97. Számviteli Levelek / 2005. január 11.

TARTALOM

1978. kérdés Követelésekhez kapcsolódó változások
2004. május 1-jétől kiegészült az Áfa-tv. 16. §-a - többek között - azzal, ha a szolgáltatás ellenértékét a hatóság (bíróság) határozattal állapítja meg, a teljesítés időpontja a határozat jogerőre emelkedésének napja. Hogyan érinti ez a peresített követelés elszámolására vonatkozó előírásokat? Várható-e egyéb változás a követelésekhez kapcsolódóan?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1979. kérdés Termékbeszerzés a Közösségen belül
Operatőri tevékenységhez a kft. nagy értékű eszközt vásárolt (nem személygépkocsit) EU-tagállamból. A fizetés euróval történik, forintszámláról. Hogyan történik a könyvelése, az áfa bevallása?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1980. kérdés Zárt végű pénzügyi lízing a Közösségen belülről
A kft. tevékenységhez szükséges nagy értékű eszköz vásárlását lízinggel oldja meg, saját maga hozza be az eszközt. A fizetés euróval történik a forintszámláról. Hogyan történik a könyvelése, az áfa bevallása?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1981. kérdés Tartós bérlet, nyílt végű pénzügyi lízing a Közösségen belülről
A tevékenységhez szükséges nagy értékű eszközt az EU-tagállamból tartós bérlet, nyílt végű pénzügyi lízing keretében hozza be a társaság. Ez esetben mi a teljesítési időpont? Hogyan történik a könyvelés, az áfa bevallása?
1982. kérdés Tagállami építési munkához anyag biztosítása
Közösségi adószámmal rendelkező társaság Magyarországon beszerzett anyagot visz ki Bécsbe, ott beépíti a magánszemély megrendelő építési munkái során. Miként kell az építési munkákat és a felhasznált anyagokat számlázni? Be kell-e a kinti adóhatósághoz jelentkezni, kell-e ott bevallást adni? Itthon miként kell a leírt ügyletet a számvitelben elszámolni? Változtat-e a helyzeten az, ha a megrendelő az anyagot saját kocsijával viszi ki Magyarországról, és a szerelés helyén biztosítja a kivitelező részére?
1983. kérdés Teljesítési időpont közúti teherszállításnál
Mi minősül a teljesítés időpontjának az Áfa-tv. szempontjából közúti teherszállításnál? A Ptk. szerint: a fuvarozó díjazás ellenében az árut rendeltetési helyére továbbítja és a címzettnek átadja. A fuvarozási szerződés valójában az áru címzettnek történő kiszállításával teljesül.
1984. kérdés Korengedményes nyugdíjazás költségeinek elszámolása
A kft. egyik tagja részére korengedményes öregségi nyugdíjat állapítottak meg. Az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig terjedő időszakra megállapított összeget (amelyet a nyugdíjfolyósító nyugdíjra és postaköltségre megosztva, évenkénti bontásban közölt) a munkáltató átvállalta. A kft. által átvállalt nyugdíj és postaköltség a vállalkozás érdekében felmerült költségnek minősül-e? Az időbeli elhatárolást hogyan kell könyvelni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1985. kérdés Feleslegessé vált apport elszámolása
A kft. 1997. január 30-ával alakult. 2000-ben a törzstőke feltöltésre került, amelynek keretében a kft.-be nem pénzbeli hozzájárulásként 1 millió forint értékű nyomdagépet vittek be. A cég tevékenységi köre 2004. évben megváltozott, és így a nyomdagép feleslegessé vált. A kft. az elavult nyomdagépet értékesíteni nem tudja. Hogyan kell azt a könyvekben kimutatni? Ha az eszköz piaci értéke nulla, a tagokat terheli-e befizetési kötelezettség az apport erejéig? A nyomdagép nyilvántartásba vétele után elszámolható volt-e az értékcsökkenési leírás?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1986. kérdés Támogatási díj fizetése áruval
A szállító szerződés alapján - az általa kihelyezett italhűtők üzemeltetési költségéhez - negyedévente meghatározott támogatási díjat fizet, boltokra lebontva, amelyet termékben térít meg. A kiszállított áruknál nulla értékű számlát állít ki, ezt terheli be a bolt fogyasztói áron. Miképpen kell kezelni ezeket a számlákat?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1987. kérdés Előző évi adatok figyelembevétele az arányosításnál
Az áfaarányosításnál hogyan kell értelmezni az Áfa-tv. 3. számú melléklete I. részének 4. pontjában foglaltakat? Aki nem rendelkezik a tárgyévet megelőző évre vonatkozó levonási hányaddal, az csak a 3/a pont szerinti számítást alkalmazhatja? Ha a társaság 2003-ban az előzetesen felszámított áfát levonta, az nem választhatja a 3/b pontban foglaltakat?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1988. kérdés Arányosítás munkaügyi támogatás esetén
Társaságunk nonprofit szervezetként alapvetően önkormányzati támogatásból finanszírozza működését. Beszerzéseink nem különíthetők el közvetlenül adómentes vagy adóköteles tevékenység érdekében történt beszerzésként. Így az előzetesen felszámított áfát arányosítanunk kell. Az államháztartási támogatás nem szerepeltethető a megosztási képlet számlálójában. A közhasznú foglalkoztatáshoz adott munkaügyi támogatás szerepeltethető-e a megosztási képlet számlálójában?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1989. kérdés Térítés nélkül átvett földhasználati jog elszámolása
A magánszemélytől térítés nélkül 2003-ban átvett földhasználati jog elszámolásánál a kft. az illetékhivatal által meghatározott - a vagyonszerzési illeték alapjául szolgáló - forgalmi értéket vette figyelembe. Mivel az illeték megállapítása a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént, a földhasználati jogot a forgalmi értéken vettük az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok között állományba, majd azt időbelileg elhatároltuk. A leírtak megfelelnek-e a számviteli előírásoknak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1990. kérdés Importbeszerzés áfája
Az áfabevallásban fel kell-e tüntetni a harmadik országból importált árura felszámított áfát, ha az levonható lenne, de pénzügyi rendezést nem igényel?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1991. kérdés Szolgáltatáshoz felhasznált anyagok
A betéti társaság számítástechnikai szolgáltatást nyújt. Az ügyvezető a megrendelővel úgy állapodik meg a szolgáltatás árában, hogy az az előre nem látható anyagköltséget is tartalmazza. A számla viszont csak egy tételt, az egyösszegű, előre kialkudott árat tartalmazza. Helyesen járt-e el a könyvelő, aki a bejövő számlák és a szolgáltatást végzők munkalapjai alapján számolta el anyagköltségként a felhasznált számítógép-alkatrészeket? Milyen legyen a szerződés, hogy a szolgáltatásnyújtás ára tartalmazza a javításhoz, karbantartáshoz szükséges anyagok árát is? Egyáltalán szükség van a szerződésre?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1992. kérdés Közösségen belülre, illetve kívülre adott előleg áfája
Közösségen belüli partner részére - termékbeszerzéshez kapcsolódóan - adott előleget hogyan kell elszámolni, kell-e utána áfát fizetni? Akülföldi partner számlát küld az előlegről, annak alapján történik a fizetés. Változik-e az elszámolás, ha az előleget harmadik országbeli szállítónak adjuk?
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
1993. kérdés Munkáltatói befizetés önsegélyező pénztárba
A kft. munkavállalói részére önsegélyező pénztárba minimálbér alatti összeget utal át. A dolgozók az önsegélyező pénztártól a bankszámlájukra megkapják a kft. által átutalt összeg 87 százalékát. A dolgozóink az önsegélyező pénztár felé igazolják a támogatás jogosságát, pl. időskorúak támogatása nyugdíjazásról szóló határozattal, iskoláztatási támogatás iskolalátogatási igazolással. Az önsegélyező pénztár által átutalt összeg felhasználásáról igazolást nem kérnek. Kell-e ilyen esetben a kft.-nek vagy a dolgozónak adót, járulékot fizetnie?
1994. kérdés Gyártmányfejlesztés, gyártásfejlesztés
Kérem, hogy vizsgálják felül a Számviteli Levelek 43. számában a 861. kérdésre adott válaszukat, amely válasz, véleményem szerint, valószínűleg félreértésen alapul.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1995. kérdés Családi ház értékesítése egyéni vállalkozónál (eva)
Ha egy evás egyéni vállalkozó családi házát értékesíti, az Eva-tv. alapján vagy az Szja-tv. alapján keletkezik adófizetési kötelezettsége? Avállalkozó előző években a rezsiköltségek (víz, villany, telefon stb.) egy részét arányosítva elszámolta költségként?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1996. kérdés Elszámolás kilépő taggal (eva)
Jelenleg bevételi nyilvántartást vezető evás cég a társaságból kilépő taggal kíván elszámolni. Ebben az esetben milyen kötelezettség terheli a társaságot (eva, áfa, szja), illetve a kilépő tagnak milyen kötelezettsége keletkezik?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1997. kérdés Devizaárfolyam bérbeadáskor
Bérbeadás esetén, ha az adó alapjának megállapításához szükséges ellenértéket külföldi fizetőeszközben fejezték ki, akkor az áfa alapjának megállapításakor az Áfa-tv. 26. §-a (1) bekezdésének b) vagy c) pontja szerint kell eljárni? Valójában a kérdés ahhoz kapcsolódik, hogy a 16. § (11) vagy (14) bekezdését kell-e alkalmazni.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére