408. Számviteli Levelek / 2019. július 11.

TARTALOM

7965. kérdés Iparűzési adó könyvelése
Kérjük, szíveskedjenek bemutatni az iparűzési adó könyvelését példán keresztül, évszámokkal! Mit, milyen dátummal kell elszámolni: 2017-es bevallásban kivetett előlegek, 2018. évi befizetések (keresztfélév megzavar), 2018. 12. 20-i feltöltés és 2018. évi bevallás összege.
7966. kérdés Különbözeti áfa könyvelése
Hogyan kell könyvelni a különbözeti áfát? A beszerzés előzetesen felszámított áfája levonható?
7967. kérdés Visszaigényelt áfa megfizetése
A kft.-ben az ügyvezető halála miatt új ügyvezető tulajdonos lesz. A tevékenységet a kft. nem folytatja tovább. A kft.-ben lévő épület után az áfát visszaigényelte, de most a fizetési időszak hátralévő részére jutó áfaösszeget be kell fizetni. Hogyan kell ezt könyvelni? Az áfa átutalásához nincs elegendő pénz. Járható út-e, hogy az új tulajdonos jegyzett tőkét emel, kifizeti a kft. tartozásait, és utána határozza el a végelszámolást?
7968. kérdés Egyszerűsített éves beszámoló zrt.-nél
2018. évben éves beszámolót készített a zrt., de az értékhatárok alapján egyszerűsített éves beszámolót is készíthet(ne). Vissza lehet-e térni az "alacsonyabb szintű" beszámolási formára, akkor is, ha a társaság az MNB felügyelete alá tartozik a végzett tevékenysége miatt?
7969. kérdés Magánszemély nevére szóló repülőjegy
Milyen költségelszámolási szabályok vonatkoznak a cég érdekében felmerült, de a magánszemély nevére szóló, online megrendelt menetjegyre? Milyen feltételei vannak az elszámolhatóságnak?
7970. kérdés Kísérleti kutatás költségeinek aktiválása
Vállalatunk festékgyártással foglalkozik. Egy új festékanyag előállítására alkalmas technológia kifejlesztésére indított projektünket EU-s támogatás bevonásával valósítjuk meg. A projekt "futamideje" két év. Bár a projekt során alapkutatást is végzünk, a pályázati szerződésben "kísérleti kutatás"-ként lett a projektbeli tevékenység megjelölve. A projekt "költségei" 30%-ban eszközbeszerzésre fordított kiadásból, a fennmaradó rész pedig a kutatásban részt vevők munkabérének és egyéb személyi juttatásának költségeiből állnak. A projekt 2018 elején indult. A fentiek ismeretében a projektben részt vevők személyi ráfordításait kötelező-e kísérleti fejlesztésként aktiválnunk, vagy az aktiválás csak egy lehetőség? Esetleg a költségek maradhatnak a tárgyévi ráfordítások között, a pályázatban már elszámolt, jóváhagyott támogatási bevételek pedig az egyéb bevételek között? A pályázati kiírásban nem szerepel, hogy aktiválni kellene a kutatás költségeit, csupán elkülönítetten kell kimutatni a számviteli nyilvántartásainkban.
7971. kérdés Időbeli elhatárolásnál mutatkozó különbözet elszámolása
Társaságunk a 2018. év értékelése alapján úgy döntött, hogy jutalomban részesíti a munkavállalókat. A munkaértékelés név szerint megtörtént, a taggyűlésen elfogadták. A munkabért és járulékait: 19,5% szociális hozzájárulási adót, 1,5% szakképzési hozzájárulást költségként és passzív időbeli elhatárolásként elszámoltuk a 2018. évre. A nyugdíjas munkavállalók részére a járulékokat nem számoltuk fel. A jutalmak kifizetése 2019 júliusában lesz, amikor 19,5% helyett 17,5% szociális hozzájárulási adót kell bevallani és megfizetni a nem nyugdíjas munkavállalók után. Hogyan kell elszámolni a jogszabályi változás miatt keletkező szociális hozzájárulási adó 2%-os megtakarítását?
7972. kérdés Üzletrészvásárlás
Cégünk üzletrészt vásárolt egy kft.-ben. A vételár és az üzletrész értéke közötti különbözet adóalapot képez? A különbözet üzleti vagy cégértékként kimutatható? Cégünknél a különbözet árfolyamnyereségként került elszámolásra.
7973. kérdés Irodaként használt lakás karbantartásának áfája
Egyik ügyfelem lakást vásárolt, a másik lakást bérelt, amelyet arra használnak, hogy ott folytassák tevékenységüket. A vásárolt, illetve bérelt lakásban nem lakik senki. Az Áfa-tv. 124. §-a (1) bekezdésének i) pontjában az olvasható, hogy a "lakóingatlan építéséhez, felújításához szükséges terméket terhelő előzetesen felszámított adó" nem vonható le. Ez a levonási tilalom a javításra, karbantartásra (pl. festés, mázolás) is vonatkozik?
7974. kérdés Környezetvédelmi szolgáltatások fejlesztése
A 1056/2016. (II. 16.) Korm. határozat alapján az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból MAHOP-2.5 kódszámú, "A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása" megnevezésű pályázattal elnyert támogatás az Szt. 36. §-a (1) bekezdésének f) pontja alapján a tőketartalék javára elszámolt támogatásnak minősül?
7975. kérdés Licencdíjak elszámolása
Gyermekeknek gyártott termékeink gyártásához licencszerződést kötöttünk a licenctulajdonos céggel. A szerződés 5 évre szól, de meghosszabbítható. A szerződés alapján cégünk jogosult a cég figuráinak a feltüntetésére. E termékeinket elsődlegesen négy célországban értékesítjük. A szerződés ezen tartalmáért előre meghatározott fix díjat fizetünk, amelyet a licenctulajdonos számláz, a szerződés szerinti ütemezés szerint. A szerződés szabályozza, hogy a célországokon kívül értékesítés esetén is számláznak utólagosan - az egyes országok értékesítési volumenéhez igazodóan - licencdíjat. A fenti licencdíjakat hogyan kell elszámolni?
7976. kérdés Kapcsolt vállalkozás, magánszemély tulajdonos is
X magánszemélynek 60%, Y magánszemélynek pedig 40% tulajdonrésze van A kft.-ben. X magánszemélynek 30%, Y magánszemélynek 20%, A kft.-nek pedig 50% tulajdonrésze van B kft.-ben. B kft. ügyvezetője X magánszemély. B kft.-nek 80%, Z magánszemélynek 20% tulajdonrésze van C kft.-ben. B kft.-nek 90% tulajdonrésze van D zrt.-ben. A D zrt. fennmaradó 10%-át külső társaság birtokolja. B kft.-nek 25%, D zrt.-nek pedig 56% tulajdonrésze van E kft.-ben. A fennmaradó 19% több külső társaság és magánszemély tulajdonában van. X magánszemélynek 75%, X magánszemély gyermekének pedig 25% tulajdonrésze van F kft.-ben. F kft. ügyvezetője X magánszemély. A szavazati jogok egyezőek a tulajdoni aránnyal. A Tao-tv. szerint mely társaságok minősülnek egymással kapcsolt vállalkozásnak? (Például: D zrt. és F kft., vagy A kft. és E kft. kapcsoltak egymással?)
7977. kérdés Ingatlantömbben végzett rekonstrukciós beruházás
Ügyfélkörünkbe tartozó vállalkozások több hrsz. alatt bejegyzett ingatlantömbben rekonstrukciós beruházást folytatnak. A tulajdonukban lévő ingatlanrészben a bérlők üzlethelyiségeket üzemeltetnek, amelyeket a felújítás miatt át kell költöztetni az ingatlan más tulajdonában lévő részébe (bérleti szerződést kötöttek), majd a bérlők igényei szerint átalakításokat is végeztek a bérbe vett területen. Az átköltöztetés után a beruházók a bérleti díj egy részét továbbszámlázzák a bérlőik felé. A bérelt ingatlanon végzett átalakítások értékét idegen ingatlanon végzett beruházásként kell aktiválni, majd a bérleti szerződés megszűnése után a könyvekből ki kell vezetni? Az üzlethelyiségek átköltöztetése miatt felmerült, nem továbbszámlázott bérleti díj az alapberuházás bekerülési értékét növelő tétel? A bérlők felújítás miatti bevételkiesésének megtérítése része a bekerülési értéknek, vagy költségként, ráfordításként könyvelendő? Az épület közös tulajdonban lévő részein végzett helyreállítási költségek teljes egészében, vagy a tulajdoni hányad arányában számolhatók el a beruházás részeként? Mivel a beruházó cégek beolvadással történő átalakulása 2019. 04. 30-án megtörtént, kérjük, szíveskedjenek kérdéseinkre rövid határidőn belül válaszolni.
7978. kérdés Próbaüzemeltetés során előállított termékek elszámolása
Szíveskedjenek egy példán keresztül könyvelési tételekkel szemléltetni egy gyártósor üzembe helyezéséhez kapcsolódó könyvelési feladatokat abban az esetben, ha a berendezéssel próbagyártás történt, és a próbaüzemben legyártott termékeket később értékesíteni fogják.
7979. kérdés Mezőgazdasági termelő bérfeldolgozással nyert termékértékesítése
2014-es fiatal gazda egyéni vállalkozó a 2018. évben termett homoktövisbogyót nem tudta eladni, bérfeldolgozással velőt gyártatott. A 2019-es évben történő értékesítéskor ez a gyümölcsvelő elszámolható-e a pályázatban, mint mezőgazdasági termelőtevékenységből származó bevétel? (A gyümölcsbogyó-értékesítés saját mezőgazdasági tevékenység, viszont saját eszközzel nem rendelkezik a velő előállításához, ezért bérgyártást vett igénybe.)
7980. kérdés K+F támogatás költségek fedezetére
GINOP K+F támogatás személyi jellegű költségek fedezetére: Az előleget 2018-ban kötelezettségként könyveltem, az elszámolás 2019-ben történik meg. A pályázatból megtérülő költségeket átkönyveltem az 1-es számlaosztályba. Az elszámolás megtörténtekor visszavezetem, és ezzel szemben oldom az elhatárolt bevételt, a 2019. évi költségekkel szemben egyéb bevételként könyvelem. A 2018. évi eredmény miatt jártam így el. Helyes ez a megoldás?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére