2008. évi beszámoló letétbe helyezése, közzététele


A parlament honlapján olvastam, hogy módosul a cégtörvény, amely módosítja a 2008. évi számviteli beszámoló letétbe helyezésére, közzétételére vonatkozó előírásokat. Úgy tűnik, a módosuló előírások érdemileg eltérnek a 2008. évre 2007-ben meghirdetett előírásoktól. Kérem, hogy a 2008. évi számviteli beszámoló letétbe helyezésére, közzétételére vonatkozó előírások esetleges változásáról tájékoztassanak!


Megjelent a Számviteli Levelekben 2009. január 22-én (190. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3963

[…] beszámolót benyújtó természetes személy azonosíthatósága, = benyújtás jogszerűségének igazolása érdekében; - az elektronikus űrlapot a céginformációs szolgálat - az új előírás szerint - az állami adóhatóság részére továbbítja; - a számviteli beszámoló elektronikus úton a céginformációs szolgálat részére való megküldésével a cég eleget tesz a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is; - a számviteli beszámolót a számviteli törvény szerinti - a gazdálkodó szervezet által választott - formában kell elkészíteni, más formát kötelezően a céginformációs szolgálat sem írhat elő; - a számviteli beszámolót a cégnek az Art. 7. §-ának (2) bekezdése szerinti - erre meghatalmazott - képviselője (jellemzően a könyvelő) küldi meg elektronikus úton, a kormányzati portál útján a céginformációs szolgálat részére a számviteli törvényben előírt határidőig. A jóváhagyásra jogosult legfőbb szerv (testület) által elfogadott éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, összevont (konszolidált) éves beszámoló (a továbbiakban: számviteli beszámoló) a céginformációs szolgálat részére elektronikus úton megküldhető úgy, hogy - az elektronikus ügyiratként elkészült számviteli beszámolót ebben a formájában tárgyalja meg, és hagyja jóvá a legfőbb szerv (fokozott biztonságú elektronikus aláírással), vagy - az elektronikus ügyiratként elkészült számviteli beszámoló teljes anyagát kinyomtatják, és azt a kinyomtatás után papíralapú formában tárgyalja meg és fogadja el a legfőbb szerv. Ez esetben a számviteli beszámoló elektronikusan rögzített formája (a számítógépben lévő számviteli beszámoló) képezi a megküldésre kerülő elektronikus okiratot. Ha a számviteli beszámolóról a cég legfőbb szerve - az előbbiek szerinti - papíralapú formájában határozott, a papíralapú beszámoló egyes részein ezt a vállalkozó képviseletére jogosult személy aláírásával igazolta, a számviteli beszámolót elektronikus úton megküldő személynek (például a képviselettel megbízott könyvelőnek) azt is igazolnia kell, hogy az elektronikus úton megküldött számviteli beszámoló tartalma megegyezik a papíralapon elfogadott számviteli beszámolóval. Ez esetben a számviteli beszámolót elektronikusan megküldő személy (például a könyvelő) köteles a cég képviseletére jogosult által aláírt (hitelesített) papíralapú számviteli beszámoló eredeti példányát 10 évig megőrizni. Amennyiben az elektronikus úton megküldött számviteli beszámoló szabályszerűségével összefüggésben kétség merülne fel, a küldő személy köteles azt a cégbíróság felhívására bemutatni. A kormányzati portál a számviteli beszámoló közzétételre történő megküldésének a teljesítéséről az időpont megjelölésével elektronikus igazolást küld a számviteli beszámolót benyújtó személynek. A céginformációs szolgálat honlapján a megküldött számviteli beszámolók - haladéktalanul és ingyenesen megismerhetővé válnak, - cégnév vagy cégjegyzékszám megadásával, keresőprogram segítségével is megismerhetők lesznek. Az állami adóhatóság a céginformációs szolgálat által megküldött elektronikus űrlap adatai alapján - ellenőrzi a számviteli beszámoló megküldésének tényét és időpontját, - amennyiben azt állapítja meg, hogy a cég a letétbe helyezésre és közzétételre előírt törvényi határidőig nem küldte meg a számviteli beszámolót, felhívja a cég figyelmét kötelezettségének az elmulasztására, továbbá arra, hogy 15 napon belül tegyen eleget ezen kötelezettségének, - a felhívás eredménytelensége esetén érvényesíti az Art.-ben előírt jogkövetkezményeket. Az Art. új 174/A. §-a […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.