Elszámolás a betéti társaságból kilépő taggal


A betéti társaság mindkét tagja kilépett a társaságból, amelyről 2006. május 29-én kelt taggyűlési határozattal döntöttek, így az üzletrészüket értékesítették. Az adásvételi szerződés szerint a tagi betéten felül a vételárat piaci értéken állapították meg, amely lényegesen magasabb, mint az elszámolás alapjául elfogadott beszámolóban kimutatott jegyzett tőkén felüli vagyon. A betéti társaság kilépő beltagja főfoglalkozású társas vállalkozó, a kilépő kültag kiegészítő tevékenységű, személyesen közreműködő társas vállalkozó. Személyes közreműködésük ellenértékeként havonta rendszeres díjazásban részesültek, a belépéskor szolgáltatott tagi betéten kívül a bt. részére apportot nem szolgáltattak. A bt. törzstőkéje a kilépő tagok belépése óta nem változott, saját vagyona azonban növekedett. A kilépő bel-, ill. kültaggal a betéti társaság külön-külön megállapodásban rögzített feltételek szerint számol el. A kilépő beltag, ill. kültag törzstőkéjének részesedési aránya 50-50 százalék, ilyen arányban részesednek a társaság vagyonából, illetve a megállapodás szerinti összegből. A társaság törzstőkéje 50 E Ft, a mérleg szerinti vagyon értéke (jegyzett tőkén felüli saját tőke összege a tulajdoni rész arányában): 35 000 E Ft, az üzletrész értékesítésének vételára (piaci értéken): 75 000 E Ft. A fentieken túl a kilépő tagokkal való elszámolás részét képezi még a 2006. évben a tagoknak kamatmentesen nyújtott kölcsön is. Kinek kell elszámolni a kilépő tagokkal? A fentiek szerint kifizetett összegek milyen jogcímen kerülnek elszámolásra a társaságnál? A kilépő tagoknak milyen jogcímen keletkezik jövedelme, azokat milyen adó-, járuléklevonási kötelezettség terheli? A kifizetőnek milyen jogcímen keletkezik fizetési kötelezettsége?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2006. november 9-én (140. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2850

[…] megváló tagot. Így - a jegyzett tőkéből a kivont vagyoni betét összege (T 411 - K 4792), - a tőketartalékból, illetve az eredménytartalékból a kivont vagyoni betéttel arányos összege (T 412 - K 4792, illetve T 413 - K 4792) illeti meg a tagot. (A lekötött tartalék, továbbá az értékelési tartalék kivont vagyoni betéttel arányos része nem adható ki!) A társaságtól megváló taggal való elszámoláskor indokolt vagyonmérleget készíteni. A vagyonmérleget az általános előírások szerint kell elkészíteni azzal, hogy az üzleti értékelés, a jövedelemtermelő képesség módszere nem alkalmazható, mivel az a jövőbeni eredményt is figyelembe veszi. Így a társaságtól megváló (kilépő) tagot megillető vagyon: - a könyvekben kimutatott saját tőkéből a vagyoni betét, továbbá a vagyoni betéttel arányos tőketartalék, eredménytartalék együttes összege, valamint - a vagyonmérlegben kimutatott vagyonváltozásból (nyilvánvalóan vagyonnövekedésből) a kilépő tagot arányosan megillető összeg, amelyet a kifizetéskor az eredménytartalék terhére kell elszámolni (T 413 - K 384). (A vagyonmérleg adatait - természetesen - könyvelni nem lehet!) Ez esetben valószínű, hogy az eredménytartalék a kifizetést követően negatív előjelű lesz. Amennyiben a társaságtól megváló magánszemély tag részére - a közbenső mérleg, illetve a vagyonmérleg szerinti - az őt megillető résznél többet fizetnek ki, akkor a különbözetet a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell elszámolni, és az az Szja-tv. szerint a magánszemély egyéb jövedelmének (és nem a vállalkozásból kivont jövedelemnek) minősül, és ennek megfelelően adózik utána. Ahhoz, hogy a fenti összegek ténylegesen kifizetésre kerüljenek, a belépő tagoknak a rájuk jutó részt a bt.-hez be kell fizetniük, vállalva a kilépő tagok részére a könyv szerinti vagyoni értéknél nagyobb összegű kifizetés következményeit is (a negatív előjelű eredménytartalékot, a személyi jellegű egyéb kifizetések miatti esetleges tárgyévi veszteséget, továbbá a kifizetőt terhelő adó- és járuléklevonási, bevallási és befizetési kötelezettséget). A tagoknak kamatmentesen nyújtott kölcsönt a tagoknak kell a társaság részére visszafizetni. Amennyiben ezt a belépő tagok átvállalták a Ptk. vonatkozó előírásai szerint, akkor azt a társaság részére a belépő tagok fizetik meg, náluk kötelezettségátvállalás, a kilépő tagoknál pedig elengedett kötelezettség (amelyet a kölcsön folyósításakor már pénzügyileg is rendeztek), amely a kilépő tagoknál egyéb jövedelemnek minősül, és ennek megfelelően adózik. Adótörvényi előírások alapján A társas vállalkozás vagyonából a magánszemély által tagi (részvényesi, üzletrész-tulajdonosi) jogviszonyának megszűnése következtében, arra tekintettel megszerzett bevételből az a rész, amely meghaladja az értékpapír megszerzésére fordított érték és a társas vállalkozás kötelezettségeiből a magánszemély által - a jogviszony megszűnésével összefüggő elszámolás keretében - átvállalt kötelezettségek együttes összegét, a magánszemély vállalkozásból kivont jövedelmének minősül. A bevételt és a magánszemély által átvállalt kötelezettségek értékét a társas vállalkozásnak az Szt. előírásai szerint vezetett nyilvántartásainak megfelelően kell megállapítani. Az átvállalt kötelezettségek alapján teljesített kiadást a későbbiekben a jövedelem megállapításánál költségként nem lehet elszámolni. A vállalkozásból kivont jövedelem után az adó mértéke 25 százalék, a jövedelemszerzés időpontja a kifizetés, a juttatás napja. Az adót a kifizető a kifizetés időpontjában megállapítja, valamint az Art. előírásai szerint bevallja és megfizeti a vállalkozásból kivont jövedelem után. Az Eho-tv. alapján a vállalkozásból kivont jövedelem is részét képezi a 4 százalék egészségügyihozzájárulási-fizetési kötelezettségnek. Az Eho-tv. 11/A. §-a alapján a magánszemélyt a naptári év folyamán mindaddig terheli a 4 százalékos mértékű egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség, amíg a kifizetőnek nem nyilatkozik, hogy a foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék, illetőleg az egészségügyi szolgáltatási járulék, valamint az általa megfizetett egészségügyi hozzájárulás együttes összege eléri a hozzájárulás-fizetési felső határt. A magánszemély ugyanakkor előzetesen is nyilatkozhat […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.