Egyéni vállalkozó által alapított kft.


Kérem, részletesen ismertessék a 2019. júliustól hatályos, egyéni vállalkozó által alapított kft.-vel kapcsolatos számviteli, adózási, illeték- és egyéb szabályokat!


Megjelent a Számviteli Levelekben 2019. augusztus 29-én (410. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7997

[…] céltartalékokat is) különbözetének összegében kell figyelembe venni.Az Szja-tv. 2019. augusztus 23-tól hatályos 49/A. §-ának (5a) bekezdése szerint ezen § (2)-(5) bekezdésében foglaltakat az Evectv. 19/C. §-a szerinti kft. alapításával megszűnő egyéni vállalkozó esetében is alkalmazni kell.Az Szja-tv. 49/A. §-ának (2) bekezdése alapján az egyéni vállalkozó által alapított kft. esetében, tekintettel a tevékenysége megszűnésére, az egyéni vállalkozó a cégbíróság kft.-t bejegyző végzésében rögzített, a jogerőre emelkedése időpontját megelőző időpontra vonatkozóan, az Evectv. fentebb hivatkozott előírásához hasonlóan:– leltárt készít az eszközökről, a kötelezettségekről, valamint nyilvántartásai alapján kimutatást állít össze a követelésekről, nettó értéken a tárgyi eszközökről, nem anyagi javakról – megjelölve az alapított kft. tulajdonába nem pénzbeli hozzájárulásként kerülő vagyontárgyakat azon az értéken is, amely értéket az egyéni vállalkozó a kft. alapító okiratában rögzített (ez utóbbi eltérhet a nyilvántartás szerinti értéktől);– ezt követően kell megállapítani az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésével kapcsolatos adófizetési kötelezettséget az Szja-tv. 10. számú mellékletének II. részében foglaltak alapján, de az Szja-tv. 49/A. §-a (3)-(5) bekezdése rendelkezéseinek figyelembevételével.Az Szja-tv. 10. számú melléklete alapján a korábban költségként elszámolt, és a megszűnéskor meglévő összes készlet, a 200 ezer forintot meghaladó értékű tárgyi eszköz (ideértve a tartalék alkatrészt és gyártóeszközt is) leltári értéke (van más is, a felsorolástól eltekintünk) az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésekor vállalkozói bevételnek minősül, függetlenül attól, hogy az egyéni vállalkozó azokat nem pénzbeli hozzájárulásként apportálja-e (beviszi azokat az alapított kft.-be).Az Szja-tv. 49/A. §-ának (4) bekezdése alapján az egyéni vállalkozói tevékenység kft. alapítása miatt történő megszűnése esetén a vállalkozói bevételek és költségek megszűnéssel összefüggő elszámolására irányadó rendelkezést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a leltárban, illetve a tételes kimutatásban feltüntetett, nem pénzbeli hozzájárulásként az egyéni vállalkozó által alapított kft. tulajdonába adott eszköz– alapító okiratban meghatározott értéke vállalkozói bevételnek;– értékcsökkenési leírásként a tulajdonba adásig még el nem számolt, a tárgyi eszközök, nem anyagi javak nyilvántartása szerinti nettó értéke vállalkozói költségnekminősül.(Hangsúlyozni kell, a fenti szabály a nem pénzbeli hozzájárulásként az egyéni vállalkozó által alapított kft.-be bevitt vásárolt és saját termelésű készletekre, az egyéni vállalkozó követeléseire nem vonatkozik!)Az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnéséhez kapcsolódóan figyelembe veendők a következők is:– a megszűnés adóévéről szóló adóbevallásában a magánszemélynek az egyéni vállalkozói jogállás megszűnését követően, a megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig a kft. tulajdonába nem adott követelésekre tekintettel befolyt ellenértéket (bevételt) a megszűnés adóévében megszerzett vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie;– a volt egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő kiadásoknak az alapított kft. általi megtérítése a volt egyéni vállalkozó számára nem keletkeztet bevételt, ha ezen kiadások közvetlenül szolgálják az alapított kft. tevékenységét (ideértve különösen a szállítói követelések megtérítését).A magánszemély jövedelme és adókötelezettsége megállapításának további sajátosságait az Szja-tv. 49/A. §-ának (5) bekezdése részletezi.A leírtak figyelembevétele mellett az egyéni vállalkozó által alapított kft. – leltárral alátámasztott – nyitómérlegében:– az eszközök, az egyéni vállalkozó megszűnésekori leltárában szereplő vásárolt és saját termelésű készletek, követelések, nettó értékű tárgyi eszközök, nem anyagi javak lehetnek, de piaci értéken;– ezzel azonos összegben a jegyzett tőke azon része, amely az alapító okirat szerinti nem pénzbeli hozzájárulással azonos összegű;– a pénzeszközök;– ezzel azonos összegben a jegyzett tőke azon része, amely az alapító okirat szerinti pénzbeli hozzájárulással azonos összegű.A nyitómérlegben az összes eszköz értéke megegyezik az alapító okirat szerinti jegyzett tőke összegével. A nyitómérlegben kötelezettség nem lehet, mert kft.-t alapítani csak eszközök apportálásával lehet. Ha az egyéni vállalkozónál […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.