384. Számviteli Levelek / 2018. április 26.

TARTALOM

7585. kérdés Külföldi bankszámla bejelentési kötelezettsége
Magyar, áfás magánszemély euróban kiállított számlájának ellenértékét német bankszámlára szeretné utaltatni. Külföldön vállalkozási tevékenységet nem folytat. A NAV ezt elfogadja?
Kapcsolódó tárgyszavak:
7586. kérdés Nem jelentős adóhatósági megállapítások könyvelése
Társaságunkat az adóhatóság 2015. évre vonatkozóan vizsgálta az összes adónemben. A hatóság több megállapítást tett, amelyek összértéke sem éri el a jelentős összegű hibát. A jogerős határozat 2017. év októberében született. Hogyan történik az egyes adónemekre tett megállapítások számviteli elszámolása? Például a 2015. évre megállapított társasági adót hogyan szerepeltessük a 2017. évi beszámolóban, taobevallásban, illetve a könyvekben?
7587. kérdés Hitelkeret könyvelése
A gazdasági társaság 4 M Ft Széchenyi-kártya-hitelkerettel rendelkezik. A hitelt biztosító bank "Széchenyi-kártya" számlát nyitott, aminek a forgalmáról bankszámlakivonatot küld, minden, a számlán történő pénzmozgást követően. Emellett van a "Pénzforgalmi bankszámla". Hitel igénybevétele esetén átvezetem a hitelszámláról a bankszámlára, törlesztéskor a bankszámláról a hitelszámlára. Kérem a segítségüket a fenti események könyvelésében!
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7588. kérdés Saját üdülőnél az üdülési hozzájárulás elszámolása
Hogyan kell elszámolni és könyvelni a saját üdülőben üdültetett munkavállalók üdülési hozzájárulását?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
7589. kérdés Egyszerűsített éves beszámoló az anyavállalatnál
Az Szt. 9. §-ának (3) bekezdése szerint az anyavállalat nem készíthet egyszerűsített éves beszámolót. Anyavállalatnak minősül az Szt. 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint, ha a tulajdonosok szavazatának többségével tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik. Ez azt jelenti, ha egy társaságnak egy másik gazdasági társaságban 50%-ot meghaladó tulajdonrésze van, akkor nem készíthet egyszerűsített éves beszámolót?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7590. kérdés Bérelt üzlethelyiség felújítása
Önkormányzattól bérelünk üzlethelyiséget, amelyen felújítást végzünk. A bérleti szerződés határozatlan időre szól, az önkormányzat 15 évig nem mondja fel a bérletet. Az önkormányzat a felújításért nem fizet, nem lehet a bérleti díjban elszámolni. Ha elhagyjuk az üzletet, megtehetjük, de az önkormányzat akkor sem fog fizetni a felújításért. A felújítás során újra kellett betonozni az aljzatot, ezenkívül festésre és burkolásra is sor került. Egy összegben elszámolható a felújítás költsége, vagy értékcsökkenést kell elszámolni évente? Ha ez utóbbi, akkor mennyi idő alatt lehet ezt megtenni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7591. kérdés Önkormányzati bérlemények kezelése
Az önkormányzati tulajdonban álló kft. szerződést kötött az önkormányzattal az önkormányzati tulajdonú helyiségek, bérlemények kezelésére. A kft. saját költségként számolja el a bérlemények üzemeltetési költségeit. A kft. ingatlan-bérbeadásból származó bevételeit és kiadásait kezeli. A kft. állítja ki a bevételről a számlákat, a költségszámlák is a nevére érkeznek. A kezelésért 10 százalék jutalékot kap a kft. Helyes-e a könyvelés, ha a kft. a bevételeket a 91. számlára, a költségeket a 815. számlára könyveli? Esetleg a fenti gazdasági eseményeket csak a 4. számlaosztályban kellene nyilvántartani?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7592. kérdés Fióktelep megszűnésekor a beszámoló közzététele
A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepét 2017-ben év közben - a megszűnésre tekintettel - törölték a cégjegyzékből. A külföldi vállalkozás normál üzleti éves. A beszámoló közzétételi kötelezettségét ezen tört üzleti évre hogyan tudja teljesíteni a fióktelep? Fióktelepként a külföldi székhelyű vállalkozás beszámolójának közzétételére kötelezett. Ez érvényes ezen beszámoló esetében is? Vagy ettől eltérően - ez esetben - a fióktelep számára szükséges a tört időszakra, vagyis a 2017. év elejétől a megszűnés (a törlés) napjáig a fióktelep egyedi beszámolójának a közzététele? A 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 9/A. §-a (3) bekezdését úgy értelmezzük, hogy a 45 napos határidőt csak a tevékenységet lezáró beszámoló elkészítésére kell érteni, azt nem kell közzétenni, a (4) bekezdés alapján más beszámolót nem kell készíteni, a külföldi vállalkozás beszámolóját sem kell közzétenni. Helyes a jogértelmezésünk?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7593. kérdés Új cég fejlesztési tartaléka
A 2017-ben alakult új kft. az évet jelentős eredménnyel zárja. Az adózás előtti eredményből képezhet-e fejlesztési tartalékot?
Kapcsolódó tárgyszavak:
7594. kérdés Mikrogazdálkodói beszámoló koncessziót elnyert társaságnál
Szerencsejáték- és trafikkoncessziót elnyert társaság, ha megfelel a paramétereknek, készíthet-e mikrogazdálkodói beszámolót, és szükség van-e könyvvizsgálóra?
Kapcsolódó tárgyszavak:
7595. kérdés Bankhitel K+F-tevékenységhez
A társaság kizárólag bankhitel segítségével K+F-tevékenységet végez. A kísérleti fejlesztés aktivált költségei között kimutathatja-e a fejlesztésre felvett hitel ügyleti kamatait? Ilyen tiltást nem tartalmaz kifejezetten a számviteli törvény?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7596. kérdés Nonprofit gazdasági társaság adókötelezettsége
Közhasznú besorolással nem rendelkező nonprofit kft. idősek otthona működtetésével foglalkozik. Más tevékenységet nem folytat. A kft. nevében szerepel a nonprofit kifejezés, de egyértelműen nem rendelkezik közhasznú besorolással. Bevétele kizárólag a gondozottak térítési díjából és az államkincstári normatív támogatásból származik. Ez a tevékenysége közhasznú - megítélésünk szerint. Az önkormányzattal nincs erre vonatkozóan szerződése. Alkalmazható-e a Tao-tv. 6. sz. melléklet E) (1) bek., mely szerint kedvezményezett tevékenységnek minősül, és nem minősül vállalkozási tevékenységnek? Várhatóan a 2017. éve nyereséggel zárul, és az a kérdés, hogy van-e taofizetési kötelezettsége.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7597. kérdés Totálkáros lízingelt személygépkocsi
A társaság 2 évre szóló nyílt végű pénzügyi lízingszerződést kötött 2017-ben személygépkocsira. A személygépkocsit a lízing eddig eltelt időtartama alatt kizárólag üzleti célra használták. A gépkocsi 2017. év végén baleset következtében gazdasági totálkáros lett, használhatatlanná vált. A gépkocsi casco biztosítással rendelkezett. A biztosítást a lízingbe adó kötötte, és annak díját a lízingbe vevőre átterhelte. A biztosító a kártérítés összegét a lízingbe adó felé fogja teljesíteni. Mi a helyes könyvelési és számlázási eljárás társasági adó és áfaalap vonatkozásában? Az ügylet áthúzódik 2018. évre. Az áthúzódó hatást hogyan kell kezelni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7598. kérdés Nem nevesített támogatási előleg
