4. § 23. pont a) alpont szerint a férj közvetve, "C" bt. -ben a Tao-tv. szerint közvetlenül többségi befolyással rendelkezik. A Tao-tv. 4. § 23. pont c) alpontja alapján így "B" és "C" társaság kapcsolt vállalkozásnak minősül. A Tao-tv. 4....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 31.

Kapcsolt vállalkozás, magánszemély tulajdonosok

Kérdés: Fennáll-e a kapcsolt vállalkozás az alábbi esetben a bt. és a kft. között?
Bt.:
- beltag a férj, tulajdoni hányada 50%,
- kültag a feleség, tulajdoni hányada 50%, munkaviszonyban heti 20 órában dolgozik a bt.-ben ügyvezetőként.
Kft.:
- a férj munkaviszonyban (heti 40 óra) ügyvezető, és a tulajdoni hányada 4%,
- a többi tulajdonos nem rokon.
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 4. § 23. pont alapján a két társaság nem tekinthető kapcsolt vállalkozásnak, mivel a közeli hozzátartozóknak csak a bt.-ben van többségi befolyása, nem áll fenn az ügyvezetés egyezősége, mivel nem azonos a bt. és a kft. ügyvezetése, a Tao-tv. 4. § 23/f) pont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 29.

Magánszemélyek kapcsolt vállalkozásai

Kérdés: Tényállás: "A" Kft.-ben 50-50%-os tulajdonos két magánszemély (X és Y), az ügyvezetést a két tulajdonos magánszemély látja el önállóan (Xés Y). "B" Bt.-ben (katás) a kft. egyik tagja (X) 90%-os befolyással bír, és a bt. ügyvezetését a beltag (X) látja el, aki ugyanaz a személy, mint a kft. egyik ügyvezetője és 50%-os tulajdonosa (X). Tudomásom szerint a részesedés alapján a fenti két vállalkozás nem minősül kapcsoltnak. Az ügyvezetés kapcsán felmerül a két cég között a kapcsolt vállalkozás fogalma?
Részlet a válaszából: […] A Katv. 2. § 9. pontja szerint kapcsolt vállalkozás a Tao-tv. 4. § 23. pontja szerinti vállalkozás. Tekintettel arra, hogy a kft. és a bt. önálló döntésre, és így az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásolására jogosult ügyvezető személye azonos,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 10.

Szakdolgozói bértámogatás elszámolása

Kérdés: Az alapellátásban működő orvosi bt. praxisközösségben állapodott meg a működési helyén lévő másik háziorvosokkal. A praxisközösségről szóló rendelet [53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet] szerint minden egyes bizonylatot (igazolások, szakmai évek stb.) benyújtott 2021. 02. hó végéig. A NEAK-tól 2021. 01. hónapra visszamenőlegesen megkapta (orvos és az asszisztensek is) a "szakdolgozói bértámogatást". Az OKFÖ honlapján lévő magyarázatok, tájékoztatások alapján ez a szakmai bértámogatás a munkabért (tagi kivét stb.) és a szocho-t tartalmazza. A bt.-beltag (a háziorvos) öregségi nyugdíjas. Ez a szakmai bértámogatásként kapott összeget – amit jelen esetben az orvosi bt. kapott – egyéb bevételként vagy értékesítés árbevételeként kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] A válaszhoz a praxisközösségről szóló rendelet kihirdetett szövegéhez kell visszanyúlni. Az 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet kiegészítette a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletet, amely az egészségügyi szolgáltatások egészségbiztosítási alapból történő finanszírozása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 23.

Osztalék a kültagnak

Kérdés: Katás bt.-ben csak a beltag, aki személyes munkavégzésre kötelezett, a kata alá van bejelentve. A beltag az összes jövedelmet kiveszi. A kültag nem végez munkát a bt.-ben, személyes munkavégzésre nem kötelezett, osztalékra nem tart igényt. Ebben az esetben is jár az osztalék a kültagnak? Ha igen, akkor az osztaléknak mi az alapja, és azt miből lehet kifizetni? A bt. csak bevételi nyilvántartást vezet.
Részlet a válaszából: […] A válasz megalapozásához nézzük a vonatkozó jogszabályok előírásait.A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Kata-tv.) 3. §-a alapján a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya kizárólag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 27.

Praxisjogvásárlás 2021-ben

Kérdés: Olvastam a 2005. februári, valamint a 2016. februári válaszokat a praxisjog vásárlásával kapcsolatban. Én 2021-re vonatkozóan szeretnék kérdezni. 2021-ben alakult egy egészségügyi betéti társaság. A bt. beltagja háziorvosi járóbeteg-ellátást fog végezni, praxisjogot fog vásárolni az előzőleg működtető háziorvostól. Úgy értelmezem, ha magánszemély adja el a vagyoni értékű jogát a vevőnek, az új háziorvosnál az magánszemély részére vagyoni értékű jog vásárlása. Ezt az újonnan működését kezdő betéti társaság beltagja (magánszemélyként vevő) beviheti-e a társaságba a nem anyagi javak közé, a bt. könyveiben szerepeltetheti-e, illetve értékcsökkenést számolhat-e el? A társaság ugyanúgy eljárhat, mint az egyéni vállalkozó háziorvos, vagy csak akkor tudná érvényesíteni, ha nem bt. beltagként működne, hanem egyéni vállalkozóként?
Részlet a válaszából: […] Az önálló orvosi tevékenységről a 2000. évi II. törvény rendelkezik, amely törvény 2018. január 1-jétől nem változott. A törvény szerint a praxisjog az egészségügyi államigazgatási szerv által orvos részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 15.

Negatív eszköz- és forrásadatok a beszámolóban

Kérdés: A betéti társaság beltagja 2021. január 21-én elhunyt. A társaság vezetését az elhunyt gyermeke mint kültag vette át, 2021. január 1-jével. 2020. évi tervezett mérlegadatok szerint, a saját tőke összege: -11.209 E Ft, az adózott eredmény: -15.698 EFt, a pénzeszközök összege: -12.857 E Ft, a mérlegfőösszegek: -7780 E Ft. A felsorolt számszaki adatok szerint a társaságnak – a keletkezett veszteségek miatt – olyan mértékben negatívak a mérlegadatai, ami jogszabályellenes, ezért nem tudjuk eldönteni, hogy mitévők legyünk a jövőt illetően. A társasággal szemben hitelezői igények is felmerültek. A gyermek, mint a társaság egyedüli tagjává vált kültagja, a Ptk. 3:158. §-a szerint vezető tisztségviselőnek minősül, amelyet a Cégbíróság a cégjegyzékbe be is vezetett. A vezető tisztségviselőnek minősülő kültag a társaság fizetésképtelenségének megállapítása és felszámolásának elrendelése iránt kérelmet kíván előterjeszteni. A felszámolás elrendelését követően a Csődtv. 31. § (1) bekezdésében rögzített kötelezettség teljesítéseként a felszámolóval szemben fennálló kötelezettség teljesítéseként: elfogadható-e a felsorolt adatok szerint a 2020. évi beszámoló? Lehet-e ilyen adatok mellett záróleltárt, zárómérleget, záróbevallást készíteni? A vezető tisztségviselőnek minősülő kültag kötelezettségei miként határozhatók meg?
Részlet a válaszából: […] ...kellenek az örökség összegének megállapításához. De azért is fontos, mert a Ptk. 3:154. §-ának előírásából következően a beltag a társaság vagyona által nem fedezett kötelezettségeiért köteles helytállni. A Ptk. 3:151. §-ának (3) bekezdéséből pedig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 25.

Közreműködés munkaviszonyban

Kérdés: Katás bt. bevételi nyilvántartást vezet, és áfás státuszt választott. A beltag katás, a kültag 2021-től nem katás, munkaviszonyban végzi a közreműködését. Tulajdoni hányaduk 80-20 százalék. Kit illet, és milyen jövedelemnek kell tekinteni 2021-től a katás bt.-ben képződött kifizethető összeget? Lehetséges, hogy a képződött összeget csak a katás magánszemély jövedelmeként értelmezzük teljes egészében, további adókötelezettség nélkül?
Részlet a válaszából: […] ...mentesül a személyi jövedelemadó és a járulékok megállapítása, bevallása és megfizetése alól. Ebből következik, hogy a katás beltag csak a saját tevékenységének betudható jövedelemrész vonatkozásában mentesülhet az adókötelezettség alól, így a bt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 11.

Katás bt.-nél 40 százalékos adó

Kérdés: 1. Van egy "A" katás bt. és van egy "B" katás bt. Az egyikben az apuka a tulajdonos, a másikban a fia (egymás cégeiben nincsenek benne). Jár-e adófizetéssel, ha ők a két katás bt.-jükből számláznak egy tőlük független kft.-nek? Kell-e itt kapcsoltságot vizsgálni, illetve bejön-e a 40%-os adó?
2. Katás bt.-m van, ebben a beltag (kisadózó) is én vagyok (tulajdon = 44%, szavazati jog = 75%, osztalék = 99%), a kültag pedig pl. József (tulajdon = 56%, szavazati jog = 25%, osztalék = 1%. Katás bt.-ként számlázhatok-e abba a cégbe, ahol József ügyvezető? Van-e 40%-os adó? Katás bt.-ként számlázhatok-e annak a cégnek, ahol József ügyvezető és tulajdonos is? Van-e 40%-os adó?
Részlet a válaszából: […] 1. A Katv. 2021-től hatályos előírása szerint – többek között – akkor kell 40 százalékos adót fizetni, ha-az Art. szerinti kifizető (a független kft. kifizetőnek minősül) a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban álló kisadózó vállalkozásnak juttat bevételt; ha a kft....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 25.
1
2
3
15