Raktárépület felújítása támogatásból


A társaság már meglévő (2018-ban beszerzett) raktárépület felújítására nyert fejlesztési támogatást 2021-ben, amelyet meg is valósított 2022-ben, az üzembe helyezés 2022. 09. 30-án megtörtént. A támogatás összegét 100%-ban megkapta, amit előlegként tart nyilván, az elszámolásról még nem kapott értesítést. A felújítás révén nem változott meg a várható használati idő (2068.), a leírási kulcs (2%) és a maradványérték sem. A raktár 2018-as bekerülési értéke 20 millió Ft, az akkor megállapított maradványérték 5 millió Ft. A felújítás összege 50 millió Ft, a támogatási arány 50%. Ha 2023-ban (mérlegkészítés időszaka után) megtörténik az elszámolás, mekkora időszakra kell felosztani a támogatás összegét, illetve a maradványértékre fog-e jutni a támogatási összegből? A helyzetet bonyolítja, hogy a felújítás üzembe helyezése időpontjában a támogatott beruházáson felül további beruházási érték is aktiválva lett. Mennyiben módosítja ez a támogatási arányt, illetve a jövőbeli várható további beruházások mennyire befolyásolják azt, hogy az eszköz értékcsökkenésének mekkora hányadát számolja el egyéb bevételként a halasztott bevételek között nyilvántartott támogatásból?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2023. április 27-én (484. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9185

[…] az anyagmozgatáshoz szükséges gépek, szállítószalagok stb. is voltak (a továbbiakban: raktári berendezések). Ezek piaci értékével is csökkenteni kell (kellett volna) a számlázott összeget, és ezeket a raktári berendezéseket, gépeket állományba kell (kellett volna) venni a gépek, berendezések, felszerelések között piaci értékükön még 2018-ban. Ezen eszközöket önellenőrzés keretében kell állományba venni, a 2%-os arányban elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírást pedig az adott eszközre meghatározott, a számviteli politikában rögzítetteknek megfelelő kulccsal megállapított összegre kell évenként felemelni.A fentiek figyelembevétele mellett a raktárépület bekerülési értéke biztosan nem 20 millió forint lesz, de a nettó értéke is változik.Itt kell megjegyezni, hogy nemcsak számviteli, de matematikai hiányosságokat is mutat az a megfogalmazás, hogy a felújítás révén nem változott a hasznos élettartam, a leírási kulcs, a maradványérték, mivel a felújítás külön nem kezelhető, a felújítás bekerülési értékével növelni kell a raktárépület bekerülési értékét, az így megnövelt érték lesz a raktárépület új bruttó értéke, ennek ismeretében lehet dönteni a hasznos élettartamról, a leírási kulcsról, a maradványértékről.A kérdésben nem nyilatkoznak arról, hogy mit foglal magában a raktárfelújítás költsége, amelyre a társaság fejlesztési támogatást kapott. Tapasztalati adatok alapján feltételezhető, hogy nemcsak a raktárépület Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 8. pontja szerinti felújításának a költségeit (födémcsere, tetőszerkezet módosítása, járópadozat megerősítése stb., sőt olyat is, ami nem felújítás), hanem a raktárépületben lévő raktári berendezések cseréjét, esetleg újakkal való felszerelését, rakodó-, szállítógépek beszerzését stb., amelyek bekerülési értéke nem sorolható a raktárépület felújítási költségei közé, azokat eszközönként külön-külön kell a gépek, felszerelések, berendezések között állományba venni bekerülési értékükön. Természetesen, a kicserélt raktári berendezések - a fentebb leírt módon meghatározott - könyv szerinti értékét a csere időpontjával terven felüli értékcsökkenés formájában a könyvekből ki kell vezetni.A leírtak alapján:a) a raktárépületnek korrigált (csökkentett) bekerülési (bruttó) értéke lesz, amelyet növelb) a raktárépület tényleges felújítására fordított összeg (gyakorlatilag az építési-szerelési munkák - áfa nélküli - összege),c) együttesen (a+b) a raktárépület bruttó értéke a felújítás befejezése utáni üzembe helyezéskor;d) a raktári berendezések, gépek korrigált (csere esetén a kivezetett eszközök bruttó értékével csökkentett) eszközönkénti bekerülési (bruttó) értéke, amelyet növele) a felújítás keretében beszerzett raktári eszközök - áfa nélküli - bekerülési (bruttó) értéke,f) együttesen (d+e) a raktári berendezések, gépek bruttó értéke a felújítás befejezésekor, eszközönkénti adatokból adódik össze.Az eszközönkénti bruttó érték a tényleges támogatási arány meghatározásánál kiinduló adat.A kérdés szerint a társaság a raktárépület felújítására nyert fejlesztési támogatást. Azt nem írta meg a kérdező, hogy a támogatás konkrétan mire fordítható. Lehet, hogy csak a raktárépület felújítására, de az is lehet, hogy mindarra, amelyre a válasz korábbi részében már utaltunk. Ha tehát a társaság fejlesztési támogatást nyert, akkor annak keretében mindenképpen indokolt, hogy legalább korszerűsítés valósuljon meg. Raktárépület esetében a korszerűsítés - véleményünk szerint - a raktározás, az anyag- és terméktárolás megkönnyítését, gépesítését kell, hogy jelentse. Ezzel a gondolatsorral feltételezésünk jogosságát kívánjuk alátámasztani.Visszatérve a kérdéshez: Helyesen jártak el akkor, amikor a támogatás megkapott összegét támogatási elő­legként vették nyilvántartásba. Amikor majd a támogatási előleget részben vagy egészében vissza nem fizetendő támogatásnak minősítik, jóváhagyják, akkor - a válaszban feltételezett esetben - kérni kell a támogatótól, hogy az adott időpontban jóváhagyott támogatás összegéből mennyi a raktárfelújításra, illetve mennyi a raktári berendezésekre, gépekre jóváhagyott összeg. Ennek ismeretében külön-külön főkönyvi számlára kell átvezetni a raktárfelújításra, illetve a raktári berendezésekre, gépekre jóváhagyott támogatás összegét, és külön-külön kell azokat halasztott bevételként időbelileg elhatárolni. Amennyiben a támogató nem nyilatkozik, akkor a társaságnak kell a jóváhagyott támogatást megosztania a raktárfelújítás bekerülési értéke [b) pont] és a raktári berendezések, gépek bekerülési értéke [e) pont] arányában.A tényleges támogatási arányt úgy kell külön-külön meghatározni (nem biztos, hogy 50% lesz), hogy- a raktárfelújításra jóváhagyott támogatást el kell osztani a raktárfelújításra ténylegesen fordított összeg és a raktárépület 2022. 09. 30-i korrigált nettó értéke együttes összegével, és az így kapott százalékkal kell a raktárépület újonnan megállapított értékcsökkenési leírását megszorozva, a raktárfelújításra jóváhagyott támogatás elhatárolt összegéből a megszüntetendő elhatárolást meghatározni, végleges bevételként elszámolni;- a raktári berendezések, gépek beszerzésére jóváhagyott támogatást az újonnan beszerzett eszközök bruttó értékei együttes összegével kell elosztani, az így kapott százalékkal az újonnan beszerzett eszközök eszközönként megállapított terv szerinti értékcsökkenési leírása együttes összegét megszorozva kell az újonnan beszerzett eszközök támogatása elhatárolt összegéből a megszüntetendő elhatárolást meghatározni, végleges bevételként elszámolni.[Megjegyzés: itt a különböző eszközök támogatásának elszámolására vonatkozó előírást az eszközök egy csoportjára mutattuk be. A számviteli törvény szerint a támogatást, […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.