Paritásos alapon kapcsolt vállalkozás

Kérdés: "A" társaság "B" társaságban 38% részesedéssel rendelkezik. "C" társaság "A" társaság 100%-os tulajdonosa, és "B" társaság a maradék 62% tulajdonosa. Számviteli szempontból az "A" társaság és a "B" társaság egymással kapcsolt vállalkozások-e? Van-e különbség a minősítésnél, ha a "C" társaság bizalmi vagyonkezelő társaság?
Részlet a válaszából: […] Ha a B társaság megfelel az Szt. 3. § (2) bekezdés 3. pontjában foglalt közös vezetésű vállalkozásnak, azaz ha az anyavállalat (C társaság) és másik vállalkozásként az A társaság az Szt. 3. § (2) bekezdés az 1. pont szerinti jogosultságokkal paritásos alapon -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 21.

Számviteli szempontból kapcsolt vállalkozás?

Kérdés: "A" társaság "B" társaság leányvállalata, "C" társaság is a "B" társaság leányvállalata. "A" társaság és "C" társaság üzleti kapcsolatban állnak. Számviteli szempontból az "A" és "C" leányvállalatok egymással kapcsolt vállalkozásoknak minősülnek?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 3. §-a (2) bekezdésének 7. pontja szerint kapcsolt vállalkozások az 1. pont szerinti anyavállalat és a 2-3. pont szerinti vállalkozások. (A 2. pont szerinti vállalkozások a leányvállalatok.) Ebből egyértelműen következik, hogy az anyavállalat leányvállalatai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 21.

Tagi kölcsön kamata

Kérdés: Gazdasági társaság ügyvezetője (aki egyben tulajdonos és személyesen közreműködő magánszemély) tagi kölcsönt nyújt a társaságnak. Mekkora kamat mellett teheti ezt meg jogszerűen? A kölcsön kamata egyéb jövedelem vagy önálló tevékenységből származó jövedelem lesz? A kölcsönt nyújtó magánszemély nyugdíjas. Terheli-e más adó az szja-kötelezettségen kívül?
Részlet a válaszából: […] Főszabály szerint kölcsönszerződés alapján a hitelező meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós a pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban a hitelezőnek történő visszafizetésére és kamat fizetésére köteles (Ptk. 6:383. §). A Ptk. a kamatfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 22.

Egyéni vállalkozó követelésének elengedése

Kérdés: Az egyéni vállalkozónak a kft. (amely kapcsolt vállalkozása) tartozik 22.000.000 forinttal. A kft. ezt az összeget nem tudja visszafizetni. Amennyiben az egyéni vállalkozó lemond ennek a megfizetéséről, ez az egyéni vállalkozónál költség, majd adóalap-növelő? Tehát a személyi jövedelemadót kinullázza?
Részlet a válaszából: […] Ha az egyéni vállalkozó a kft. tartozását elengedi, az az egyéni vállalkozónál követelés elengedése, a kft.-nél pedig a tartozás elengedése. Az egyéni vállalkozó a követelése elengedése miatt költséget nem számolhat el. Ez tartalmában azonos azzal, mintha az elszámolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 12.

Kapcsolt vállalkozások között elengedett osztalék

Kérdés: Ha a jóváhagyott osztalékból származó követelését a gazdasági társaság tulajdonosa (tagja) elengedi, akkor az osztalék miatti kötelezettség elengedett összegét az osztalékot megállapító társaságnak az elengedés időpontjával az eredménytartalék növekedéseként kell kimutatnia. Az elengedett osztalékot a tulajdonos társaságnál egyéb ráfordításra vagy a pénzügyi műveletek egyéb ráfordítására kell könyvelni? (A kérdés azért merült fel, mert a kapott osztalék előírása a pénzügyi műveletek bevételei között szerepel.)
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 2020. XI. 27-től hatályos 37. §-a (1) bekezdésének h) pontja szerint az eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni az osztalék miatti kötelezettség elengedett összegét, ha a jóváhagyott osztalékból származó követelését a gazdasági társaság tulajdonosa...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 14.

Csoportos társaságiadó-alany létrehozása

Kérdés: Az A társaságban 58%-os részesedéssel rendelkezik Y természetes személy, míg 20%-os részesedéssel rendelkezik X természetes személy. Ugyanezen két személy részesedése B és C társaságban 70-20%, illetve 70-10%. A szavazati jogok a tulajdoni részaránynak megfelelően oszlanak meg a felek között. Y és X természetes személyek nem egymás közeli hozzátartozói. A társaságok maradék üzletrészein más személyek osztoznak különböző részarányban. Az érintett társaságok vonatkozásában fennállnak a Tao-tv. 2/A. § (2) bek. b) és c) alpontjában rögzített feltételek. A, B és C társaság létrehozhat-e csoportos társaságiadó-alanyt, azaz Y és X személyek tekinthetőek-e egy személynek a Tao-tv. 2/A. § (2) bek. a) alpontjában és (3) bekezdésében rögzített 75%-os feltétel megállapításakor?
Részlet a válaszából: […] Nem hozhatnak létre csoportos társaságiadó-alanyt, mivel, ha Y és X nem közeli hozzátartozók, akkor a szavazati joguk nem adható össze, azaz nem tekinthetők egy személynek. Ezért ugyan A, B és C kapcsolt vállalkozások a Tao-tv. 4. § 23/c) pontja alapján, mivel Y mind a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 14.

Telephelyi ingatlanok értékesítése – kapcsolt vállalkozások

Kérdés: A cégcsoportba tartozó kapcsolt vállalkozások belföldi illetőségű, társasági adó alanyaként működő cégek. A felek adásvételi szerződés keretén belül értékesítettek telephelyi ingatlanokat. A vevő az ingatlanokat a későbbiek során az eladó részére bérbe adja. Az értékesítést megelőzően az ingatlanok szokásos piaci árának megállapítása céljából az eladó az ingatlanok értékét ingatlanszakértővel felbecsültette. A kapcsolt féllel megkötött szerződésben értékesítési árként az ingatlanok könyv szerinti értékét szerepeltetik, amely alacsonyabb az ingatlanszakértő által meghatározott szokásos piaci árnál. Az alkalmazott ellenérték következtében az eladó adózás előtti eredménye kisebb lesz, mint a szokásos piaci ár (az ingatlanszakértő által megállapított érték) alkalmazása mellett lett volna, ezért a különbözettel – a transzferár nyilvántartásával megegyezően – az eladó a tárgyévben meg fogja növelni a társasági adó alapját [Tao-tv. 18. § (1) bek. b pontja]. A különbözet jelentős, melynek a társaságiadó-vonzata is jelentős. A vevő esetében hogyan lehetne a kapcsolt fél, az eladó által növelő tételként érvényesített különbözet összegét a társasági adózás előtti eredményt csökkentő jogcímként érvényesíteni a társasági adóban, figyelembe véve azt a tényt, hogy a gazdasági esemény ingatlanbeszerzésre irányult (közvetlenül eredményhatása nem jelentkezik), valamint a különbözetet a könyviteli elszámolásaikban nem érvényesítik?
Részlet a válaszából: […] A vevő az ingatlant a vételáron veszi nyilvántartásba, és ennek alapján számol el az eredmény terhére értékcsökkenést az Szt. 52.§-a szerint, és ennek alapján vesz figyelembe a társaságiadó-alapot csökkentő értékcsökkenési leírást a Tao-tv. 7. § (1) bekezdés d)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 14.

Térítés nélküli szállítás EU-tagországba

Kérdés: EU-tagországba térítés nélkül szállítunk árut egy kapcsolt vállalkozásnak, amiről nulla értékű számlát állítunk ki, pusztán azért, hogy a rendszerünkben lezárjuk az ügyletet.
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 159. §-ának (1) bekezdése szerint az adó­alany köteles a 2. §. a) pontja szerinti termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője részére – ha az az adó­alanytól eltérő más személy vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 9.

Bérbe adott gépkocsihoz kapcsolódó bírság megtérítése I.

Kérdés: Az alábbi esetre, annak számlázására keressük a helyes választ. Adott egy "A" kft., amely saját gépkocsijait (tárgyi eszközeit) adja bérbe egy vele kapcsolt vállalkozásban lévő "B" kft.-nek (havi számlázás történik a bérbeadásról 27% áfával). A "B" kft. munkavállalói használják a bérelt gépkocsikat üzleti útjaikra. Sajnos előfordul, hogy közigazgatási bírságról szóló határozatot (pl. gyorshajtás, parkolási bírság) kap az "A" cég, mint tulajdonos a tárhelyére, mely bírságokat a "B" cég dolgozói okozzák. Mivel a bírságot a bérbeadó továbbhárítja a bérlő felé, ő pedig a "vétkes" magánszemély felé, mi a helyes eljárás, számlázás, áfakulcs akkor, amikor a határozat szerinti bírság összegét továbbhárítjuk, amelynek összege a határozatban 39.000 forint?
Részlet a válaszából: […] A kérdező a kérdésben több lehetséges választ is leír. Ezek:a) Az "A" kft. áfásan, 27% áfával növelten számlázza ki a bérlő, azaz a "B" cég felé?b) A "B" kft. az a) pont szerinti számla alapján áthárítja, továbbterheli a bírságot a magánszemélyre, szintén 39 E Ft + 27%...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 26.

A kivaalanyiság választása megalapozatlan volt

Kérdés:

Az adózó bejelentkezett a kivába 2018 decemberében, 2019. 01. 01. kezdéssel, és azóta is folyamatosan kivaadóalany, de bejelentkezése jogsértő volt, nem tehette volna meg, mert kapcsolt vállalkozásával együttesen a létszáma meghaladta az 50 főt. Az a kérdés, hogy jövőre, öt év elteltével és az azt követő években az adóhivatal kifogásolhatja a bejelentkezést? Mert ha igen, akkor a 2023 utáni években az el nem évült évekre megállapíthatja a kiva, a tao és a szocho közti adóeltéréseket, ha nem, akkor 5 év után a kivás adózást már jogszerűen alkalmazhatja? Vagyis a kérdés arra irányul, hogy a helytelen bejelentkezés is elévül-e 5 év múlva, vagy azt bármilyen későbbi időpontban kifogásolhatja a NAV?

Részlet a válaszából: […] A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) 16–19. §-aiban foglalt rendelkezések alapulvételével a kivaalanyiság akkor jön létre, ha az adózó megfelel a Katv. szerinti feltételeknek, és a kiva...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 14.
1
2
3
36