32. Számviteli Levelek / 2002. április 11.

TARTALOM

626. kérdés Elengedett kötelezettség
Külföldi illetőségű (a céggel kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő) magánszemély tagi kölcsönt ad cégének több éven keresztül kamatra. A szerződés szerinti kamatot a cég nem fizette meg, de elszámolta ráfordításként és kötelezettségként mutatta ki. 2001-ben a kölcsönadó elengedi a kamatkötelezettséget. Csökkentheti-e a cég az elengedett kamat teljes összegével az adózás előtti eredményét, függetlenül attól, hogy melyik évben számolta el azt az eredmény terhére? Van-e valamilyen korlát az adóalap-csökkentés lehetőségére, mértékére?
Kapcsolódó tárgyszavak:
627. kérdés Képzési költség elszámolása
Köthet-e egy kft. személyesen nem közreműködő tagjával tanulmányi szerződést (nappali tagozatos főiskolai képzésre)? Hogyan számolható el a tandíj? Milyen kikötéseket kell tartalmaznia a tanulmányi szerződésnek?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
628. kérdés Behajthatatlan követelés leírása
A behajthatatlan követelés leírása érdekel, mind a nettó árbevétel, mind az áfa tekintetében. Ennek az áfája is ráfordítás lesz, vagy vissza lehet igényelni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
629. kérdés Utólagos osztalékfizetés
Egyszeres könyvvitelt vezető bt.-nek 1992-től van adózott eredménye. A tagok soha nem vettek ki osztalékot. Lehet-e utólag osztalékfizetés?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
630. kérdés Üzemanyag elszámolása
Társaság magánszemélytől bérel személygépkocsit. Az üzemanyagot számla vagy útnyilvántartás alapján lehet-e elszámolni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
631. kérdés Áruk leltártöbblete
A leltárhiány könyveléséről már volt szó. A leltártöbblet elszámolása viszont nem tisztázott. A leltártöbblettel az elábét kell csökkenteni, vagy egyéb bevételként kell elszámolni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
632. kérdés Bérmunka díjának elszámolása
Egy cég fürdőruha előállításával foglalkozik. A fürdőruha-készítés egyes munkafolyamatait (összevarrás, hímzés, emblémafelvarrás) más szolgáltatóval végezteti el díj ellenében. Hogyan történik a bérmunkadíj elszámolása? Növeli a vásárolt készlet bekerülési értékét, vagy az igénybe vett szolgáltatások között kell elszámolni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
633. kérdés Devizaalapú ügyletek elszámolása
Szójadarát importálunk. A szója eladási árát az USD ár és a teljesítéskori árfolyam szorzataként állapítjuk meg és számlázzuk a vevőknek. Külön szerződésben abban állapodtunk meg, hogy a végleges ár a pénzügyi teljesítéskor érvényes árfolyamon számított ár. Az utólag megállapított árfolyam-különbözetet hogyan kell terhelni, kell-e arról számlát kiállítani?
Kapcsolódó tárgyszavak:
634. kérdés Pótbefizetés elszámolása
A két amerikai személy tulajdonában lévő kft. saját tőkéje 1998-99-ben nem érte el a jegyzett tőke összegét. A tulajdonosok pótbefizetéssel kívánták a saját tőke összegét megemelni az előírt minimális mértékre. Helyesen járt-e el a társaság, amikor a pótbefizetés összegét az eredménytartalékba helyezte?
Kapcsolódó tárgyszavak:
635. kérdés Kártérítési határozat végrehajtása
Szövetkezetünket 2001 augusztusában bírósági végzés alapján 1995-97. évi árbevételhez kötődően kártérítésre és áfa megfizetésére kötelezte a bíróság, amit ki is fizettünk. Céltartalékot nem képeztünk. 1995-97. évet az adóhatóság átfogó vizsgálattal lezárta. Mi a helyes eljárás a fenti ügyben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
636. kérdés Külföldi hitelintézet árfolyamának használata
Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe előírhatja-e számvitel-politikájában külföldi hitelintézet árfolyamának alkalmazását, ha év végén a kiegészítő mellékletben bemutatja az új Szt. 60. §-ának (4) bekezdése szerinti értékeléstől való eltérésből adódó különbözetet?
Kapcsolódó tárgyszavak:
637. kérdés Természetbeni juttatás
Az a természetbeni juttatás, amely nem a vállalkozás üzleti tevékenységével függ össze (például autógumi a tulajdonos autójára, nagyobb értékű, személyes célú élelmiszer, ital beszerzése), elszámolható-e költségként az szja (44 százalék) és az eho (11 százalék) megfizetése mellett?
Kapcsolódó tárgyszavak:
638. kérdés Magánszemélytől átvállalt hitel
Magánvállalkozók starthitellel vásároltak meg egy üzemet. A hitelt - a tőkerészt és a kamatot - 2 évig törlesztették, majd azt a taggyűlés és a bank hozzájárulásával az üzemet működtető kft. átvállalta. Az átvállalt hitelt azonban a tulajdonosok 12 év alatt megtérítik a kft.-nek. A kft.-nek meg kell-e növelnie a társaságiadó-alapját az átvállalt kamattal, illetve fennáll-e a kapcsolt vállalkozási viszony, ha a tagok részesedése: 31,28%, 30,78%, közeli hozzátartozóként: 0,15%, 0,06%, 37,73%?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
639. kérdés Mikro- és kisvállalkozások adóalap-kedvezménye: használt erőgépek
Társaságunk a tevékenységet közvetlenül szolgáló erőgépeket vásárolt egy olyan cégtől, amely ezeket a gépeket külföldről használtan szerezte be továbbértékesítés céljából. Az importáló a gépeket nem vette használatba. Társaságunk igénybe veheti-e a mikro- és kisvállalkozások adóalap-kedvezményét a Magyarországon még üzembe nem helyezett gépbeszerzés után?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
640. kérdés Mikro- és kisvállalkozások adóalap-kedvezménye: ingatlan bérbeadása
A könyvvizsgáló tevékenységi körében ingatlan-bérbeadás is szerepel. A kft. 2001-ben új lakóingatlant vásárolt, amelyet bérbe ad. A kft. mikrovállalkozásnak minősül. Élhet-e a kft. az adóalap-csökkentés lehetőségével, illetve a vásárláshoz felvett hitel kamata után az adókedvezménnyel? Nem kell-e az ingatlant üzemkörön kívüli ingatlannak minősíteni, mivel a főtevékenység nem a bérbeadás? Lehet-e az adóalap-kedvezmény mellett értékcsökkenést elszámolni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
641. kérdés Önellenőrzés: tulajdonjog bejegyzésének elmaradása
A kft. 1999-ben vásárolt egy ingatlant (telek + épület), amelyre a kirótt illetéket, majd építményadót megfizette, az értékcsökkenési leírást elszámolta. 2001 júliusában a földhivatal által küldött határozat szerint a tulajdonjogot nem jegyzik be az ingatlan-nyilvántartásba, mivel a terület nincs belterületté nyilvánítva, így jogi személy nem szerezhet tulajdonjogot termőföldre. Hogyan kell ez esetben eljárni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
642. kérdés Hitel kamatának kimutatása
Gépjárművásárláshoz felvett hitelt és annak kamatát a cég könyveiben az alábbiak szerint számolták el: - a hitel teljes összegét előírták hosszú lejáratú hiteltartozásként, - a hitel kamatát pedig teljes összegében könyvelték az egyéb kötelezettségek között a hitelkamatokkal szemben, - a törlesztések során a tárgyhavi összeggel csökkentik mindkettőt. Év végén a kamatteher elhatárolását el lehet-e végezni úgy, hogy a tárgyévre az időarányos kamatot vesszük figyelembe, a többit elhatároljuk, vagy a kamatot csak a hitelt nyújtó bank ütemezése szerint lehet figyelembe venni, és ennek megfelelően kell az elhatárolást elvégezni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
643. kérdés Kizárólag a K+F tevékenységet szolgáló eszközök amortizációja
Kizárólagosan K+F tevékenységet folytató, egyszeres könyvvitelt vezető bt. a közvetlen K+F tevékenységet szolgáló gépek, berendezések, felszerelések amortizációját közvetlen költségként figyelembe veheti-e az adózás előtti eredményt csökkentő tételként?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
644. kérdés Sajátos autócsere elszámolása
Autócsere esetén a cég saját autóját az autókereskedőnek leadja, cserébe elhoz egy másik autót, amelyet a cég nevére írnak. A leadott autó is a cég nevén van mindaddig, amíg azt az autókereskedő nem értékesíti. Milyen értéken kell aktiválni az új autót? A régi autó könyv szerinti értékén, vagy a régi autó eladási árán? Mi történik akkor, ha ez egy éven belül nem bonyolódik le?
Kapcsolódó tárgyszavak:
645. kérdés Társaságiadóalap-csökkentés a 2001 előtti értékvesztéssel
Hogyan kell értelmezni a Tao-tv. 29/c. §-ában az eszközcsoportonkénti, illetve az egyedi nyilvántartást az értékvesztésnél? Számviteli vagy adózási kategória? Ez a gyakorlati alkalmazás esetén (például vegyes portfóliónál) okoz gondot. Hogyan számolunk, ha a porfólióban több kft. üzletrész van?
Kapcsolódó tárgyszavak:
646. kérdés Üzletrész értékesítése pótbefizetés után
A kft. veszteségének fedezetére a társaság egyik tagja 300 E Ft pótbefizetést teljesített. Ez a tag néhány hónap múlva a könyveiben 800 E Ft-tal szereplő üzletrészt 500 E Ft-ért értékesítette. Van-e a tranzakciónak társaságiadó-vonzata? Hogyan kell könyvelni a tagnál a vissza nem kapott pótbefizetést?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
647. kérdés Betörés során eltulajdonított eszközök
Egy társaság székhelyére betörtek, és 1 millió forint készpénzt, valamint tárgyi eszközöket (pl. videót) elloptak. A készpénz nem volt bezárva a páncélszekrénybe, a cégnek nem volt vagyonbiztosítása. Hogyan kell elszámolni a hiányzó készpénzt és tárgyi eszközöket? Keletkezik-e társaságiadó-alapot növelő tétel?
Kapcsolódó tárgyszavak:
648. kérdés Társadalmi szervezet által nyújtott természetbeni juttatás közterhe
Vállalkozási tevékenységet nem folytató társadalmi szervezetnek, amelynek célja kulturális műsorok szervezése a tagok számára, kell-e adót fizetnie a rendezvények után, illetve a rendezvény keretében elfogyasztott étel- és italfogyasztás után? A társadalmi szervezet bevétele tagdíjból és a helyi iparűzési adóból adott önkormányzati támogatásból áll.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére