46. Számviteli Levelek / 2002. október 24.

TARTALOM

906. kérdés Jóváíró számla elszámolása
A szállító által kibocsátott, jóváíró áfás számla, ami utólag adott engedményt tartalmaz, termékenkénti felsorolással, egyéb bevétel vagy elábét csökkentő tétel?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
907. kérdés Szóróajándék elszámolása, adózása
Nagykereskedelmi cég vagyunk, édesség és vegyi áru forgalmazásával foglalkozunk. Az árut kartonos kiszerelésben hozzuk forgalomba. A termelőtől kapunk árut érték nélkül is, hogy a termék forgalmának növelése céljából osszuk szét mint szóróajándékot. Ez darabos kiszerelésben történik, de egyszerre egy vevőpartnernek nagyobb mennyiséget (többkartonnyit) adunk. Megtehetjük-e adófizetési kötelezettség nélkül? És milyen jogcímen könyveljük? A vevőpartnereknek vásárolt készleteinkből is adunk szóróajándékot. Ezt milyen adófizetési kötelezettség terheli?
Kapcsolódó tárgyszavak:
908. kérdés Bérelt ingatlanon végzett beruházás elszámolása bérlet felmondásakor
A kft. bérelt ingatlanon beruházást végzett. A bérbeadó nem járult hozzá, hogy a bérleti díjba beszámítsuk a beruházás összegét. Sőt a bérleti díjat felemelte. Két év után a bérleményt elhagytuk, a beruházás ottmaradt a magánszemély bérbeadónál. Az áfát visszaigényeltük, idegen ingatlanon végzett beruházásként tartjuk nyilván, az értékcsökkenést ennek megfelelően számoltuk el. Mi a teendő, hogy ne kövessünk el szabálytalanságot?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
909. kérdés Egyszerűsített éves beszámoló készítése
Társaságunk 1999., 2000., 2001. évi mérlegadatai meghaladták az új Szt. 9. §-ában meghatározott, az egyszerűsített éves beszámoló készítésének határértékeit. Kellett-e 2001. évre éves beszámolót készíteni? Mikortól kell értelmezni a két egymást követő évet?
Kapcsolódó tárgyszavak:
910. kérdés A kaució elszámolása
Cégünk 2000 novemberétől határozatlan ideig irodát bérel. A főbérlővel kötött szerződés értelmében 1 havi bérleti díj mint kaució előre fizetendő. Az átutalásnak számlát helyettesítő okmány alapján eleget tettünk. Ezt a gazdasági eseményt hol szerepeltessük a mérlegben?
Kapcsolódó tárgyszavak:
911. kérdés Külföldi kiküldetésre fizetett napidíj
Adómentes-e a külföldi kiküldetésre fizetett napidíj, amennyiben csak napi 10 dollár kifizetésére kerül sor? Hány órai külföldi tartózkodás után fizethető napidíj?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
912. kérdés Üdülési csekk adható-e személyenként?
A cég dolgozója és családtagjai részére (feleség, 3 gyermek) üdülési csekket szeretnénk adni, személyenként 20 ezer forint értékben. Ez alapján az igénybe vehető kedvezmény alatt személyenként értendő a 20 ezer forint? Vagy csak a dolgozónak adott 20 ezer forintra vonatkozik az adókedvezmény?
Kapcsolódó tárgyszavak:
913. kérdés A közös tulajdonú ingatlan bérbeadása
Hogyan adhatja bérbe magánszemély egyéni vállalkozó házastársának a közös tulajdonukban lévő ingatlan egy részét iroda céljára?
Kapcsolódó tárgyszavak:
914. kérdés Elfekvő készlet minősítése
Elfekvő készletre meddig köteles a társaság értékvesztést elszámolni, illetve köteles-e elszámolni, vagy egyből selejtezhető?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
915. kérdés Amortizáció a lízingelt tárgyi eszköz után
Lízingelt tárgyi eszköz után elszámolható-e amortizáció?
Kapcsolódó tárgyszavak:
916. kérdés Totálkáros tehergépkocsi elszámolása
Lízingelt tehergépkocsi totálkáros lett a lízing lejárata előtt. A biztosító a lízingcégnek a lízingbevevő befizetése alapján 1,3 millió forint kárt fizetett meg. A lízingcég ebből 630 ezer forint + áfáért leszámlázta a roncsot a lízingbevevőnek úgy, hogy a számla pénzügyi teljesítést nem igényel. A fuvarozó vállalkozó hogyan számolja el ez esetben a tehergépkocsit?
Kapcsolódó tárgyszavak:
917. kérdés Totálkáros személygépkocsi: egyéni vállalkozó
Egyéni vállalkozó (tárgyi adómentes) házigyermekorvos májusban személygépkocsit vásárolt. Cégautóadót fizet. A tárgyévben értékcsökkenést számolt el. A következő év januárjában a személygépkocsi totálkáros lett. A biztosító kártérítést fizetett. A roncsot egy magánszemély vásárolta meg. A roncs bevétele a vállalkozás bevételét képezi-e?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
918. kérdés Üzemanyag-elszámolás egyéni vállalkozónál
Egyéni vállalkozó által üzemeltetett földmunkagép (dózer) üzemanyag-felhasználásának elszámolására alkalmazható-e az Szja-tv. 3. sz. mell. IV/1. Járművek költsége fejezet? (A dózer járműnek minősíthető-e?)
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
919. kérdés Közhasznú alapítvány könyvvezetése
A közhasznú alapítványt - jogelőd nélkül - 2001. január 11-én vette nyilvántartásba a megyei bíróság. Választhatott-e egyszeres könyvvezetést?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
920. kérdés Közhasznú társaság iskolája
A közhasznú társaság az általa alapított közoktatási intézményt, mint fenntartó finanszírozza: eszközöket vásárol, karbantartást, felújítást végez. Az erről szóló számlák részben az oktatási intézmény, részben a kht. nevére szólnak. Ez utóbbi esetben a kht. továbbszámláz az oktatási intézmény felé. A kht. a fedezetül szolgáló támogatást az intézmény részére átadja. Helyesen jár-e el a kht.?
921. kérdés Garanciális költségek elszámolása
A gyártó cég szerződés szerint garancia nélkül szállít le egy berendezést, a szervizcég a garanciaátalányt a vevő felé számlázza. A felhasznált alkatrészek értékével arányos összeget a gyártó cég a szervizcég alkatrészbeszerzéséből utólag elengedi. Minek minősül ez? (A gyártó és a szervizcég között szerződés szabályozza a fenti ügyletet, számlát nem állítanak ki róla.)
Kapcsolódó tárgyszavak:
922. kérdés Reexport elszámolása
Kereskedelmi cég a külföldi kikötőben vásárolt áruját egy másik, szintén külföldi országban értékesíti. Exportárbevétel-e az így realizált bevétel?
Kapcsolódó tárgyszavak:
923. kérdés Értékhelyesbítés átalakulás után
A vállalkozó élt a piaci értékelés lehetőségével. Ezt követően részvénytársasággá alakult át. Az átalakuló társaság vagyonmérlegében az Szt. 136. §-ának (8) bekezdése szerint értékhelyesbítés, értékelési tartalék nem szerepelhet. A társaság az átalakuláskor nem élt az Szt. 137. §-a szerinti vagyonértékelés lehetőségével, a vagyonmérleg-tervezetben az érintett ingatlant könyv szerinti értéken mutatta ki. Az átalakulás cégbírósági bejegyzése (az rt. létrejötte) után élhet a társaság ismételten az értékhelyesbítés lehetőségével?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
924. kérdés A társasházak könyvvezetése
A társasházaknak is kötelező lesz áttérni a kettős könyvvitelre? Akkor is, ha nem folytatnak vállalkozási tevékenységet?
Kapcsolódó tárgyszavak:
925. kérdés Az ISO audit elszámolása
Társaságunk már 1999-ben bevezette az ISO 9002 minőségbiztosítási rendszert, amelyet akkor költségként számolt el. Évenként felügyeleti, háromévenként megújító auditot kell végezni. Hogyan kell elszámolni ezek költségeit? Kell-e aktiválni azokat?
Kapcsolódó tárgyszavak:
926. kérdés Konszolidálásba bevont vállalkozás beszámolója
"A" kft. 50 százalékos tulajdonosa "B" kft.-nek (közös vezetésű vállalkozás), és 90 százalékban tulajdonosa "C" kft.-nek. Mindhárom kft. egyszerűsített éves beszámolót készített 2000-ig, a nagyságot jelző mutatóértékek alapján. Az új Szt. 3. §-a (2) bekezdésének 6. pontja alapján konszolidálásba bevont vállalkozásnak tekintendők, bár az Szt. 117. §-ának (1) bekezdése alapján mentesülnek a konszolidált éves beszámoló készítése alól, így nem konszolidálunk. Köteles-e mind a három kft. áttérni az éves beszámoló készítésére?
Kapcsolódó tárgyszavak:
927. kérdés A törzstőke leszállításának könyvelése a tagnál
A kft. veszteségrendezés miatt a törzstőkét leszállította. Ezáltal a befektetőnél (a tagnál) csökken a részesedés értéke. Hogyan kell ezt a számvitelben rendezni? Van-e társaságiadóalap-korrekció?
Kapcsolódó tárgyszavak:
928. kérdés Elszámolás kilépőkkel szövetkezet átalakulásakor
Hogyan kell elvégezni szövetkezet átalakulása esetén a kft.-be be nem lépő üzletrész-tulajdonosok vagyonrészének értékelését? Lehet-e eltérően értékelni a belépő és a be nem lépő üzletrész-tulajdonosok vagyonát? A vagyonmérlegben mely sorokat érinti a be nem lépő tulajdonosokkal való elszámolás?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
929. kérdés Az apport visszaadása
Az alapításkor a jegyzett tőke részét képező apportot a szövetkezet visszaadta az alapítónak (az eredeti állapot visszaállítása). Hogyan vezetem ki a könyvekből?
Kapcsolódó tárgyszavak:
930. kérdés Adómentes költségtérítés lakóhelyváltozás miatt
Az Szja-tv. 1. mellékletének 5.4., valamint a 8.11. pontja foglalkozik a munkáltatói, szolgálati érdekből történő áthelyezéskor a lakóhelyváltozás miatt a költözködéshez nyújtott munkáltatói költségtérítésről. Az adómentes költségtérítés csak a fegyveres testületek tagjaira vonatkozik, vagy bármelyik munkáltatóra?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére