Adószám-felfüggesztés szankciója


A régi Art. 24/A. §-a adószám-felfüggesztés szankcióját módosították a 2018. január 1-től hatályos új 2017. évi CL. törvény átmeneti rendelkezései a következők szerint: "271. § (10) E törvény hatálybalépése időpontjában fennálló adószám-felfüggesztést és fokozott adóhatósági felügyeletet az állami adó- és vámhatóság határozat kiadása nélkül, e törvény hatálybalépésének időpontjában hivatalból megszünteti. Ebben az esetben az adószám felfüggesztésének, illetve a fokozott adóhatósági felügyelet időtartama a felfüggesztés, illetve a fokozott adóhatósági felügyelet megszüntetésének időpontjáig tart". Tehát az új Art. szerint 2018. január 1-től már nincs érvényben az adószám-felfüggesztés szankciója. Az adószám-felfüggesztés szankciója visszamenőleges hatállyal került-e törlésre? Olvasatom szerint 2018. január 1-től került kivezetésre ennek a szankciónak az alkalmazása. Áfaönellenőrzéssel lehet-e levonással élni a 2018. január 1-jét megelőző adószám-felfüggesztés időszakára?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2021. augusztus 26-án (450. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 8614

[…] meg az adószám-felfüggesztést az állami adó- és vámhatóság 2018. január 1-jei időponttal.Ha tehát egy adózó adószáma 2017. december 31-én felfüggesztés hatálya alatt volt, és a felfüggesztés időszakában keletkezett levonási jogával mind a mai napig nem élt - amennyiben a levonási jog Áfa-tv.-ben foglalt feltételeinek megfelel -, érvényesítheti azt, figyelemmel az Art. 54. § (6) bekezdésének rendelkezésére. Ebekezdés szerint önellenőrzéssel az adóalapot, az adót, a költségvetési támogatást a kötelezettség eredeti időpontjában hatályos szabályok szerint, a helyesbítendő adóra előírt bevallási időszakra, az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül lehet helyesbíteni.Az Áfa-tv. 2017. december 31-én hatályos 153/A. § (1) bekezdése az elszámolási időszakban megállapított fizetendő adó és az ugyanezen adómegállapítási időszakban keletkezett levonható előzetesen felszámított adó, vagy ezt megelőzően, de legfeljebb ezen adómegállapítási időszakot magában foglaló naptári évet megelőző egy naptári éven belül keletkezett levonható előzetesen felszámított adó figyelembevételét tette lehetővé.Az Áfa-tv. 153/A. § (3) bekezdése pedig úgy rendelkezett, hogy az Art. szerint el nem évült, az előzőek szerint nem érvényesített levonható előzetesen felszámított adó összegét a belföldön nyilvántartásba vett adóalany abban az adómegállapítási időszakban jogosult figyelembe venni az előzetesen felszámított adó összegét növelő tételként, amelyben az adólevonási jog keletkezett.Az Áfa-tv. 153/A. §-ában foglaltak értelmében tehát lehetőség van arra, hogy az adószám-felfüggesztés hatálya alól kikerült adóalany a levonható adót az annak keletkezésétől számított elévülési […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.