A társaság a tulajdonosi joggyakorlón keresztül a 2018. évi működésének finanszírozása céljából támogatásban részesült. A támogatott tevékenység megvalósításának időtartama 2018. üzleti év, a támogatás terhére 2018. 01. 01. - 2018. 12. 31. közötti időszakban felmerülő költségek számolhatók el. A támogatási szerződésben a társaságot a támogatás felhasználásáról beszámolási, szabálytalan felhasználás esetén visszafizetési kötelezettség terheli. A támogató a támogatás felhasználásának elfogadásáról vagy elutasításáról a beszámoló benyújtását követően dönt, és a döntésről, illetve az esetleges visszafizetésről értesíti a társaságot. A támogatás teljes összegét a szerződés megkötését követően még 2017-ben átutalták. A támogatási szerződés az egy összegben folyósított összeget támogatásként nevesíti, az előleg szóhasználat nem szerepel. A támogatásként folyósított összeget hogyan kell a 2017. évi beszámolóban kimutatni? Időbelileg elhatárolt támogatásként? Vagy támogatási előlegként?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7599. kérdés Okostelefon jutalomként
Az ügyvezető elhatározta, hogy a forgalom növelése érdekében a nagyobb összegű vásárlók között havonta jutalmat sorsolunk ki. Ez kezdetben 1-2 darab okostelefon lenne. Milyen jogszabályok vonatkoznak a jutalomsorsolás szervezésére, lebonyolítására, engedélyezésére? A kisorsolni tervezett ajándék vásárlását hogyan könyveljük? Az áfát vissza tudjuk igényelni? Az ajándék átadását hogyan kell dokumentálni? Milyen adók, járulékok terhelik az ajándékot?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7600. kérdés Vevőkkel kapcsolatos sajátosságok
A vevőkkel szembeni követelések kiegyenlítésének sajátos módjával kapcsolatosan kérdezek: tartozásátvállalás, teljesítéselvállalás és tartozáselvállalás. A tartozásátvállalás a Ptk. szerint egy háromoldalú megállapodás: a szerződés kötelezettje helyébe egy harmadik személy, az átvállaló lép, így a jogosult a teljesítést csak tőle követelheti. A régi kötelezett helyébe egy új kötelezett lép. A számviteli törvényben nincs szó arról, hogy a jogosultnál kell-e könyvelni, és ha igen, mit. Mivel a jogosult már csak az átvállalótól követelheti a teljesítést, akkor a kérdező szerint az eredeti vevőkövetelés már nem áll fenn, az átvállalóval szembeni követelést egyéb követelésként kell kimutatni. A teljesítményátvállalás két fél közötti ügylet, egy harmadik személy állapodik meg a kötelezettel, hogy ő fog teljesíteni a jogosult felé. Ezt megteheti közvetlenül (ő fizet), vagy úgy, hogy az eredeti kötelezettnek bocsátja rendelkezésre a fizetendő összeget. A szerződés kötelezettjének személye nem változik. Jól gondolom, hogy a jogosult könyveiben ilyenkor nincs változás? Az átvállaló és a kötelezett pedig itt is egyéb bevételt, illetve egyéb ráfordítást könyvel. Tartozáselvállalás a teljesítéselvállalásból akkor lesz, ha erről a megállapodásról értesítik a jogosultat is. Ilyenkor egyetemleges kötelezettség jön létre. Jól gondolom, hogy ilyenkor a jogosult könyveiben marad minden változatlan, mivel a követelés csak egyszer mutatható ki?
7601. kérdés Kiváló társaság előző évi adatai
Kérem tájékoztatásukat arról, hogy a kiválással létrejött társaság első éves beszámolója előző évi oszlopának mit kell tartalmaznia!
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7602. kérdés Bérbe adandó terület átalakítása
Iroda-bérbeadással foglalkozó cég a bérlő igényeinek megfelelően átalakítja a bérbe adandó területet. Az átalakítás költségei egy részének fedezetére a bérbevevő, erről szóló számla alapján, bérleménykiépítési hozzájárulást fizet. Hogyan kell elszámolni ezt a hozzájárulást? Csökkenthető ezzel az aktiválandó átalakítási költségek összege?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére