276. Számviteli Levelek / 2012. november 22.

TARTALOM

5644. kérdés Készpénzes számla helyesbítése
A készpénzes számlán a teljesítés napja, a számlakiállítás dátuma és a fizetési határidő meg kell, hogy egyezzen? Két hónappal ezelőtti készpénzes vásárlónk most jelentkezett, hogy a számára kiállított számlán a vevő neve nem jó, másik számlát kérnek. Számlázóprogramunk készpénzes számlát úgy tud kiállítani, ha a fenti három dátum a számla készítésének napja. Hogyan kell erről a készpénzes számláról utólag helyesbítő számlát kiállítani?
5645. kérdés Telefonkészülék-vásárlás akciós kedvezménnyel
Mobilszolgáltatótól telefonkészüléket vásároltunk akciós kedvezménnyel. A számlán feltüntették a készülék eredeti árát (30 000 Ft), de ezt kedvezményként levonták, és a számla összege 0 Ft. Milyen értéken kell a telefonkészüléket aktiválni?
5646. kérdés Forintos költségszámlák kiegyenlítése valutával?
Ha egy társaság ügyvezetője forintos könyv­vezetés mellett forintos költségszámlákat számol el, de a társaságnak csak a valutapénztárban van pénze, akkor a forintos számlák kifizethetők-e a valutapénztárból? Ha igen, akkor milyen árfolyamon?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5647. kérdés Katasztrófavédelmi terv
Cégünk katasztrófavédelmi tervet készíttetett (törvényi előírás alapján) egy külső vállalkozóval, amelyet 3 évig szeretne használni. Aktiválhatjuk-e a felmerült költségeket az immateriális javak között szellemi termékként, vagy költségként kell elszámolni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5648. kérdés Egyszerűsített foglalkoztatott napi bére
A Számviteli Levelek 272. számában az 5584. kérdésre adott válaszukban nem tértek ki az adóalap-korrekcióra vonatkozó kérdésre.
Kapcsolódó tárgyszavak:
5649. kérdés Végelszámolás zárómérlegének közzététele
A tevékenységet lezáró beszámolót közzé kell-e tenni a céginformációs szolgálat útján, vagy elegendő csupán a végelszámolás lezártával a záró beszámolót közzétenni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5650. kérdés Kamarák, szövetségek beszámolójának letétbe helyezése
A szakmai kamaráknak és a szakmai szövetségeknek is letétbe kell helyezniük a beszámolójukat 2012-től?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5651. kérdés Szoftverfejlesztés Tao-tv. szerinti megítélése
Kérem, írjanak a szoftverkészítés Tao-beli megítéléséről és a kapcsolódó 50% mibenlétéről!
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5652. kérdés Szakszervezet által szervezett juniális
Társaságunknál működik szakszervezet. Kérdésként merült fel, hogy a szakszervezet szervezésében, de a cég összes dolgozójának, családtagjainak lehetőséget adva a részvételre, nyári hónapban juniálist szervez. Az új Civil tv. szerint a szakszervezet által kifizetett és a nevére szóló számláknak (étel, ital, mentőszolgálat díja, sporteszközök bérleti díja... stb.) van-e járulék- és adóvonzata? Az Szja-tv. szerinti béren kívüli és az egyes más juttatásokra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni a szakszervezetnek? Ha igen, akkor a 1208-as havi bevallást kell benyújtania?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5653. kérdés Futballklub játékosainak étkeztetése
A sportegyesület szerződést köt egy étkeztetéssel foglalkozó vállalkozóval, hogy a futball­klub játékosainak vidéki mérkőzései során étkezést biztosítson (szendvicsek, hideg-meleg étel). Az egyesületeknél van adó- és járulékfizetési és -bevallási kötelezettség? Az új Civil tv. szabályozza-e az étkezési vagy a reprezentációs költséget? A sportklub alaptevékenységébe beletartozhat-e a focisták étkeztetésének biztosítása? Benne kell lennie az alapszabályban?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5654. kérdés Beolvadás térítés nélkül kapott részesedéssel
"A" társaság 100%-os tulajdonosa "B" társaságnak. "B" társaság részvényeinek egy része érdek-képviseleti szervtől térítés nélküli juttatásként került "A" társaság tulajdonába, ahol halasztott bevételként tartották nyilván. "B" társaság beolvadt az "A" társaságba. Az átalakulás kedvezményezett. "A" társaságnál (jogutód) a részesedés megszüntetése, kivezetése miatt a halasztott bevétel is elszámolásra került rendkívüli bevételként. Csökkenthető-e "A" társaság társaságiadó-alapja fenti összeggel?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5655. kérdés Alapítói vagyon kamatának kiosztása
Alapítvány könyvelésével is foglalkozom. Az alapító egy rt., aki letétbe helyezett 1992-ben egy jelentős összeget azzal a céllal, hogy az rt.-től nyugdíjba vonuló embereket és az rt. által oklevélben részesülteket támogatja. Az alapítói vagyon kamatát minden évben fel lehet osztani. Hogyan tudjuk megoldani, hogy 300-400 ember adómentesen juthasson hozzá az évi 4000-5000 Ft/fő támogatáshoz? Milyen jogcímen lehet kiosztani ezt az összeget? Kell-e adatot begyűjteni vagy szolgáltatni a támogatásban részesülőkről?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5656. kérdés Bt. visszatérése az Szt. hatálya alá (eva)
Az Eva-tv. hatálya alatt bevételi nyilvántartást vezető bt. 2012. 01. 01-től visszatért a számviteli törvény hatálya alá. A részben vagy egészében az evás időszakra vonatkozó, 2012 januárjában kiállított telefon- és rezsiszámlákat hogyan kell elszámolni? Fel kell venni a nyitómérlegbe időbeli elhatárolásként?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5657. kérdés Rendeltetésszerű használatbavétel
Az 5388. kérdésre adott válaszhoz kapcsolódóan kérdezem, hogy ha a rendeltetésszerű használatbavétel perdöntő, akkor mi tekintendő annak? Mi van akkor, ha olyan változásokat hajtunk végre a már meglévő használatbavételi engedéllyel rendelkező ingatlanon, ami nem engedélyköteles? A használatbavételt követően felmerült költségeket el kell határolni, és a bérleti időszak alatt arányosan kell felszabadítani?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5658. kérdés Társasházi lakás iroda céljára
A társaság áfaköteles adminisztratív tevékenységet végez. Társasházi lakást vásárolt magánszemélytől, amit irodaként kíván használni. Az irodaként való használat bizonyítása csak az ingatlan tulajdoni lapjának az átminősítésével biztosítható? Az irodaként való használat bizonyításához milyen okmányok szükségesek? Szükséges a megvásárolt ingatlan festése, abba tárgyi eszközök beszerzése, és a kft. élni szeretne az áfalevonási jogával és a költségként való érvényesítéssel.
Kapcsolódó tárgyszavak:
5659. kérdés Devizás szállítói tartozás kiegyenlítése
Devizás szállítói tartozás kiegyenlítésének könyvelésénél helyes-e a következő kontírozás: T 4542. Külföldi anyag- és áruszállítók - K 386. Devizapénztár a nyilvántartott kötelezettség összegével, és T 386. Devizapénztár - K 976. Deviza forintra átváltásának árfolyamnyeresége, illetve T 876 - K 386 veszteség esetén? Ha használunk árfolyam-különbözeti számlát, annak az egyenlegét mikor vezetjük át? Átvezetési számla használatának bevezetése év közben megengedett? Jól tudom, hogy forintszámláról devizaszámlára utaláskor nem számolunk árfolyam-különbözetet, viszont a devizás számláról forintszámlára történő utaláskor árfolyam-különbözet keletkezik?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5660. kérdés Kísérleti fejlesztés támogatással
Az 5487. kérdésre adott válaszhoz kapcsolódóan kérdezem: mi a teendő abban az esetben, ha a támogatott műszaki fejlesztés 3 éven át tart? Az első évben felmerült 15 millió forint költség, és kapunk 25 millió támogatási előleget. Ezzel a második évben lehet elszámolni, és ekkor válik véglegessé. A 3. évben a fejlesztés befejeződik, de a támogatás 3. évi része csak a következő évben folyik be, némi módosítás után csökkentett összegben. Mi a helyzet akkor, ha a műszaki fejlesztés több éven át tartó, és minden évben a részelszámolás alapján befolyik a támogatási rész is? A téma lezárásáig a fenti esetekben a költségeket befejezetlen műszaki fejlesztésként, a támogatásokat, illetve az esetleges előlegeket átmenő passzívaként kell kezelni? Mi a teendő a zárás évét követően utalt, esetlegesen csökkentett összegű támogatás tekintetében?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5661. kérdés Kiállított személygépkocsi eltulajdonítása
Az autókereskedő céghez a beszállítója egy nagy értékű, új személygépkocsit helyezett ki, mint "kiállítási többletautót". A számlázás ekkor még nem történt meg. A személygépkocsit - annak ellenére, hogy állandó őrzés alatt állt - ellopták. A lopást követően a beszállító az ellopott személygépkocsiról áfás számlát állított ki az autókereskedő részére. Helyesen járt el? (A kérdező több kérdést is feltett, azokra a válaszban utalunk, az ismétlések elkerülése érdekében.)
5662. kérdés Víztársulat tagi hozzájárulása
2010-ben megszűnt a víztársulatnak fizetendő érdekeltségi hozzájárulás. 2011-ben a működéshez szükséges forrást az állam bocsátotta a társulat rendelkezésére, ez évben ez nem történt meg. Ezért a víztársulat taggyűlésén szavazta meg, hogy a tagok milyen összegű hozzájárulást fizessenek a működtetéshez. A megfizetett, tagi hozzájárulásként számlázott összeget hova kell könyvelni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5663. kérdés Bankkártya elvesztése
Munkavállalónk elveszítette a tárcáját. A tárcában benne volt a munkavállaló által használt céges bankkártya PIN kóddal együtt. A bankkártyaletiltást megelőzően, két egymás követő napon, 50-50 ezer forint készpénzfelvétel történt. A cég nem kívánja a kárt munkavállalójával megfizettetni. Hogyan történik az esemény számviteli elszámolása? Van-e adóvonzata?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5664. kérdés Normatív támogatás elszámolása
A nonprofit kft. fenntartója egy magán­iskolának. Az állami normatívát a fenntartó kapja, onnan utalják az intézményhez. Az éves normatívával a tárgyévet követő év január 31-ig számol el a fenntartó, úgymond "saját" bevallást készít, amelyet majd a MÁK elbírál, és elfogadja vagy változtat azon, majd határozatot küld. Ha a mérlegkészítés időpontja január 31-e (április 30-a), a bevallás (a határozat) alapján le kell-e könyvelni a különbözetet? Ha igen, az iskolánál is könyvelni kell azt?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5665. kérdés Ingatlanvásárlás magánszemélytől
A kft. ingatlant (lakást) vásárol iroda céljára magánszemélytől. Milyen adóvonzata van ennek? Milyen adóvonzata van akkor, ha ez a vásárlás társas vállalkozástól történik, illetve ha ezt a lakást a kft. két év után értékesíti?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére