148. Számviteli Levelek / 2007. március 22.

TARTALOM

3027. kérdés Költségek összevont számlázása
Az ügyvédi iroda egyik alkalmazottjának feladatát képezi a kelet-európai partnerirodák pénzügyi és számviteli tevékenységének felügyelete. Az alkalmazott tevékenységével kapcsolatos költségeket az ügyvédi iroda továbbszámlázza. A számla összevontan tartalmazza az alkalmazott bérköltségét, ennek járulékterheit, az utazások költségét, a tevékenység egyéb költségeit. A költségek továbbterhelését tartalmazó kimenő számlán feltüntetésre kerül - a szerződésnek megfelelően -, hogy a számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. Csökkenthető-e az iparűzési adó alapja? Kell-e áfát felszámítani a számlában?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3028. kérdés Előtársasági beszámoló közzététele
Az előtársasági időszak beszámolóját kötelező-e közzétenni és letétbe helyezni a könyvvizsgáló által nem záradékolt egyszerűsített éves beszámolót készítőnél?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3029. kérdés Egyéni vállalkozó pénzkezelési szabályzata
A 2897. kérdéshez kapcsolódóan az egyéni vállalkozó köteles-e kézi úton a pénzforgalom tételeit a pénztárkönyvbe tételesen naponta beírni? Vonatkoznak-e rá a pénzkezelési szabályozások?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3030. kérdés Innovációs járulék csökkentése
Társaságunk kutatási szerződést kötött egy kutatással foglalkozó alapítvánnyal, amely alapítvány a szolgáltatását nevünkre decemberi teljesítéssel számlázta. A pénzügyi rendezés is 2006-ban megtörtént. (Ezt a szerződést az innovációs járulék kiváltására kötöttük.) Ezen számlázott szolgáltatás teljes összegét, vagy annak csak időarányos részét számolhatjuk el egyéb ráfordításként 2006. évre vagy a kísérleti fejlesztés aktivált értékeként vegyük állományba, és értékcsökkenést számoljunk el utána? A kifizetett összeg kiváltja-e, és milyen arányban a 2006. évi innovációsjárulék-fizetési kötelezettségünket?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3031. kérdés Egészségügyi hozzájárulás felső határa
2007. 01. 01-jétől az ingatlan-bérbeadás után 14% eho-t kell levonnia a kifizetőnek, ha az egyén foglalkoztatója által megfizetett egészségbiztosítási járulék nem éri el a 450 ezer forintot. Ha a magánszemély munkáltatójának bérbeadja a üzlethelyiségét és munkabére havi 135 000 forint, a bérleti díj 300 000 forint, mit tegyen a bérbeadó 2007. évben év közben, hogy év végéig ne kelljen a 14 százalékos eho-t levonni? (Számításunk szerint már szeptemberben eléri a munkabér után fizetett egészségbiztosítási járulék és a bérleti díjból levont egészségügyi hozzájárulás együttes összege a 450 000 forintot.)
Kapcsolódó tárgyszavak:
3032. kérdés Osztalékadó-kedvezmény igénybevétele
Le kell-e zárnom a 2006. évet 2007. február 4-éig az átmeneti rendelkezések szerint? Ha le kell zárnom, a bevallást hová kell elküldeni? Mi legyen a mérlegkészítés időpontja? A 10%-os osztalékadót melyik számlaszámra kell utalni, és milyen határidőig? Az elengedett tagi kölcsönt hogyan kell elszámolni? A tagi kölcsönt adja vagy kapja a társaság?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3033. kérdés Számviteli, jogi szolgáltatás közvetítése
Megengedi-e a számviteli törvény, hogy a számviteli szolgáltatást közvetítettként nyújtsa a társaság? (A könyvelőiroda számviteli szolgáltatást nyújt úgy, hogy "alvállalkozó" könyvelőt bíz meg a feladat tényleges elvégzésével.) Ugyanez vonatkozik-e a jogi szolgáltatásra?
3034. kérdés Alibifelmondás díjának elszámolása
"A" zrt.-ben a dolgozók munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt. "B" zrt. a dolgozókat azzal a feltétellel foglalkoztatja, hogy a végkielégítést és a felmondási időre járó összegeket azok járulékaival együtt nem a dolgozók kapták meg, hanem a dolgozókat átvevő "B" zrt. Az érintett dolgozók ezen összegeket a "B" zrt.-nél lévő munkaviszonyuk esetleges megszüntetése esetén kapják meg. Hogyan kell a fentieket könyvelni az átadó "A" zrt.-nél, illetve az átvevő "B" zrt.-nél? Ez utóbbinál időbelileg el kell-e határolni a bevételként elszámolt összeget?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3035. kérdés Betörésből származó kár elszámolása
Szja-tv. hatálya alá tartozó kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó üzletében betörés történt. Az alkatrészek egy részét elvitték, melynek beszerzése lekönyvelésre került, az áfabevallásban is szerepelt. A vállalkozónak biztosítása nem volt. Az eltulajdonított anyagok beszerzési értéke könyvelendő-e, vagy az év végi leltár elkészítésénél kell figyelembe venni a kár összegét?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3036. kérdés Nyugdíjas ügyvezető eho-ja
Kft. nyugdíjas ügyvezetője után kell-e eho-t fizetni, ha nem vesz fel jövedelmet?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3037. kérdés Külföldi állampolgár eho-ja
A 4%-os eho-t az osztalékelőleg után a magánszemélynek kifizetésekor, vagy az osztalékká minősítéskor kell megfizetni? Kell-e a lengyel állampolgárnak 4%-os eho-t fizetni, ha nem rendelkezik a kifizetés időpontjában megfelelő illetőségigazolással? Ha az igazolást később szerzi be, hol igényelheti vissza a levont és már befizetett eho-t? Mit tartalmazzon az igazolás?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3038. kérdés Szolgálati lakás adókötelezettsége
Egy bt. lakást vásárolt, melyet szolgálati lakásként tart nyilván, és utána értékcsökkenést számol el. A lakásban a bt. egyik munkavállalója és egyben tagja lakik. Milyen adófizetési kötelezettségek terhelik a bt.-t?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3039. kérdés Ügyfél utazási és szállásköltsége
Előadásra meghívott ügyfél utazási és szállásköltsége a meghívónál természetbeni juttatásnak minősül-e (az illető nem előadó, csak hallgató)?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3040. kérdés Visszafizetési kötelezettség könyvelése
A gazdasági társaságot az ítélőtábla másodfokon jogerősen a vételár visszafizetésére kötelezte. Az ítélet kihirdetése szóban decemberben, írásban a következő év elején, de még a mérlegkészítés időpontja előtt megtörtént. A megítélt összeg vételár, illeték és kártérítés. A vevő jogosultságát a gazdasági társasággal szemben kezességvállalással biztosította. A jogosult írásban engedélyezte a gazdasági társaság részletfizetési lehetőségét oly módon, hogy az utolsó részletfizetés az ítélet kihirdetésének évében, december 20-áig történjen meg. A gazdasági társaság az ítélet szóbeli kihirdetése évében a kötelezettség 25%-át céltartalékként könyvelte, míg a többi kötelezettségét az írásbeli ítélet évében. Kérdés, helyesen járt-e el a gazdasági társaság?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3041. kérdés Lakásingatlan ajándékozása
Ha az unoka nagymamájának ajándékozná azt a lakást, amit a nagymama vásárolt az ő nevére a haszonélvezet fenntartása mellett, akkor kinek milyen adófizetési kötelezettsége keletkezne? (Az unoka - ezen tulajdona miatt - nem tud kedvezményes lakáshoz jutni!)
Kapcsolódó tárgyszavak:
3042. kérdés Úton lévő készletek elszámolása
Kérem, ismertessék az úton lévő készletek helyes könyvelésének módját, mind a szállító, mind a vevő oldaláról! Az áru elindítása, átvétele, a számla időben eltér egymástól.
Kapcsolódó tárgyszavak:
3043. kérdés Szakmai rendezvény partnerirodáknak
Az ügyvédi iroda a nemzetközi partnerirodáknak szakmai rendezvényeket szervez Magyarországon. A felmerült költségeket (szállás, étkezés, terembérlet, dekoráció stb.) a résztvevők létszámával arányosan közvetített szolgáltatásként számlázza a partnerirodáknak. A költségek továbbhárításáról írásban foglalt megállapodás rendelkezik. Csökkenthető-e az iparűzési adó alapja? Kell-e a számlán áfát felszámítani?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3044. kérdés Adóköteles béren kívüli juttatás szja-ja
A munkavállaló munkaviszonya 2006. 03. 31-én megszűnt. Részére a munkáltató adómentes béren kívüli juttatást fizetett. Ez az összeg azonban időarányosan meghaladta a 400 E Ft-os határt, tehát adókötelezettség keletkezett. Ezt a munkáltató elmulasztotta megfizetni. Hogyan lehet pótolni? A márciusban érvényben lévő 44%-os adóval, vagy a szeptembertől érvényes 54%-os adóval?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3045. kérdés Jogdíjbevételhez kapcsolódó közvetített szolgáltatás
Amennyiben egy filmjogok létrejöttét nyomon követő, és azokkal később kereskedő adózó által számlázott, védjegyhez kapcsolódó tanácsadási díjak nem minősülnek jogdíjbevételnek, hogyan állapítsuk meg a helyi iparűzési adó alapját? A védjegy eredeti tulajdonosának fizetett royalty és tanácsadási díjakat közvetített szolgáltatásként kezeltük. A helyi adókról szóló törvény alapján a nettó árbevételbe nem számít bele a jogdíjbevétel, viszont az adóalapból levonható-e a közvetített szolgáltatások értéke? Kell-e fizetni iparűzési adót a jogdíjnak nem minősülő továbbszámlázott tanácsadási díjak "árrése" után, vagy ezt az összeget még csökkenteni lehet az iparűzési adó szempontjából nem adóztatott jogdíjbevételhez kapcsolódó közvetített szolgáltatások összegével?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3046. kérdés Vevői körről való lemondás számlázása
"A" kft. bolti üzlete kialakult vevői körrel rendelkezik. A bolt további bérlését átvette "B" kft. A vevői körről való lemondást az "A" kft. ügynöki jutalékként számlázta. Helyes ez így? Hogyan kell könyvelni, illetve helyes-e a számla megnevezése?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3047. kérdés Járműfelépítmény, szeméttömörítő cseréje
Vállalkozásunk a tulajdonát képező jármű szeméttömörítő felépítményét kicserélteti. A régi felépítményért a járművet felújító cég fizet. A jármű felépítménye külön leltári számon nem szerepel. Csökkenti-e az aktiválandó összeget a régi felépítményért számla alapján kapott áfa nélküli összeg? A vállalkozás kiszámlázhatja-e a felépítményt?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3048. kérdés Részesedés értékesítése halasztott fizetéssel
Vállalkozásunk értékesítette egy másik vállalkozásban lévő részvényeit. Az ellenértéket több éven át fizeti meg a vevő. A részvény értékesítésével keletkezett árfolyamnyereséget mikor kell könyvelni? Mikor jelenik meg annak az adóvonzata?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3049. kérdés Utalvány beváltása viszonteladónál
Nagy üzletlánchoz tartozó bolti kiskereskedelemmel foglalkozó egyéni vállalkozó étkezési, vásárlási utalványokat vásárol értékesítés céljából. Üzletében el is fogad ilyen utalványokat, majd ezekkel elszámol a beváltóhelyeknek. Figyelembe véve a pénzforgalmi szemléletet, mi a helyes megoldás?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3050. kérdés Külföldi előadó díjazásának adóztatása
Előadás előadójának fizetett megbízási díjnak mi az adókötelezettsége EU-ból érkezés, ill. nem EU-ból érkezés esetén?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére